Circulars

#893

30/06/2020

Aprovada la pròrroga dels ERTO per força major i de la prestació per cessament d’activitat dels autònoms fins al 30 de setembre de 2020

L’informem que al BOE del 27 de juny 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, en vigor des del 27 de juny de 2020, que inclou una sèrie de mesures de caràcter laboral, entre les quals destaquen:

 • La pròrroga dels ERTO per força major total covid-19 i ERTO FM parcial fins al 30 de setembre amb aplicació de noves exoneracions decreixents durant el període juliol-setembre.
 • Transició dels ERTO força major a ERTO ETOP amb la novetat d’aplicació de les exoneracions de quotes en els ERTO per causes tècniques, econòmiques, organitzatives i de producció (ETOP).
 • Especificació de restriccions a l’hora d’externalitzar activitats, realitzar hores extraordinàries o contractar personal durant els ERTO.
 • Nou ERTO FM en cas de rebrots, amb exoneracions específiques de quotes de fins al 80% i el 60% per al cas d’obligació de tancament de centres de treball.
 • La pròrroga de la prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms que estaven cobrant la prestació extraordinària per cessament en els casos de pèrdua d’ingressos. És compatible amb l’activitat i s’exigeix un mínim d’un any en la cotització per desocupació. A més es preveu la possibilitat de compatibilitzar la prestació de cessament d’activitat prevista en la Llei General de la Seguretat Social amb la feina per compte propi sempre que es compleixin uns requisits, mesura que està destinada a garantir uns ingressos que ajudin el treballador autònom a mantenir l’activitat.
 • Noves exoneracions en les quotes per als autònoms que estaven cobrant la prestació extraordinària (100% al juliol, 50% a l’agost i 25% al setembre).
 • Prestació extraordinària de cessament d’activitat els destinataris de la qual seran els treballadors de temporada que a conseqüència de les especials circumstàncies que la pandèmia ha provocat s’han vist impossibilitats per a l’inici o el desenvolupament ordinari de la seva activitat.
 • S’acompleix parcialment el mandat de transposició de la Directiva (UE) 2017/159 del Consell, de 19 de desembre de 2016, per la qual s’aplica l’acord relatiu a l’aplicació del Conveni sobre el treball en la pesca del 2007 de la OIT.
 • Es modifica la Llei ordenadora del sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per a dur a terme un ajust organitzatiu.

1. MESURES DE CARÀCTER LABORAL RELACIONADES AMB ELS ERTO

1.1 Es mantenen els ERTO per força major total i parcial com a màxim fins al 30 de setembre

Aquesta mesura únicament serà aplicable als ERTO basats en les causes recollides en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que hagin estat sol·licitats abans del 27 de juny de 2020 (data d’entrada en vigor del RDL) i, com a màxim, fins al 30 de setembre de 2020.

Obligacions d’aquestes empreses i entitats:

 • Reincorporar els treballadors afectats per mesures de regulació temporal d’ocupació, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada.
 • Comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas, a l’ERTO autoritzat, en el termini de 15 dies des de la data d’efectes d’aquella.

Sense perjudici de l’anterior, la renúncia als ERTO o, en el seu cas, la suspensió o regularització del pagament de les prestacions que derivin de la seva modificació, s’efectuarà prèvia comunicació d’aquestes al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) de les variacions en les dades contingudes en la sol·licitud col·lectiva inicial d’accés a la protecció per desocupació.

 • Comunicar al SEPE les variacions que es refereixin a la finalització de l’aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades, bé en el nombre o bé en el percentatge d’activitat parcial de la seva jornada individual, quan la flexibilització de les mesures de restricció que afecten l’activitat de l’empresa en permeti la reincorporació a la feina efectiva.
 • No concertar, durant la vigència dels ERTO, noves contractacions, directes o a través d’empreses de treball temporal (ETT), ni establir noves externalitzacions de l’activitat, excepte quan el personal regulat i que presta serveis en el centre de treball afectat per les noves contractacions o externalitzacions, no pugui, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació sobre aquest tema per part de l’empresa a la representació legal de les persones treballadores.
 • Finalment, s’haurà de tenir en compte que els treballadors de les empreses que s’acullin a aquests ERTO no podran realitzar hores extra.

1.2. S’estableixen especialitats per als ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció

Es regulen les especialitats per als ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) que s’iniciïn després del 27 de juny de 2020 i fins al 30 de setembre, preveient que succeeixin a ERTO per força major.

Les situacions contemplades per aquest precepte per als ERTO per causes ETOP són dues:

 • Els vigents a 27 de juny de 2020, per als quals continuaran sent aplicables els termes previstos en la comunicació final de l’empresa fins a la data de finalització referida en aquesta.
 • Els que s’iniciïn entre el  27 de juny i el 30 de setembre de 2020, als quals s’aplicarà l’article 23 del RDL 8/2020 amb especialitats que consisteixen en:
  • la possibilitat que s’iniciïn amb un ERTO per força major vigent i
  • retrotreure els efectes a la data en la qual finalitza l’ERTO per causa de força major quan el causat per una causa ETOP s’iniciï després de finalitzat aquell.

Durant l’aplicació d’aquests ERTO, igual que s’estableix per als ERTO per força major, no es podran realitzar hores extraordinàries, ni s’establiran (excepte impossibilitat de desenvolupament de funcions per la plantilla pròpia a causa de raons de formació, capacitació o altres objectives i justificades) noves externalitzacions de l’activitat ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes.

1.3. S’assenyalen exclusions i límits relacionats amb repartiment de dividends

S’exclouen de les mesures laborals contemplades en el RDL per als ERTO per força major i per causes ETOP les empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en paradisos fiscals.

Excepte per a les entitats que a 29 de febrer de 2020 tinguessin en alta menys de 50 treballadors, o assimilats, les societats mercantils o altres persones jurídiques que s’acullin als ERTO regulats en aquest RDL i que utilitzin els recursos públics que s’hi destinen, no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l’exercici fiscal en què apliquin aquests ERTO, excepte si abonen prèviament l’import corresponent a l’exoneració de quotes i hi han renunciat.  Així mateix, s’estableix que no es tindrà en compte aquest exercici en què no es distribueixin dividends a l’efecte de l’exercici del dret de separació dels socis en cas de falta de distribució de dividends

1.4. La salvaguarda de l’ocupació s’estén als ERTO per causes ETOP

L’obligació de mantenir l’ocupació durant els 6 mesos següents a la represa de l’activitat  regulada en la disposició addicional 6a del RDL 8/2020, s’estén, en els termes allí previstos, a les empreses i entitats que apliquin un ERTO per causes ETOP i que es beneficiïn de les exoneracions de quotes previstes en l’article 4 del RDL que ens ocupa i que s’abordaran més endavant.

Per a les empreses que es beneficiïn per primer cop de les exoneracions de quotes a partir del 27 de juny de 2020, el termini de 6 mesos del compromís de manteniment de l’ocupació es començarà a computar des del 27 de juny de 2020.

1.5. S’amplien a 30 de setembre les mesures de salvaguarda de l’ocupació recollides en el RDL9/2020

Es manté, en paral·lel a l’extensió fins al 30 de setembre de les mesures adoptades respecte als ERTO, la vigència fins a aquesta datade les dues mesures següents:

 • La força major i les causes ETOP en les quals s’emparen els ERTO derivats de la COVID-19 no justifiquen l’extinció del contracte de treball.
 • La suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i d’interinitat, per ERTO a causa de força major o a causes ETOP,  interromprà el còmput de la seva durada i dels períodes de referència equivalents al període suspès respecte dels treballadors afectats.

Finalment, es defineixen les funcions de la Comissió de Seguiment tripartida laboral a partir del 27 de juny de 2020: valorar les mesures contingudes en aquest RDL i l’evolució de l’activitat econòmica i l’ocupació, així com analitzar les eventuals mesures futures per a la protecció de l’ocupació i del teixit productiu i es recull el compromís del Govern i els agents socials (CEOE, CEPYME, CCOO. i UGT) d’incorporar, a través de les quatre taules de diàleg constituïdes amb el President del Govern, mesures tendents a la creació d’ocupació.

2. MESURES RELACIONADES AMB LES PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ

S’estableix l’aplicació fins al 30 de setembre de les mesures extraordinàries previstes en matèria de desocupació per als afectats per ERTO per COVID-19  i per als qui, a partir de l’1 de juliol de 2020, es vegin afectats per ERTO i que no puguin prestar els seus serveis per l’adopció de noves restriccions o mesures de contenció a conseqüència d’un rebrot; i fins al 31 de desembre per als fixos discontinus i per als qui fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes.

L’extensió de les prestacions per desocupació fins al 30 de setembre:

 • Es farà d’ofici per l’entitat gestora si han estat reconegudes per ERTO deguts a força major o causes ETOP  iniciats abans del 27 de juny de 2020.

Ara bé, correspon a les empreses que renunciïn de manera total l’ERTO, o que desafectin treballadors, l’obligació de comunicar a l’entitat gestora la baixa en la prestació per desocupació, amb caràcter previ a la seva efectivitat.

 • S’haurà de sol·licitar per l’empresa, en representació dels treballadors, quan es generin a conseqüència d’un ERTO per causes ETOP comunicat a l’autoritat laboral després del 27 de juny de 2020. La sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació es farà en el model establert a aquest efecte en la pàgina web o seu electrònica del SEPE en el termini de 15 dies, i en el certificat d’empresa hi haurà de figurar la causa i data d’efectes de la situació legal de desocupació.
 • Tant per als supòsits de prestacions per desocupació per ERTO per força major o causes ETOP iniciats abans del 27 de juny de 2020, com per als ERTO per causes ETOP comunicats amb posterioritat a aquesta data, quan durant un mes natural s’alternin períodes d’activitat i d’inactivitat, així com en els casos de reducció de la jornada habitual, i quan es combinin tots dos (dies d’inactivitat i dies en reducció de jornada), l’empresa haurà de comunicar a mes vençut, a través de la comunicació de períodes d’activitat de l’aplicació certific@2, la informació sobre els dies treballats en el mes natural anterior.

A aquest efecte, en el cas dels dies treballats en reducció de jornada, les hores treballades es convertiran en dies complets equivalents d’activitat i es dividirà el nombre total d’hores treballades en el mes entre el nombre d’hores que constituïssin la jornada habitual del treballador amb caràcter previ a l’aplicació de la reducció de jornada.

A més, l’empresa també haurà de comunicar a l’entitat gestora de la prestació per desocupació, amb caràcter previ a la seva efectivitat, les baixes i les variacions de les mesures de suspensió i reducció de jornada, dades que estaran a la disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Finalment, en la disposició addicional 4a del RDL es preveu una reunió del Ministeri de Treball i Economia Social amb els agents socials(CEOE, CEPYME, CCOO. i UGT) per tractar les qüestions relacionades amb la prestació per desocupació reconeguda durant els ERTO derivats de la COVID-19 a les persones amb diversos contractes a temps parcial i les possibles solucions al consum durant l’estat d’alarma de les prestacions i subsidis per desocupació de persones no afectades per ERTO.

3. MESURES REFERIDES A L’EXONERACIÓ DE QUOTES EMPRESARIALS

En el RDL es contemplen diferents supòsits segons la situació de l’empresa o entitat, i s’estableixen diferents percentatges d’exempció de l’aportació empresarial reportada en els mesos de juliol, agost i setembre, en funció dels diversos escenaris en què es trobin les empreses i entitats, de manera que, d’una banda, en l’article 4 es recullen les que pretenen facilitar una transició adequada que faci possible la recuperació gradual de l’activitat empresarial, i, per una altra, es contemplen altres exoneracions -incompatibles amb les citades- dirigides, d’una banda, a recolzar en major mesura les empreses i entitats que a 30 de juny de 2020 continuen en situació de força major total, i, d’una altra, a fer costat a les que es vegin abocades a partir de l’1 de juliol de 2020 a aquest nou tipus d’ERTO per força major (al qual ja hem fet referència) a conseqüència d’un rebrot de la pandèmia per COVID-19.

Així, els percentatges d’exoneració de quotes i les condicions variaran segons els següents SUPÒSITS:

1. Empreses i entitats amb ERTO per força major sol·licitat abans del 27 de juny de 2020 i les que haguessin decidit un ERTO per causes ETOP amb anterioritat a aquesta data, així com les que hi passin provinents d’un ERTO per força major

Quedaran exonerades del pagament de l’aportació que els correspon (prevista en l’article 273.2 de la LGSS i pels conceptes de recaptació conjunta), reportades al juliol, agost i setembre del 2020, en les següents quanties:

 • Per a les empreses que a 29 de febrer de 2020 haguessin tingut menys de 50 treballadors o assimilats en situació d’alta en la Seguretat Social:
  • 60%, respecte dels treballadors que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de juliol de 2020, així com dels quals ho facin a partir de la data d’efectes de la renúncia, i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d’aquest moment.
  • 35% respecte dels treballadors d’aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.
 • Per a les empreses que haguessin tingut el 29 de febrer de 2020 més de 50 treballadors o assimilats:
  • 40% respecte dels treballadors que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de juliol de 2020, així com dels quals ho facin a partir de la data d’efectes de la renúncia i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d’aquest moment.
  • 25% respecte dels treballadors d’aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

2. Empreses i entitats en ERTO per força major total el 30 de juny de 2020 (RDL 18/2020, de 12 de maig)

 • Si a 29 de febrer de 2020 haguessin tingut menys de 50 treballadors o assimilats:
  • Respecte dels treballadors que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió:
   • 70% respecte de les cotitzacions reportades en el mes de juliol del 2020;
   • 60% respecte de les cotitzacions reportades en el mes d’agost del 2020; i
   • 35% respecte de les cotitzacions reportades en el mes de setembre.
 • Si a 29 de febrer de 2020 haguessin tingut 50 treballadors o assimilats o més:
  • Respecte dels treballadors que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió:
   • 50% respecte de les cotitzacions reportades en el mes de juliol;
   • 40% respecte de les cotitzacions reportades en el mes d’agost; i
   • 25% respecte de les cotitzacions reportades en el mes de setembre.

Quan aquestes empreses i entitats reiniciïn la seva activitat (recordi’s, amb posterioritat a l’1 de juliol), des d’aquest moment i fins al 30 de setembre de 2020 les exoneracions de quotes tindran les següents quanties:

 • Empreses que a 29 de febrer de 2020 haguessin tingut menys de 50 treballadors o assimilats en situació d’alta en la Seguretat Social:
  • 60%, respecte dels treballadors que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de juliol de 2020, així com dels que ho facin a partir de la data d’efectes de la renúncia, i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d’aquest moment.
  • 35% respecte dels treballadors d’aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.
 • Empreses que haguessin tingut, el 29 de febrer de 2020, 50 treballadors o assimilats o més:
  • 40% respecte dels treballadors que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de juliol de 2020, així com dels que ho facin a partir de la data d’efectes de la renúncia i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d’aquest moment.
  • 25% respecte dels treballadors d’aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

3. Empreses i entitats que a partir de l’1 de juliol de 2020 es vegin abocades a un ERTO per força major

Que haurà de ser aprovat per l’autoritat laboral sobre la base del que es preveu en el article 47.3 de l’ET, podran beneficiar-se, respecte dels treballadors adscrites i en alta en els codis de compte de cotització dels centres de treball afectats, d’una exoneració de l’aportació empresarial reportada durant el període de tancament, i fins al 30 de setembre, del:

 • 80% en el cas de les empreses que, a 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 treballadors o assimilats.
 • 60% per a empreses que haguessin tingut 50 treballadors o assimilats o més en la data abans esmentada.

Quan aquestes empreses i entitats reiniciïn la seva activitat, des d’aquest moment i fins al 30 de setembre de 2020, podran beneficiar-se dels següents percentatges d’exempció:

 • Empreses que a 29 de febrer de 2020 haguessin tingut menys de 50 treballadors o assimilats en situació d’alta en la Seguretat Social:
  • 60%, respecte dels treballadors que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de juliol de 2020, així com dels que ho facin a partir de la data d’efectes de la renúncia i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d’aquest moment.
  • 35% respecte dels treballadors d’aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.
 • Per a les empreses que haguessin tingut el 29 de febrer de 2020 50 treballadors o assimilats o més:
  • 40% respecte dels treballadors que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de juliol de 2020, així com dels que ho facin a partir de la data d’efectes de la renúncia  i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d’aquest moment.
  • 25% respecte dels treballadors d’aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

 

exoneraciones

Les exoneracions de quotes, en tots els supòsits, s’aplicaran per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) a instàncies de l’empresa que prèviament haurà de (1) comunicar la identificació dels treballadors i període de la suspensió o reducció de jornada, i (2) presentar declaració responsable a través del Sistema RED, respecte de cada codi de compte de cotització i mes de meritació, sobre el manteniment de la vigència dels ERTO.

En els casos en què es presenti davant l’autoritat laboral renúncia expressa a l’ERTO, i amb data d’efectes des d’aquesta renúncia, es posarà fi a les exempcions, i les empreses ho hauran de comunicar a la TGSS a través del Sistema RED.

Els treballadors no es veuran afectats per aquestes exoneracions, i es mantindrà la consideració del període en què s’apliquin com efectivament cotitzat amb caràcter general, sense que resulti d’aplicació el que s’estableix en el article 20 de la LGSS. En aquest punt interessa destacar l’extensió d’aquest benefici als afectats per ERTO per força major o causes ETOP  que no tinguin dret a la prestació per desocupació i respecte dels quals l’empresa no està obligada a l’ingrés de l’aportació empresarial (com, per exemple, els consellers i administradors de les societats de capital inclosos en el règim general de la Seguretat Social com assimilats a treballadors per compte d’altri, art. 136.2 c) de la LGSS). La disposició addicional 2a del RDL, que incorpora aquesta mesura, estableix que se’ls considerarà en situació assimilada a l’alta únicament durant els períodes de suspensió de contractes o reducció de jornada en els quals s’apliquen les exempcions en la cotització contemplades en els articles 24 del RDL 8/2020, 4 del RDL 18/2020 i 4 del RDL 24/2020. A l’efecte de considerar aquests lapses de temps com efectivament cotitzats, es prendrà com a base de cotització la mitjana de les bases de cotització dels 6 mesos anteriors.

https://imgs.wolterskluwer.es/5/2/7/1/im0001615271.jpg

https://imgs.wolterskluwer.es/5/2/7/2/im0001615272.jpg

https://imgs.wolterskluwer.es/5/2/7/3/im0001615273.jpg

4. MESURES PER A LA PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

4.1 S’estableix una exempció a favor dels autònoms que hagin percebut la prestació extraordinària de cessament d’activitat durant l’estat d’alarma 

Amb l’objectiu d’alleujar, en l’àmbit de la Seguretat Social, de manera progressiva, la càrrega que han d’assumir amb l’inici o continuació de l’activitat una vegada aixecat l’estat d’alarma i que té les seves conseqüències en l’economia familiar, a partir de l’1 de juliol de 2020, els autònoms inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), o en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar (RETMAR) que estiguessin en alta i hagin percebut a 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional del:

 • 100% al juliol;
 • 50% a l’agost; i
 • 25% al setembre.

Regles a tenir en compte respecte a aquesta exempció:

 • Per a determinar-la es prendrà com a base de cotització la que es tingués en cadascun dels mesos indicats.
 • Es mantindrà durant els períodes en els quals els treballadors percebin prestacions per incapacitat temporal o qualssevol altres subsidis sempre que es mantingui l’obligació de cotitzar.
 • Serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d’activitat.

4.2 Es preveu la possibilitat de compatibilitzar la prestació de cessament d’activitat prevista en la LGSS amb la feina per compte propi 

La mesura, dirigida als autònoms que percebin fins a 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat, es destina a garantir uns ingressos que ajudin el treballador autònom a mantenir l’activitat, i consisteix en la possibilitat de sol·licitar la prestació per cessament d’activitat contemplada en el article 327 de la LGSS, i per a això s’hauran de complir els següents requisits:

 • Estar afiliats i en alta en el RETA o en el RETMAR.
 • Haver cotitzat per cessament d’activitat durant un període mínim de 12 mesos continuats i immediatament anteriors al cessament.
 • No haver complert l’edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació, tret que no tingués acreditat el període de cotització requerit per a això.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de cessament d’activitat no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes, i la regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.
 • Acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75% en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no haver obtingut durant aquest tercer trimestre del 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del trimestre, i no podran excedir de 1.939,58 euros mensuals.

 • Per als casos de treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors a càrrec seu, s’haurà d’acreditar en el moment de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. Per a això emetran una declaració responsable, i poden ser requerits per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o per l’entitat gestora perquè aportin els documents necessaris que acreditin aquest extrem.

En els supòsits de cessament definitiu en l’activitat amb anterioritat al 30 de setembre de 2020, els límits dels requisits indicats anteriorment es prendran de manera proporcional al temps de la durada de l’activitat, i per a fer el càlcul es computarà en la seva integritat el mes en què es produeixi la baixa al règim de Seguretat Social en el qual estigués enquadrat.

La durada d’aquesta prestació s’estendrà com a màxim fins al 30 de setembre de 2020, moment a partir del qual només es podrà continuar percebent si concorren tots els requisits de l’article 330 de la LGSS.

La prestació, que es reconeixerà amb caràcter provisional per les mútues o l’Institut Social de la Marina (ISM), tindrà efectes l’1 de juliol de 2020 si se sol·licita abans del 15 de juliol, o, en un altre cas, des de l’endemà a la sol·licitud, i haurà de ser regularitzada a partir del 31 de gener de 2021.

A partir del 21 d’octubre de 2020 i de l’1 de febrer de 2021, l’ISM o les mútues, sempre que tinguin el consentiment dels interessats atorgat en la sol·licitud, recaptaran del Ministeri d’Hisenda les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris per al seguiment i control de les prestacions reconegudes, si bé correspondrà als autònoms l’aportació de les dades que siguin necessàries en el cas que les mútues o l’ISM no hi poguessin accedir.

Una vegada comprovades les dades per l’entitat col·laboradora o gestora competent per al reconeixement de la prestació, es reclamaran (sense interessos ni recàrrec) les prestacions percebudes per aquells treballadors autònoms que superin els límits d’ingressos o que no acreditin la reducció en la facturació requerits per generar el dret, i es fixarà la data per al seu ingrés.

Si transcorre el termini fixat en la resolució que es dicti sense ingrés de les prestacions, la TGSS procedirà a la seva reclamació, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin.

El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar en la TGSS la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

Per la seva part, la mútua o, en el seu cas, l’ISM, abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar si el treballador autònom es trobés sense desenvolupar cap activitat (art. 329 LGSS).

Finalment, es contempla la possibilitat que el treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament d’aquesta prestació:

 • Hi renunciï en qualsevol moment abans del 31 d’agost de 2020, fent efecte el mes següent a la seva comunicació.
 • La retorni, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua o de l’entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre del 2020 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts per a mantenir el dret.

4.3 S’articula una prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms de temporada 

Es contempla una prestació extraordinària de cessament d’activitat els destinataris de la qual seran els treballadors de temporada que a conseqüència de les especials circumstàncies que la pandèmia ha provocat s’han vist impossibilitats per a l’inici o el desenvolupament ordinari de la seva activitat.

Els beneficiaris de la prestació, autònoms i socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui, que l’única feina al llarg dels últims 2 anys s’hagués desenvolupat en el RETA o en el RETMAR durant els mesos de març a octubre, hauran de complir els següents requisits per accedir a la prestació extraordinària:

 • Haver estat d’alta i cotitzat en el RETA o en el RETMAR com a treballador per compte propi durant almenys 5 mesos en el període comprès entre març i octubre, de cadascun dels anys 2018 i 2019.
 • No haver estat en alta o assimilada entre l’1 de març de 2018 i l’1 març de 2020 en el règim de Seguretat Social corresponent com a treballador per compte d’altri més de 120 dies.
 • No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta durant els mesos de març a juny del 2020.
 • No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny del 2020, tret que fos compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador autònom.
 • No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social o, en cas contrari, respondre a la invitació al pagament que se li faci ingressant les quotes degudes en el termini improrrogable de 30 dies.

La prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquest col·lectiu, que es podrà sol·licitar en qualsevol moment durant el període comprès entre el 27 de juny i el mes d’octubre del 2020, tindrà una quantia equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat exercida en el RETA o, en el seu cas, en el RETMAR; es podrà començar a reportar amb efectes de l’1 de juliol de 2020, amb una durada màxima de 4 mesos, si se sol·licita dins dels primers 15 dies naturals de juliol; i durant la seva percepció no existirà l’obligació de cotitzar, el treballador romandrà en alta o assimilada.

Aquesta prestació serà incompatible amb:

 • la feina per compte d’altri;
 • qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari percebés tret que fos compatible amb l’acompliment de l’activitat com a treballador per compte propi;
 • la feina per compte propi quan els ingressos que es percebin durant l’any 2020 superin els 23.275 euros;
 • amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota en el cas de tractar-se d’autònoms inclosos en el RETMAR.

S’ha de tenir en compte que les resolucions de les entitats gestores reconeixent el dret seran provisionals i que a partir del 31 de gener de 2021 procediran a la seva revisió de manera que en els casos en què es conclogués que no s’hagués de generar el dret s’iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats percebudes indegudament, i es fixarà l’import de la quantitat a reintegrar (sense interessos o recàrrec) i el termini per a dur-lo a terme. El transcurs d’aquest termini sense ingrés suposarà la reclamació per la TGSS del deute, en aquest moment ja amb els recàrrecs i interessos que procedeixin.

Finalment, també per a aquesta prestació es contempla la possibilitat que el treballador autònom:

 • Hi renunciï en qualsevol moment abans del 31 d’agost de 2020, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
 • La retorni per pròpia iniciativa, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua o de l’entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l’exercici de l’activitat durant el temps que pot causar dret a ella superaran els llindars establerts amb la consegüent pèrdua del dret a la prestació.

Per acabar amb aquest bloc de mesures de protecció del treballador autònom, s’ha de tenir en compte la creació d’una Comissió de seguiment de les mesures de suport per a la recuperació de l’activitat dels treballadors autònoms en l’àmbit de la Seguretat Social, que estarà integrada per les persones designades a aquest efecte pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, així com per l’ATA, UPTA i UATAE, i la missió de les quals serà fer, com el seu nom indica, el seguiment i avaluació de les mesures exposades establertes en els articles 8, 9 i 10 del RDL.

https://i0.wp.com/revista.seg-social.es/wp-content/uploads/2020/06/gr%C3%A1fico-2.jpg?ssl=1

5. MESURA ORGANITZATIVA QUE AFECTA EL CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME ESTATAL D’INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

La disposició final 1a del RDL modifica l’article 29.1 a) de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i atribueix la presidència del Consell Rectorde l’Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social al titular del Ministeri de Treball i Economia Social (fins a aquest moment requeia en la persona titular de la Sotssecretaria del Ministeri de Treball i Economia Social).

Més informació Consell de Ministres:

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2020/refc20200626.pdf

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a