Circulars

#220

24/10/2014

BONIFICACIONS I REDUCCIONS EN LA QUOTA DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

El panorama de les bonificacions/reduccions en la quota dels treballadors autònoms està sofrint importants novetats des del 2012 a arrel tant de la reforma laboral com de les diverses mesures aprovades pel govern fins avui en dia.

El panorama de les bonificacions/reduccions en la quota dels treballadors autònoms està sofrint importants novetats des del 2012 tant amb la reforma laboral com arran de les diverses mesures aprovades pel govern.

Els descomptes o bonificacions en les quotes de cotització per determinats col·lectius de treballadors autònoms, en atenció a les seves característiques personals o a les característiques professionals de l’activitat exercida, són bàsicament les següents:

A) JOVES MENORS DE 30 ANYS INCORPORATS AL RETA (LA “TARIFA PLANA”)

Els joves menors de 30 anys (tant dones com homes) que compleixin els requisits de:

 • No haver estat d’alta com a autònom en els cinc anys anteriors.
 • No ocupar a treballadors per compte d’altri.
 • No donar-se d’alta sota la forma jurídica de societat  (SL, SA, SLNE inclosa SLU).
 • No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).
 • No haver rebut anteriorment una bonificació de la Seguretat Social com a autònom, encara que hagin passat més de cinc anys.

Es podran aplicar les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, resultant d’aplicar a la base mínima el tipus mínim de cotització vigent a cada moment per un període màxim de 30 mesos, segons la següent escala:

 • Una reducció equivalent al 80% de la quota durant els 6 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta.
 • Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents.
 • Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents.
 • Una bonificació equivalent al 30% de la quota en els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció.

Aquestes bonificacions seran també d’aplicació als socis treballadors de cooperatives de treball associat que s’enquadrin en el règim d’autònoms. 

Pel que es refereix a la seva durada serà de 30 mesos en total, ininterromputs, amb independència dels períodes de baixa en el règim dins d’aquest termini i que seran tinguts en compte a l’efecte de còmput dels 30 mesos.

B) JOVES (HOMES MENORS DE 30 ANYS I DONES MENORS DE 35) INCORPORATS AL RETA

 • una reducció, durant els 15 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, equivalent al 30% de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima de cotització aplicable el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, inclosa la incapacitat temporal
 • una bonificació, en els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció, de la mateixa quantia (30%)

Té per tant una durada de 30 mesos en total, ininterromputs, amb independència dels períodes de baixa en el règim dins d’aquest termini, que seran tinguts en compte a l’efecte del còmput total dels 30 mesos.

C) LA “TARIFA PLANA” PER A NOUS AUTÒNOMS MÉS GRANS DE 30 AÑOS

S’han estès les anteriors bonificacions/reduccions (que s’han anomenat “tarifa plana”) per als treballadors per compte propi que tinguin 30 anys o més. Els requisits a complir són:

 • No haver estat d’alta com a autònom en els cinc anys anteriors.
 • No ocupar a treballadors per compte d’altri.
 • No donar-se d’alta sota la forma jurídica de societat  (SL, SA, SLNE inclosa SLU).
 • No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).
 • No haver rebut anteriorment una bonificació de la Seguretat Social com a autònom, encara que hagin passat més de cinc anys.

En la pràctica, la “tarifa plana” consisteix en una sèrie de bonificacions temporals de la base mínima, en concret:

 • Una reducció equivalent al 80% de la quota durant els 6 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta.
 • Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents.
 • Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents.
 • Una bonificació equivalent al 30% de la quota en els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció.

Aquestes bonificacions seran també d’aplicació als socis treballadors de cooperatives de treball associat que s’enquadrin en el règim d’autònoms.

D) AUTÒNOMS DISCAPACITATS AMB GRAU IGUAL O SUPERIOR AL 33%

S’han establert dues possibilitats:

D.1 AMB INDEPENDÈNCIA DE L’EDAT

Els treballadors per compte propi amb discapacitat que causin alta inicial es beneficiaran d’una sèrie de reduccions i bonificacions:

 • 80% de reducció de la quota durant els primers 6 mesos.
 • 50% de reducció els 54 mesos següents.

Aquestes bonificacions seran també d’aplicació als socis treballadors de cooperatives de treball associat que s’enquadrin en el règim d’autònoms.

D.2 MENORS DE 35 ANYS

Els treballadors per compte propi amb discapacitat menors de 35 anys que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els cinc anys immediatament anteriors, a explicar des de la data de l’alta, es beneficiaran d’una sèrie de reduccions i bonificacions:

 • 80% de reducció de la quota durant els primers 12 mesos.
 • 50% de reducció els 4 anys següents.

En aquest cas s’estableix que aquestes reduccions no seran aplicable als treballadors per compte propi que contractin treballadors.

Aquestes bonificacions seran també d’aplicació als socis treballadors de cooperatives de treball associat que s’enquadrin en el règim d’autònoms.

E) BONIFICACIONS PER NOVES ALTES DE FAMILIARS COL·LABORADORS DE TREBALLADORS AUTÒNOMS.

Els autònoms col·laboradors gaudeixen des del 8 de juliol del 2012 d’una bonificació en la quota corresponent al RETA, en concret:

1. El cònjuge, parella de fet i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, si escau, per adopció, que s’incorporin com a noves altes al Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, i col·laborin amb ells mitjançant la realització de treballs en l’activitat que es tracti, incloent-hi als dels treballadors per compte propi del Règim especial dels treballadors del mar, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, tindran dret a una bonificació durant els 18 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, equivalent al 50% de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima el tipus corresponent de cotització vigent a cada moment en el règim especial de treball per compte propi que correspongui.

2. A l’efecte de l’establert en l’apartat primer, es considerarà parella de fet la constituïda, amb anàloga relació d’afectivitat a la conjugal, per als qui, no trobant-se impedits per contreure matrimoni, no tinguin vincle matrimonial amb una altra persona i acreditin, mitjançant el corresponent certificat d’empadronament, una convivència estable i notòria i amb una durada ininterrompuda no inferior a cinc anys. L’existència de parella de fet s’acreditarà mitjançant certificació de la inscripció en algun dels registres específics existents en les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o mitjançant document públic en el qual consti la constitució d’aquesta parella.

En les comunitats autònomes amb dret civil propi, complint-se el requisit de convivència al fet que es refereix el paràgraf anterior, la consideració de parella de fet i la seva acreditació es durà a terme conforme a l’establert en la seva legislació específica.

F) TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE CESSIN L’ACTIVITAT PER TROBAR-SE EN PERÍODE DE DESCANS PER MATERNITAT

Els treballadors per compte propi del Règim especial de treballadors per compte propi i autònoms que cessin l’activitat per trobar-se en període de descans per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o durant la lactància natural i que siguin substituïts per aturats amb contracte d’interinitat bonificat tindran dret a percebre una bonificació del 100% de la quota resultant d’aplicar el tipus de cotització establert com a obligatori durant la substitució a aplicar sobre la base mínima.

Aquesta bonificació serà aplicable mentre coincideixin en el temps la suspensió d’activitat per aquestes causes i el contracte d’interinitat del substitut, amb el límit màxim, en tot cas, del període de suspensió.

G) AUTÒNOMS DE CEUTA I MELILLA I ALTRES SUPÒSITS DE QUOTA REDUÏDA

Altres autònoms que es poden beneficiar de bonificacions en la seva quota de seguretat social, són els dedicats a activitats incloses en els sectors de comerç, hostaleria, turisme i indústria (excepte energia i aigua), que resideixin i exerceixin la seva activitat a Ceuta i Melilla.

Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota per contingències comunes amb caràcter indefinit. El primer any de vigència de la norma serà el 43%, el segon el 46% i el tercer i successius el 50%.

H) ALTRES SITUACIONS AMB QUOTA REDUÏDA

Encara que no són bonificacions com a tal, hi ha altres situacions especials en les quals la quota dels autònoms pot ser menor:

H.1  Autònoms pluriocupats

 • Els treballadors que causin alta per primera vegada en el règim d’autònoms i amb l’alta iniciïn una situació de pluriactivitat a partir de l’entrada en vigor de la Llei de suport a l’emprenedor, podran triar com a base de cotització en aquest moment, la compresa en el 50% de la base mínima de cotització establerta anualment durant els primers 18 mesos, i el 75% durant els següents 18 mesos, fins a les bases màximes establertes per a aquest règim especial.
 • En els supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat en què l’activitat laboral per compte d’altri fos a temps parcial amb una jornada a partir del 50% de la corresponent a la d’un treballador amb jornada a temps complet comparable, es podrà triar en el moment de l’alta, com a base de cotització la compresa entre el 75% de la base mínima de cotització establerta anualment durant els primers 18 mesos, i el 85% per cent durant els següents 18 mesos, fins a les bases màximes establertes per a aquest règim especial.
 • H.2 Autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili

  Aquests autònoms podran triar com a base mínima de cotització: 858,60 euros/mensuals, 753 euros/mensuals i 472,20 euros/mensuals (CNAE-09: 4781, 4782, 4789, 4799-opció base mínima-).

  H.3 Autònoms més grans de 65 anys

  Amb 65 anys o més i que acreditin 35 anys o més de cotització efectiva a la Seguretat Social, els serà aplicable l’exoneració de quotes, excepte per incapacitat temporal i si escau per contingències professionals, d’acord amb l’establert en la disposició addicional trenta-dosena de la Llei General de la Seguretat Social. No obstant l’exoneració establerta en la norma, el treballador autònom podrà optar per continuar practicant la seva cotització conforme al que realitzaven amb anterioritat.

  A continuació els oferim un quadre resum d’aquestes bonificacions i reduccions a la quota d’autònoms vigents en 2014.

  BONIFICACIONS/REDUCCIONS AL TREBALL AUTÒNOM

  OBJECTE

  COL·LECTIU

  QUANTIA

  DURADA I OBSERVACIONS

  NORMATIVA

  Bonificacions i reduccions al treball autònom

  INTERINITAT

  Treballadors autònoms que cessin l’activitat per trobar-se en període de descans per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o durant la lactància natural i que siguin substituïts per aturats amb contracte d’interinitat bonificat.

  100% de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima o fixa que correspongui al tipus de cotització establert com a obligatori durant la substitució

  Substitució

  D. A. 2a de la Llei 12/2001, modificada per la D. A. 16a de la Llei orgànica 3/2007

  FAMILIARS

  Noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms[1]

  50% de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima del tipus corresponent de cotització vigent a cada moment en el règim especial de treball per compte propi que correspongui.

  18 mesos

  D.A. 11a Llei 3/2012

  JOVES

  Persones incorporades al RETA a partir de l’entrada en vigor de l’Estatut del treball autònom. Homes fins als 30 anys i dones fins als 35 anys[2]

  30% de la quota mínima d’autònoms

  Trenta mesos (15 mesos reducció i 15 mesos bonificació)

  D.A. 35a LGSS

  Persona per compte propi menor de 30 anys que causi alta inicial o que no hagués estat d’alta en els 5 anys immediatament anteriors sense treballadors per compte d’altri[3]

  Reducció i bonificació sobre quota de contingències comunes : reducció del 80% durant 6 mesos. Reducció del 50% durant 6 mesos. Reducció del 30% durant 3 mesos. Bonificació del 30% durant 15 mesos.

  Màxim 30 mesos

  D.A. 35a LGSS

  Bonificacions i reduccions al treball autònom

  MÉS GRANS DE 30 ANYS

  Treballadors/as per compte propi de 30 o més anys que causi alta inicial o que no hagués estat en alta en els 5 anys immediatament anteriors, sense treballadors per compte d’altri[4]

  Reducció sobre la quota de contingències comunes:

  a) 80% durant 6 mesos.

  b) 50% durant 6 mesos.

  c) 30% durant 6 mesos.

  Màxim 18 mesos.

  D.A. 35a bis LGSS

  CEUTA I MELILLA

  Treballadors autònoms a Ceuta i Melilla en els sectors que recull la modificació de l’apartat 2 de la D.A. 30a LGSS i la D.A. 1a de la Llei 3/2011, de 4 d’octubre.

  50% de la base de cotització per contingències comunes (primer any de vigència de la norma 43%, segon any 46% i tercer i successius el 50%)

  Indefinida

  D.A. trentena del R.D. Legislatiu 1/1994.

  Bonificacions i reduccions discapacitats

  Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que causin alta inicial en el R.E. de treballadors per compte propi o autònoms

  Reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes

  80% durant 6 mesos si no té assalariats (reducció)

  50% durant 54 mesos (bonificació)

  5 anys

  D.A. 11a Llei 45/2012

  Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% menors de 35 anys que causin alta inicial o no haguessin estat d’alta en els 5 anys immediatament anteriors, sense treballadors per compte d’altri[5]

  Reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes

  80% durant 12 mesos (reducció)

  50% durant els 4 anys següents (bonificació)

  5 anys

  D.A. 11a Llei 45/2012

  Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

  [1]                     Cònjuge, parella de fet i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al 2n grau inclusivament i, si escau, per adopció.

  [2]                    També serà aplicable als socis treballadors de cooperatives de treball associat que estiguin enquadrades en el Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms

  [3]                    Ídem nota anterior.

  [4]                    També serà aplicable als socis treballadors de cooperatives de treball associat que estiguin enquadrades en el Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms

  [5]                    Ídem nota anterior.

  Compartir a