Política de Privacitat

Tractaments

Quins tractaments realitzem amb les seves dades personals?

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 i de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les seves dades personals poden ser objecte d’alguns dels següents tractaments:

 • TR10 – Prestació de serveis a col·lectius vulnerables (Base legal: Llei 35/2006, de 28 de novembre.)
 • TR04 – Campanyes publicitàries (Base legal: Llei 34/1988, de 11 de novembre, General de Publicitat.)
 • TR08 – Demanar l’opinió dels interessats (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades i LOPD.)
 • TA34 – Gestió comptable i de libres pròpia, en qualitat de responsable. (Base legal: Real Decret 1514/2007, de 16 de Novembre, que regula el Pla General Comptable.)
 • TA59 – Recollida de dades per la gestió fiscal pròpia (Base legal: Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.)
 • TA45 – Gestió laboral pròpia: recollida de dades (Base legal: Real Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social.)
 • TR09 – Seguretat sobre mesures tècniques i organitzatives en el software aplicat (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades i LOPD.)
 • TE09 – Protecció de Dades Personals. (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018.)
 • TE02 – Prevenció de riscos laborals (Base legal: Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.)
 • TE08 – Destrucció de documents (Base legal: Reglament (UE) 2016/679)
 • TA01 – Recollida de dades de clients directes per la declaració de L’IRPF en qualitat de responsable (Models 100-102). Base legal: Llei 35/2006, de 28 de novembre).
 • TA02 – Recollida de dades de clients directes per la declaració de l’impost sobre el patrimoni en qualitat de responsable (Model 714). (Base legal: Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni.
 • TA03 – Recollida de dades de clients directes per la declaració de l’impost sobre la renda de no residents en qualitat de responsable (Models 206-210-211-216-296). (Base legal: Ordre HFP/399/2017, de 5 de maig.)
 • TA04 – Recollida de dades de clients directes per la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger en qualitat de responsable (Model 720). (Base legal: Ordre HAP/72/2013 de 30 de gener).
 • TE03 – Servei de transport i/o enviaments de paquets (Base legal: Real Decret de 22 d’agost de 1885 per el que se publica el Codi de Comerç.)
 • TA06 – Prevenció per al Blanqueig de Capitals (Base legal: Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals, de 28 d’abril.)
 • TR05 – Correus electrònics (Base legal: Codi de comerç i altre legislació aplicable.
 • TR01 – Sol·licituds d’informació rebudes (Base legal: Codi de Comerç i altres disposicions mercantils.)
 • TR07 – Gestió de incidències i/o violacions de seguretat (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades y LOPD.)
 • TE04 – Gestió d’assumptes jurídics propis. (Base legal: Legislació mercantil i laboral d’aplicació.)
 • TE01 – Manteniment dels sistemes informàtics (Base legal: Codi de comerç.)

 

Responsable

Qui som?

Nosaltres som els responsables del tractament de les seves dades. Per això, s’informa de manera expressa, precisa e inequívoca, tant als interessats com als òrgans competents, del següents aspectes relatius al responsable del tractament:

RAMELLS ASSESSORS CONSULTORS, S.L.
B59139220
CARRER BALMES, 203 1 1
BARCELONA
08006
BARCELONA
DPD: Formació i Certificació dels Delegats de Protecció de Dades, S.L.,
NIF: B73982266(dpd@gruposmz.es)

 

Finalitats

Per què fem servir les seves dades personals?

En aquesta organització, podrem tractar les seves dades de caràcter personal exclusivament per a les finalitats que s’indiquen a continuació:

Comprovar que s’estan duent a terme totes les mesures tècniques necessàries per a la correcta gestió de les dades personals amb el software aplicat.
Enviament d’informació comercial i/o publicitària mitjançant correu electrònic.
Gestió de les peticions d’informació rebudes per l’interessat sobre els nostres productes o serveis.
Gestió exclusiva de les incidències internes detectades en el compliment dels requisits del RGPD.
Realitzar companyes publicitàries per publicitar els nostres serveis i/o productes.
Demanar l’opinió dels interessats.
Compliments dels requisits exigits per la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals.
Complir amb tots els requisits previstos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Enviament de paqueteria i correspondència.
Evitar fraus econòmics per part dels clients i/o proveïdors.
Gestionar qualsevol problema d’índole jurídica que afecti l’empresa.
Gestionar, mantenir i reparar els sistemes d’emmagatzematge informàtic.
Actuacions per dur a terme la gestió laboral pròpia.
Actuacions per dur a terme la gestió fiscal i comptable pròpia.
Actuacions per dur a terme el servei fiscal a clients directes com a responsable.
Dur a terme tots els treballs necessaris per a realitzar la prestació de serveis als col·lectius vulnerables.
Complir el principi de limitació del termini de conservació de les dades personals.
Compliment dels requisits exigits pel Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018.

– Les dades personals proporcionades per vostè es conservaran mentre duri la relació contractual o, si cas, mentre no exerceixi el seu dret d’oposició o bé retiri el consentiment atorgat. Per això, pot dirigir-se a la secció corresponent a la nostre web o enviar un correu electrònic a l’adreça indicada en l’apartat relatiu al responsable.

 

Legitimitat

Per què els fem Servir? Estem legitimats per tractar les seves dades personal per les següents raons:

 • El seu consentiment inequívoc, informat i expressat, en aquells supòsits en que sigui legalment exigible, sense que, en cap cas, la retirada del mateix condicioni l’execució d’altres tractaments on la legitimació sigui diferent, i sense que aquesta retirada afecti la licitud del tractament anterior a la retirada del mateix.
 • Una obligació legal del responsable del tractament.
 • L’execució del contracte de prestació de serveis i/o compravenda dels productes corresponents, subscrit per vostè.
 • La base legal per al tractament de les seves dades és un interès legítim del responsable. Aquest interès es recolza en la prèvia realització d’un judici de proporcionalitat o ponderació entre l’interès legítim del responsable i els interessos o drets i llibertats dels interessats. Aquesta ponderació ha implicat l’avaluació de l’interès, la avaluació de l’impacte del tractament sobre els interessats, l’equilibri entre els dos conceptes anteriors i la implementació de garanties addicionals. Sent la ponderació final favorable al responsable, el tractament es pot dur a terme de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de dades personals.

Per a qualsevol dubte o aclariment, pot contactar amb nosaltres a través del e-mail facilitat en l’apartat corresponent al responsable del tractament.

 

Destinataris

Amb qui podem compartir les seves dades personals?

Les seves dades personals es comunicaran a les següents empreses i organismes:

 • Agència tributaria.
 • Serveis Públic d’Ocupació Estatal.
 • Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • SEPBLAC: Servei Executiu de la Prevenció de Blanqueig de Capitals.
 • Agència Nacional de Protecció de Dades.

Les seves dades personals no es transferiran a cap tercer país o organització internacional.

 

Procedències

Quines dades tractem i com els hem obtingut?

Les seves dades personal s’incorporaran als següents fitxers, titularitat de l’organització:

 • FA01 Clients directes. Declaració de l’IRPF (Models 100 y 102).
 • FA02 Clients directes. Declaració de l’impost sobre el patrimoni (Model 714).
 • FA03 Clients directes. Declaració de l’impost sobre la renda de No Residents (Models 206-210-211-216-296).
 • FA04 Clients directes. Declaració informativa. Declaració sobre béns i drets situats en a l’estranger (Model 720).
 • FA21 Gestió comptable pròpia.
 • FA22 Gestió laboral pròpia.
 • FA36 Gestió fiscal pròpia. Recollida de dades.
 • FR01 Sol·licituds d’informació rebudes.
 • FR04 Campanyes publicitàries.
 • FR05 Correus electrònics.
 • FR07 Gestió d’incidències i/o violacions de seguretat.
 • FR08 Demanar l’opinió dels interessats.
 • FR09 Seguretats en el software i hardware.
 • FE01 Manteniment informàtic.
 • FE02 Prevenció de riscos laborals
 • FE03 Transport i enviament.
 • FE04 Assumptes jurídics propis.
 • FE06 Prevenció de Blanqueig de Capitals.
 • FR10 Gestió de col·lectius vulnerables.
 • FE08 Destrucció de documents.
 • FE09 Protecció de Dades Personals.

– Les dades personals que tractarem en la nostra organització procedeixen de les següents fonts:

El propi interessat.

 

Drets

Quins drets pot exercir?

Li garantim l’exercici dels drets que l’assisteixen en relació amb el tractament de les seves dades personals.

En particular l’informem que té dret a:

 • Obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades.
 • Exercitar el dret d’accés a les dades personals de què disposem, obtenint informació sobre els fins del tractament, la categoria de dades tractades, els possibles destinataris, el termini de conservació, l’origen de les dades i, si escau, l’elaboració de perfils o presa de decisions automatitzades.
 • Exercir el dret de rectificació. A aquests efectes, li recordem que les dades personals de les que disposem han de ser sempre un fidel reflexa de la realitat, de manera que no dubti en fer ús dels seu dret en el cas que qualsevol dada pateixi modificació, canvi o anul·lació. Vostè garanteix que les dades personals que ens hagi facilitat per qualsevol via són certes i exactes, i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació dels mateixos, sent de la seva exclusiva responsabilitat tota pèrdua o dany causat a responsable o a qualsevol tercer per motiu d’una comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta.
 • Per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades, en el cas la nostra organització deixarà de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims que ho impedeixin.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per a les finalitats dalt descrites o bé ja no comptem amb la legitimació per tractar-los.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i sempre que estigui vinculat a la nostra entitat en base a un contracte subscrit o bé hagi atorgat consentiment per al tractament realitzat. En aquests casos, tindrà dret a rebre les seves dades personals en un format estructurat , d’ús comú i lectura mecànica, o bé a que es transmetin directament a un altre responsable, quan sigui tècnicament possible.
 • En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en el cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Oposar-se a la presa de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils. Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament, excepte en els casos legalment previstos, mitjançant sol·licitud escrita signada per vostè o, si escau, per qui el representi, adreçada al responsable, en les direccions facilitades a aquest efecte en l’apartat primer, o bé físicament en qualsevol dels nostres establiments.
 • Vostè també té dret a presentar reclamacions, bé davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (A la web https://www.agpd.es/) o bé davant l’autoritat de control que correspongui.
 • Igualment, podrà anar als tribunals de justícia per reclamar una indemnització.
 • Finalment, té dret a retirar el seu consentiment, amb la mateixa facilitat amb que el va atorgar. Per a això, pot dirigir-se a la nostra pàgina web, on trobareu la informació necessària per anul·lar d’una manera ràpida i senzilla l’autorització que se’ns ha concedit per realitzar aquestes comunicacions. També pot enviar un correu electrònic a l’adreça indicada en l’apartat relatiu al responsable.
 • Igualment l’informem que en cada tractament de les seves dades personals es determinen les possibles amenaces i impactes que poden produir-se com a conseqüència de les mateixes, mitigant o eliminant si es possible, els potencials perjudicis, mitjançant l’aplicació de les corresponents mesures de seguretat que periòdicament es revisen per determinar la seva eficàcia.
 • El nostre sistema de control també permet complir els principis del tractament de les seves dades, i pot acreditar davant l’interessat, el principi de limitació a la finalitat del tractament, el principi de limitació al termini de conservació, el principi de minimització de dades, així com el principi d’integritat i confidencialitat. Finalment, també li comuniquem que periòdicament rebrà enquestes que ens permetran conèixer la seva opinió sobre qualsevol suggeriment relatiu al tractament de les seves dades personals, al igual que poder donar compliment el principi de transparència i exactitud de les dades tractades.

Per a qualsevol dubte o aclariment, pot contactar amb nosaltres a través del e-mail facilitat en el primer apartat.