Circulars

#398

APROFITI ELS INCENTIUS FISCALS PER R+D+I EN LA SEVA EMPRESA

La deducció fiscal per recerca i desenvolupament (R+D) i innovació tecnològica (i) representa una de les principals vies de finançament. Aquests desgravaments permeten a les empreses recuperar un 42% de la inversió realitzada en R+D i un 12% de la inversió realitzada en innovació tecnològica. Si la seva empresa realitza activitats de R+D+i, es pot aplicar deduccions fiscals en l’impost sobre societats i en l’IRPF, que li permetrà reduir la seva factura fiscal.

Si vostè com a empresa o autònom compta amb un departament de R+D o realitza activitats d’innovació tecnològica, tingui present que cada any pot aplicar-les següents deduccions en la quota íntegra de l’impost sobre societats (també en cas d’empresari o professional autònom en estimació directa en l’IRPF):

 • Una deducció del 25% de les despeses efectuades en R+D durant l’exercici. Si aquestes despeses superen la mitjana de les despeses de R+D dels dos anys anteriors, la deducció aplicable a l’excés és del 42%.
 • Si té investigadors qualificats adscrits en exclusiva a activitats de R+D, pot aplicar una deducció addicional del 17% del seu cost (salari brut més cotització), per la qual cosa la deducció final és del 42%.

Innovació. Així mateix, si realitza activitats de innovació tecnològica, pot deduir el 12% de les despeses efectuades en l’exercici.

Avantatges fiscals

El sistema espanyol de deduccions fiscals per R+D+i és dels més favorables del món, i es pot aconseguir fins a un 42% de les despeses directes. Enfront d’altres incentius a la R+D+i, les deduccions fiscals presenten els següents avantatges:

 • Tenen uns efectes econòmics equiparables als de la subvenció, però no tributen.
 • L’aplicació és lliure (tot tipus d’àrees de coneixement i volums de despesa), i general (para totes les empreses, sigui quina sigui la seva CNAE o la seva mida).
 • Les deduccions no estan sotmeses a concurrència competitiva amb un pressupost predefinit; les genera cada empresa, quan realitzen activitats de R+D+i, d’acord amb les definicions establertes en la Llei de l’impost sobre societats.
 • La generació de la deducció fiscal és proporcional a les activitats de R+D+i desenvolupades, i s’aplica en la liquidació anual de l’impost sobre societats, fins a cert límit de quota. No obstant això, la deducció generada però no aplicada es pot aplicar en exercicis posteriors, i fins i tot existeix un supòsit d’avançament monetari de la deducció pendent d’aplicar.

Atenció. Això vol dir que existeixen tres vies d’aplicació: deduir l’import bonificable del pagament de l’impost sobre societats, guardar-lo com a crèdit fiscal o monetitzar l’import per reinvertir-lo en projectes innovadors.

Quines activitats tenen la consideració de recerca i desenvolupament a l’efecte de la deducció per les despeses efectuades en la seva realització?

Es considerarà recerca a la indagació original i planificada que persegueixi descobrir nous coneixements i una superior comprensió en l’àmbit científic i tecnològic, i desenvolupament a l’aplicació dels resultats de la recerca o d’un altre tipus de coneixement científic per a la fabricació de nous materials o productes o per al disseny de nous processos o sistemes de producció, així com per a la millora tecnològica substancial de materials, productes, processos o sistemes preexistents.

També es considerarà activitat de recerca i desenvolupament:

 • El disseny i l’elaboració del mostrari per al llançament de nous productes.
 • La materialització dels nous productes o processos en un plànol, esquema o disseny, així com la creació d’un primer prototip no comercialitzable i els projectes de demostració inicial o projectes pilot, sempre que no es puguin convertir o no es puguin utilitzar per a aplicacions industrials o per a la seva explotació comercial.
 • La creació, combinació i configuració de programari avançat, mitjançant nous teoremes i algorismes o sistemes operatius, llenguatges, interfícies i aplicacions destinats a l’elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats substancialment. S’assimilarà a aquest concepte el programari destinat a facilitar l’accés als serveis de la societat de la informació a les persones amb discapacitat, quan es realitzi sense fi de lucre. No s’inclouen les activitats habituals o rutinàries relacionades amb el manteniment del programari o les seves actualitzacions menors.

Quines activitats tenen la consideració d’innovació tecnològica a l’efecte de la deducció per les despeses efectuades en la seva realització?

Es considerarà innovació tecnològica l’activitat el resultat de la qual sigui un avanç tecnològic en l’obtenció de nous productes o processos de producció o millores substancials dels ja existents. Es consideraran nous aquells productes o processos que les seves característiques o aplicacions, des del punt de vista tecnològic, difereixin substancialment de les existents amb anterioritat

Aquesta activitat inclourà la materialització dels nous productes o processos en un plànol, esquema o disseny, així com la creació d’un primer prototip no comercialitzable, els projectes de demostració inicial o projectes pilot, inclosos els relacionats amb l’animació i els videojocs i els mostraris tèxtils, de la indústria del calçat, de l’adobat, de la marroquineria, de la joguina, del moble i de la fusta, sempre que no es puguin convertir o no es puguin utilitzar per a aplicacions industrials o per a la seva explotació comercial.

Es poden establir els següents criteris pel que fa al concepte d’innovació tecnològica:

Novetat o millora substancial. El producte o procés obtingut o que es pretén obtenir ha de ser nou o incorporar una millora substancial. La novetat no ha de ser merament formal o accessòria, sinó que ha de suposar l’existència d’un canvi essencial, una modificació en alguna de les característiques bàsiques i intrínseques del producte o procés, que atribueixin una nova naturalesa a l’element modificat.

Des del punt de vista tecnològic. La novetat s’ha de produir en l’àmbit tecnològic del procés o producte.

Des d’un punt de vista subjectiu. No es requereix l’obtenció d’un nou producte o procés inexistent al mercat, sinó el desenvolupament d’un nou producte o procés que no hagi estat desenvolupat fins al moment per l’entitat que el duu a terme.

Quina és la base de la deducció per la realització d’activitats de recerca i desenvolupament?

La base de la deducció estarà constituïda per l’import de les despeses de recerca i desenvolupament i, si escau, per les inversions en elements d’immobilitzat material i intangible exclosos els edificis i terrenys.

Es consideraran despeses de recerca i desenvolupament els realitzats pel contribuent, incloses les amortitzacions dels béns afectes a les citades activitats, quan estiguin directament relacionades amb aquestes activitats i s’apliquin efectivament a la seva realització, constant específicament individualitzades per projectes.

La base de la deducció es minorarà en l’import de les subvencions rebudes per al foment d’aquestes activitats i imputables com a ingrés en el període impositiu.

Les inversions s’entendran realitzades quan els elements patrimonials siguin posats en condicions de funcionament.

Per tant, únicament formaran part de la base de la deducció aquelles despeses que siguin directament imputables al projecte de recerca i desenvolupament. Per això, no es podrà aplicar la deducció sobre les despeses indirectes (com puguin ser entre d’altres les d’estructura general de l’empresa o les despeses financeres) ni sobre totes les que, malgrat que tinguin una relació directa amb l’esmentada activitat no siguin susceptibles d’individualització, és a dir, de repartiment entre els diferents projectes que es beneficien de la deducció i les altres activitats de l’empresa que es puguin realitzar, o si aquest repartiment no s’ha realitzat.

L’adequada individualització per projectes de les despeses directes incorregudes en cadascun d’ells exigeix, per tant, la concreció dels conceptes i dels imports d’aquests, i es poden determinar per qualsevol mètode racional i presentar-se en qualsevol format, sempre que faci possible la posterior justificació i prova de la relació directa de cada despesa amb cada projecte i del seu import.

Quina és la base de la deducció per la realització d’activitats d’innovació tecnològica?

La base de la deducció estarà constituïda per l’import de les despeses del període en activitats d’innovació tecnològica que corresponguin als següents conceptes:

 • Activitats de diagnòstic tecnològic tendents a la identificació, la definició i l’orientació de solucions tecnològiques avançades, amb independència dels resultats en què culminin.
 • Disseny industrial i enginyeria de processos de producció, que inclouran la concepció i l’elaboració dels plànols, dibuixos i suports destinats a definir els elements descriptius, especificacions tècniques i característiques de funcionament necessaris per a la fabricació, prova, instal·lació i utilització d’un producte, així com de l’elaboració de mostraris tèxtils, de la indústria del calçat, de l’adobat, de la marroquineria, de la joguina, del moble i de la fusta.
 • Adquisició de tecnologia avançada en forma de patents, llicències, know-how i dissenys. No donaran dret a la deducció les quantitats satisfetes a persones o entitats vinculades al contribuent. La base corresponent a aquest concepte no podrà superar la quantia del milió d’euros.
 • Obtenció del certificat de compliment de les normes d’assegurament de la qualitat de la sèrie ISO 9000, GMP o similars, sense incloure aquelles despeses corresponents a la implantació d’aquestes normes.

Es consideren despeses d’innovació tecnològica les realitzades pel contribuent quan estiguin directament relacionades amb aquestes activitats, s’apliquin efectivament a la realització d’aquestes i constin específicament individualitzades per projectes.

Per determinar la base de la deducció l’import de les despeses d’innovació tecnològica es minorarà en l’import de les subvencions rebudes per al foment d’aquestes activitats i imputables com a ingrés en el període impositiu.

Quina deducció es pot practicar sobre les inversions afectes exclusivament a les activitats de recerca i desenvolupament?

Es podrà practicar una deducció del 8% de les inversions en elements d’immobilitzat material i intangible, exclosos els edificis i terrenys, sempre que estiguin afectes exclusivament a les activitats de recerca i desenvolupament.

Els elements en què es materialitzi la inversió hauran de romandre en el patrimoni del contribuent, excepte pèrdues justificades, fins que compleixin la seva finalitat específica en les activitats de recerca i desenvolupament, excepte que la seva vida útil conforme al mètode d’amortització, admès en la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 12 LIS, que s’apliqui, fos inferior.

Té dret a la deducció de la quota íntegra per activitats de recerca i desenvolupament o d’innovació tecnològica un contribuent que en contracta la realització a tercers?

Sí, tindran dret a la deducció per activitats de recerca i desenvolupament o d’innovació tecnològica, les quantitats pagades per a la realització d’aquestes activitats a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, per encàrrec del contribuent, individualment o en col·laboració amb altres entitats.

Tenen la consideració de despeses de recerca i desenvolupament o d’innovació tecnològica, a l’efecte de la deducció de la quota íntegra, els realitzats pel contribuent a l’estranger?

Respecte de les despeses relacionades amb les activitats realitzades en l’exterior, només podran formar part de la base de la deducció les vinculades a activitats realitzades a Espanya o en qualsevol estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.

Per tant, si en relació a un projecte de recerca es realitzen activitats en l’exterior, en països o territoris no compresos en un estat membre de la Unió Europea o dins de l’Espai Econòmic Europeu, les despeses en què s’incorri no podran formar part de la deducció, però sí que seran objecte de deducció totes les despeses incorregudes a Espanya o en algun d’aquests estats, vinculats a aquest projecte.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Compartir a