Serveis

L’actualització continua de coneixements, la incorporació anticipada de canvis abans que siguin obligatoris i l’estudi i anàlisi col·legiat d’aquests canvis.

FISCAL - COMPTABLE

Reunions periòdiques amb el departament financer als efectes de garantir la màxima fiabilitat de les dades registrades en la comptabilitat.

Informació permanent dels canvis en les normatives fiscals i / o comptables que puguin ser del seu interès. Enviament de les circulars informatives que preparem a aquest efecte.

Estudi del tractament i de les repercussions fiscals de determinades operacions. Emissió d’informes en aquest sentit.

Presentació dels llibres oficials davant el Registre Mercantil.

Confecció i presentació del Dipòsit de Comptes davant el Registre Mercantil.

Confecció i control del compliment de totes les obligacions fiscals que pugui tenir la societat. En concret: Impost sobre el valor afegit, impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre les rendes del capital, Impost sobre Activitats Econòmiques (altes, baixes, modificacions), Declaracions censals (altes, baixes, modificacions), Operacions amb tercers , Impost sobre Societats, Pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats, i altres obligacions de caràcter periòdic a les quals estigui obligada l’entitat.

Atenció de requeriments i revisions de l’Agència Tributària.

CONTROL DE GESTIÓ

Aquest servei està pensat per aquelles empreses que necessiten més o millor informació de la que s'extreu de les seves dades comptables.

OBJECTIU

Anàlisi de la informació financera per a l’obtenció d’un coneixement real i fiable de l’evolució de l’entitat en cada moment.

Donar a conèixer la situació i evolució de l’entitat de forma puntual i periòdica de manera que permeti a la Gerència prendre les decisions o efectuar les correccions que consideri oportunes.

Estudi de la liquiditat de l’entitat i del seu finançament. Ajudar en la preparació de la documentació per col·laboracions amb l’Administració.

Millorar la gestió, si s’escau, efectuant les pertinents propostes i recomanacions.

METODOLOGIA

Elaboració d’un pressupost anual a partir dels comptes de l’exercici precedent, en el seu cas, tenint en compte les expectatives de negoci per a l’any en curs.

Elaboració i seguiment del Pressupost de Tresoreria.

Anàlisi trimestral dels Balanços i de l’Estat de Fluxos d’Efectiu.

Anàlisi dels Comptes de resultats desglossats per projectes i estudi de les despeses d’estructura així com dels seus desviacions respecte del pressupost.

Estudi de la rendibilitat dels comptes de clients i / o projectes.

Estudi de la raonabilitat dels marges aplicats.

Reunions periòdiques amb la Gerència de l’empresa per comentar els apartats anteriorment exposats, així com aquells que es considerin necessaris per a l’obtenció dels objectius marcats.

LABORAL

Assessoria laboral en general. Atenció de qualsevol consulta relativa a aquesta àrea.

Informació permanent dels canvis en la normativa laboral que puguin ser del seu interès.

Confecció de nòmines i TC d’empresa.

Confecció de contractes de treball i la seva presentació davant la Seguretat Social.

Confecció i registre de pròrrogues de treball.

Sol·licitud de certificats a la Seguretat Social.

Liquidacions i notificacions fi de contracte.

Parts d’accidents de treball.

Informes del cost dels treballadors per a l’empresa.

Assessorament sobre bonificacions per tipus de contracte.

Vida laboral d’empresa i de treballadors.

MERCANTIL

Constitució de Societats.

Recerca i sol·licitud de noms socials.

Constitució de Societats Civils i Comunitats de Béns.

Dissolució de societats.

Actuacions en societats constituïdes:

  • Canvi de domicili a SA / SL.
  • Modificació estructura Òrgan d’Administració a SA / SL.
  • Augment Capital a SA / SL.
  • Disminució Capital a SA / SL.
  • Modificació de l’objecte social a SA / SL.
  • Adaptació / transformació societats segons lleis vigents.
  • Fusió, Absorció, escissió de societats.
  • Compra-venda de participacions.
  • Convocatòria a Juntes.