Butlletí

Butlletí trimestral 01/2011

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí.Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

Editorial

Editorial

Com és habitual en aquesta època, un dels temes que centra més l’atenció, tant entre els assessors com entre els seus clients, és la campanya de renda. En enfrontar-nos un any més a la liquidació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2010 resulta convenient tenir presents les novetats que han anat tenint lloc en el si d’aquest impost. No són poques les modificacions que s’han originat. Algunes –malgrat la seva importància– han passat desapercebudes. D’altres, en canvi, han tingut una repercussió mediàtica més gran. Per això, el motiu fonamental pel que tractem aquest tema en el nostre comentari fiscal, rau en les diferents mesures d’estímul econòmic dictades al llarg de l’exercici anterior. Mesures destinades no només a la recuperació de l’economia, sinó també a mantenir el teixit empresarial i laboral.

 

Fiscal

APUNTS PER A LA DECLARACIÓ DE RENDA 2010. NOVETATS I CANVIS

En enfrontar-nos un any més a la liquidació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2010 resulta convenient tenir presents les novetats que s’han anat produint en el si d’aquest impost. No són poques les modificacions que s’han originat. Algunes –malgrat ser de gran calat– han passat desapercebudes. D’altres, en canvi, han tingut una repercussió mediàtica més gran.

 

Laboral

ACORD SOCIAL I ECONÒMIC: PRINCIPALS MODIFICACIONS AL SISTEMA DE PENSIONS

A l’Acord Social i Econòmic, subscrit pel Govern i els anomenats agents socials –patronals i sindicats– el passat 2 de febrer, s’ha introduït, entre altres qüestions, una significativa modificació del nostre sistema de pensions. El propòsit d’aquestes notes és resumir els punts més rellevants a considerar en aquest sentit. És important aclarir –per evitar confusions– que l’Acord de referència és només això, una acord el contingut del qual ha de ser tramitat a través de lleis ordinàries i no mitjançant el procediment d’urgència que es duu a terme a través d’un Reial Decret-llei. En conseqüència, l’entrada en vigor de les modificacions legals i de la nova normativa –especialment pel que fa a la reforma de les pensions– no entrarà en vigor, ni de bon tros, de manera immediata. Segons el propi text de l’Acord, la major part de les normes ho faran a partir de l’any 2013.

 

Mercantil i Civil

REFORMA PARCIAL DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL. COMENTARIS AL PROJECTE DE LLEI

Com ja vam comentar a la nostra revista del desembre, el passat 1 de setembre del 2010 va entrar en vigor el Text Refós de la Llei de Societats de Capital. La norma, fent gala de la decidida voluntat de provisionalitat a què feia referència l’apartat Vè de l’Exposició de Motius, no ha tardat en veure’s modificada. Al Consell de Ministres del 18 de febrer del 2011 es va aprovar la remissió a les Corts Generals del Projecte de Llei de Reforma Parcial de la Llei de Societats de Capital, i a aquest text és al que dedicarem aquest comentari.

 

Comptabilitat

NOVA INFORMACIÓ A INCLOURE A LA MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2010

La memòria dels comptes anuals de l’exercici 2010 presenta dues novetats respecte als exercicis anteriors. En primer lloc, apareix l’obligació per part dels administradors d’informar de qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que poguessin tenir amb l’interès de la societat i comunicar la seva participació directa o indirecta en societats amb la mateixa o anàloga activitat. En segon lloc, s’incorpora l’obligació d’informar sobre el nombre de dies en què l’empresa supera els terminis de pagament als proveïdors fixats per la Llei de Mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

 

Agenda

Agenda Tributària Estatal

Calendari d’Obligacions Fiscals. Juliol – Agost – Setembre 2011

 

Normativa

Normativa

Principals normes Fiscals, Laborals, Mercantils i Comptables

 

Hemeroteca

Hemeroteca

Resum d’articles publicats a la premsa econòmica

Compartir a