Circulars

#290

APROVAT EL REGLAMENT DE LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL (ETT)

Entre altres qüestions, es desenvolupa l’obligació legal de les ETT de constituir una garantia financera, que haurà de cobrir un import igual al 10% de la massa salarial de l’exercici econòmic immediat anterior, sense que en cap cas aquest import pugui ser inferior a 25 vegades el salari mínim interprofessional (SMI) vigent a cada moment, en còmput anual. Aquesta garantia respondrà dels deutes per indemnitzacions, salarials i de Seguretat Social.

En el BOE del dia 20 de juny, s’ha publicat el RD 417/2015, que va entrar en vigor el dia 21 de juny de 2015, que aprova el reglament de les empreses de treball temporal (en endavant, RETT) i es procedeix a la derogació del reglament vigent fins ara, el Reial decret 4/1995, de 13 de gener. Així mateix, queden derogades totes les normes d’igual o inferior rang en què contradiguin o s’oposin al que es disposa en aquest Reial decret.

Objectius

Els objectius perseguits pel reglament són els següents:

  • Primer, adequar el contingut de la regulació reglamentària als canvis introduïts en la Llei de 1994 sobre les ETT, fonamentalment pel que fa al règim d’autorització administrativa per al desenvolupament de l’activitat constitutiva d’empresa de treball temporal. Segon, implantar l’administració electrònica en tot el procediment administratiu en matèria d’empreses de treball temporal. Tercer, actualitzar la norma reglamentària, de manera que s’adapti als diferents canvis normatius produïts al llarg del període de vigència de l’anterior Reial decret de 1995 i que han afectat la regulació de l’activitat de les empreses de treball temporal.

Atenció. El canvi més substancial és el reconeixement de l’autorització a una ETT com a vàlida per a tot el territori nacional i sense fixació d’un període màxim de durada que obligui posteriorment a la seva renovació, modificació que, igual que la que versa sobre la substitució d’una autorització per a l’agència de col·locació que desitgi operar al mercat laboral per una declaració responsable de la mateixa, va en la línia de la supressió de restriccions a la lliure prestació de serveis.

  • Quant al segon, es pretén implantar l’administració electrònica en tot el procediment administratiu en matèria d’ETT. No obstant això, perquè sigui possible serà necessari desenvolupar l’aplicació informàtica que proporcioni cobertura a la base de dades central d’ETT i al seu registre, pel que es fixa un termini màxim de nou mesos.

Mentrestant, la tramitació es podrà seguir efectuant en els mateixos termes que en l’actualitat, i el reglament preveu que es podran seguir realitzant els tràmits pels mitjans que s’estiguessin  practicant fins ara “fins a l’últim dia del mes següent a aquell en què es trobin habilitats els mecanismes que permetin la tramitació dels procediments per mitjans electrònics”, així com que la relació de contractes de posada a disposició “haurà de remetre’s en el model que s’estableixi en les disposicions de desenvolupament d’aquest reglament”.

La norma permet que les comunitats autònomes utilitzin la base de dades estatal, prèvia subscripció d’un conveni amb el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, o que disposin d’una base de dades pròpia sempre que sigui compatible amb l’estatal. A aquest efecte es preveu que la col·laboració entre les autoritats laborals responsables, estatals i autonòmiques, dels registres d’ETT s’articularà “mitjançant conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Ocupació i la Seguretat Social i les comunitats autònomes”.

Principal contingut

  • Les ETT podran realitzar també tasques d’agències de col·locació, per al desenvolupament d’activitats de formació per a la qualificació professional o d’assessorament i de consultoria de recursos humans, d’acord amb la normativa específica que, si escau, els resulti d’aplicació. Inclou la referència a les activitats que poden desenvolupar les ETT.
  • L’autorització de l’autoritat laboral competent que hauran d’obtenir prèviament les persones físiques o jurídiques que pretenguin realitzar l’activitat constitutiva d’empresa de treball temporal. Serà autoritat laboral competent a aquests efectes: a) L’òrgan competent de la comunitat autònoma en la qual radiquin el centre o centres de treball de l’empresa de treball temporal si al moment de la sol·licitud disposa de centres en una sola comunitat autònoma. b) La Direcció General d’Ocupació del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social si al moment de la sol·licitud l’empresa de treball temporal disposa de centres de treball en dues comunitats autònomes o més. c) Les Delegacions del Govern de Ceuta o Melilla, en el supòsit d’empreses que únicament comptin amb centres de treball en alguna d’aquestes ciutats. La sol·licitud s’haurà de presentar a través de l’adreça electrònica que a aquest efecte s’estableixi. Aquesta autorització és única, té eficàcia en tot el territori nacional i es concedeix sense límit de durada. El reglament detalla els procediments administratius que s’han de seguir, tant per a la sol·licitud d’autorització, inclòs el supòsit de represa d’activitats, com per a la seva extinció; procediments en els quals obligatòriament s’han d’utilitzar mitjans electrònics.
  • Es desenvolupa l’obligació legal de les empreses de treball temporal de constituir una garantia financera i es contenen les regles d’aplicació per a la determinació de la seva quantia, així com les exigències que han de ser observades tant per a l’execució de la garantia com per al seu alliberament.

Atenció. Aquesta garantia haurà de cobrir un import igual al 10% de la massa salarial de l’exercici econòmic immediat anterior, sense que en cap cas aquest import pugui ser inferior a 25 vegades el salari mínim interprofessional (SMI) vigent a cada moment, en còmput anual. Aquesta garantia respondrà dels deutes per indemnitzacions, salarials i de Seguretat Social.

  • El Registre d’ETT, és una de les novetats fonamentals de la norma, la base de dades central gestionada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a la qual haurà d’incorporar-se part de la informació existent en els registres d’empreses de treball temporal de les diferents autoritats laborals. Aquesta inscripció registral es practicarà, de forma electrònica, d’ofici per l’autoritat laboral competent de forma simultània a la concessió de l’autorització administrativa.
  • Es regulen els requisits formals i el contingut del contracte de posada a disposició i el contracte de treball.
  • Es contenen les obligacions d’informació per a l’empresa de treball temporal, tant respecte a l’Administració, per al compliment de les quals ha d’emprar, en tot cas, mitjans electrònics, com respecte a l’empresa usuària.

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a