Actualitat

Ramells Ramoneda analitza les diferents etapes del Registre de Jornada Laboral

El passat 8 de març, el Govern va aprovar el Reial decret llei 8/2019, amb el qual estableix una nova modificació de l’Estatut dels Treballadors i pel qual les empreses hauran de registrar diàriament la jornada dels seus treballadors a partir del 12 de maig. Des de Ramells Ramoneda, despatx especialitzat en assessoria i consultoria, han volgut ressaltar en què consisteix exactament aquesta nova modificació i quines són les claus per a la seva correcta execució.

Però per a poder entendre-la millor, és interessant fer un repàs als motius que expliquen l’aprovació d’aquest Reial decret segons el Govern,  així com a les etapes en les quals ha estat activa aquesta obligatorietat i aquelles transitòries. De forma resumida, la sentència de l’Audiència Nacional de 4/12/2015 va afirmar que el registre de la jornada era l’eina necessària per a controlar els excessos de temps de treball. Per contra, la sentència del Tribunal Suprem del 23/3/2017 no va confirmar el criteri anterior de l’Audiència Nacional i va obligar Inspecció de Treball a canviar el seu criteri. D’igual forma se citen les conclusions de l’Advocat General de la UE que informa favorablement de l’obligatorietat del registre de la jornada per a complir amb la Directiva 2003/88/CE.

Per tant, fins ara  les empreses tenien l’obligació de registrar la jornada dels seus empleats a temps parcial i d’efectuar un càlcul total en finalitzar cada mes. També havia de lliurar, juntament amb la nòmina, una còpia d’aquest registre a l’empleat, reflectint el resum de les hores realitzades cada mes (ja anessin ordinàries o complementàries).

Aquest nou registre, que va entrar en vigor realment el 13 de març, no té  l’obligació de garantir el registre de jornada fins a  els dos mesos de la publicació del BOE, és a dir, el pròxim 12 de maig.

A partir d’aquest dia les empreses ja hauran de garantir registrar les jornades laborals independentment si la negociació col·lectiva ha pactat alguna cosa sobre aquest tema o si s’ha arribat o no a cap acord amb la representació dels treballadors, així que les empreses tindran dos mesos per a buscar i seleccionar el sistema més adequat.

Aspectes a tenir en compte a partir del 12 de maig

En concret, s’estableix l’obligació de:

Les empreses de garantir el registre horari de la jornada que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que estableix en propi precepte estatutari.
Organitzar i documentar el registre de jornada bé mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’això, mitjançant decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants dels treballadors en l’empresa (Per exemple, mitjançant un sistema de fitxatges o amb un registre manual que documenti l’hora d’entrada i de sortida).
Conservar els registres durant 4 anys i tenir-los a la disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Cal ressaltar que aquesta obligació de registre de jornada afecta a totes les empreses que tinguin assalariats, sense excepcions per sector, grandària de la plantilla ni altres motius. Cadascuna d’elles haurà d’acordar les condicions en les quals s’aplica el registre.

Finalment, assenyalar que la norma assenyala la possibilitat del Govern d’establir -a més de les ja previstes ampliacions sobre limitacions de la jornada de treball i dels descansos- especialitats en les obligacions de registre de jornada per a aquells sectors, treballs i categories professionals que per les seves peculiaritats així ho requereixin. Això, a proposta de la titularitat del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i sempre prèvia consulta amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives.

Compartir a