Circulars

#1151

Aprovats recàrrecs en l’IBI per a immobles residencials desocupats

Volem informar-los que al BOE del dia 25 de maig, s’ha publicat la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (Llei d’habitatge), que entre altres mesures, incrementa el recàrrec (entre el 50% i el 150%) en l’IBI dels immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent, i amb efectes a partir del 26 de maig de 2023.

Modulació del recàrrec als immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent en l’IBI

Actualment, els ajuntaments poden exigir un recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de l’IBI als immobles d’ús residencial que es trobin desocupats.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei 12/2023 (26 de maig de 2023), es modifica l’article 74.4 de la Llei d’hisendes locals per a establir que:

  1. Té la consideració d’immoble desocupat amb caràcter permanent aquell que romangui desocupat, de forma continuada i sense causa justificada, per un termini superior a dos anys, conforme als requisits, mitjans de prova i procediment que estableixi l’ordenança fiscal, i pertanyin a titulars de quatre o més immobles d’ús residencial.
  2. Els ajuntaments poden establir el recàrrec de fins al 100% de la quota líquida de l’impost quan el període de desocupació sigui superior a tres anys, i es poden modular en funció del període de temps de desocupació.
  3. Els ajuntaments podran augmentar el percentatge de recàrrec fins a 50 punts percentuals addicionals en cas d’immobles pertanyents a titulars de 2 o més immobles d’ús residencial que es trobin desocupats en el mateix terme municipal.
  4. Es consideraran justificades les següents causes:
  • El trasllat temporal per raons laborals o de formació.
  • El canvi de domicili per situació de dependència o raons de salut o emergència social.
  • Immobles destinats a usos d’habitatge de segona residència amb un màxim de quatre anys de desocupació continuada.
  • Immobles subjectes a actuacions d’obra o rehabilitació, o altres circumstàncies que impossibilitin la seva ocupació efectiva.
  • Que l’habitatge estigui sent objecte d’un litigi o causa pendent de resolució judicial o administrativa que n’impedeixi l’ús i disposició.
  • Que es tracti d’immobles els titulars dels quals, en condicions de mercat, ofereixin en venda, amb un màxim d’un any en aquesta situació, o per llogar, amb un màxim de sis mesos en aquesta situació.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Compartir a