Circulars

#46

03/01/2013

APROVAT EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER A 2013

Al BOE del 31 de desembre es publicà el Reial decret 1717/2012 que fixa el Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a 2013 per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe, que queda establert en 21,51 euros/dia o 645,30 euros/mes, segons que el salari es fixi en dies o en mesos.

Al BOE del 31 de desembre es publicà el Reial decret 1717/2012 que fixa el Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a 2013 per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe, que queda establert en 21,51 euros/dia o 645,30 euros/mes, segons que el salari es fixat en dies o en mesos.

En el salari mínim es computarà únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui minorar la quantia íntegra en diners d’aquell.

Al salari mínim s’addicionaran, servint el mateix com a mòdul, si escau, i segons el que estableixen els convenis col·lectius i contractes de treball, els complements salarials a què es refereix l’article 26.3 de l’Estatut dels Treballadors, així com l’import corresponent a l’increment garantit sobre el salari a temps en la remuneració a prima o amb incentiu a la producció.

Per la seva banda, el salari mínim dels empleats de llar que treballin per hores serà de 5,05 euros per hora efectiva treballada.

A l’últim, respecte a l’increment derivat del SMI, s’estableix la seva possible compensació i absorció sempre que la quantia anual a percebre pel treballador no resulti inferior a 9.034,20 euros. En aquest sentit, es disposa que les normes legals o convencionals i laudes arbitrals subsistiran en els seus propis termes, sense més modificació que la necessària per assegurar la percepció en còmput anual assenyalada.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

Compartir a