Butlletí

Butlletí trimestral 01/2013

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí.Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

 

Editorial

EDITORIAL

Comencem un nou any en què es continuen aplicant mesures fiscals que requereixen nous esforços per als contribuents, si bé, a diferència d’anys anteriors, les novetats aprovades no generen una alarma especial, potser perquè els contribuents ja han esgotat la capacitat de sorprendre’s, fiscalment parlant.

Fiscal

LES NOVETATS FISCAL PER A L’EXERCICI 2013:UN NOU ESFORÇ DEL CONTRIBUENT

La Llei 16/2012, del 27 de desembre, per la que s’adopten diferents mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, i la posterior Llei 17/2012, del 27 de desembre, de Presupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013, constitueixen el full de ruta fiscal per a l’exercici 2013. A diferència d’anys anteriors, les novetats aprovades no generen una alarma especial en els contribuents, potser perquè aquests ja han esgotat la capacitat de sorprendre’s, fiscalment parlant. Malgrat tot, cal reconèixer que, ara sí, l’increment en la tributació comença a incidir en les rendes tradicionalment menys proclius a quedar subjectes a tributació.

Laboral

NOVES MESURES DE LLUITA CONTRA EL FRAU A L’OCUPACIÓ I A LA SEGURETAT SOCIAL

El 27 d’abril del 2012 el Consell de Ministres va aprovar el Pla de Lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social per el període 2012-2013, amb el que es persegueix que aflori l’ocupació irregular, controlar el frau a les prestacions per atur -a través d’empreses fictícies o compatibilitzant-les amb el treball- i combatre els supòsits d’aplicació indeguda de bonificacions o reduccions. Amb aquest objectiu, s’han utilitzat dues normes: la Llei 13/2012, de lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social, i la Llei Orgànica 7/2012, de reforma del Codi Penal. En aquest article resumim els aspectes més importants d’aquestes normes per a les empreses.

Mercantil i Civil

QÜESTIONS INNOVADORES EN MATÈRIA DE SOCIETATS DE CAPITAL

La Llei 1/2012, del 22 de juny, de simplificació de les obligacions d’informació i documentació de fusions i escissions de societats de capital, continua el camí iniciat per la Llei de Societats de Capital bo i actualitzant i modernitzant el règim de les societats, en particular pel que fa a l’ús de les noves tecnologies. Les reformes i modificacions que han tingut lloc al llarg de l’any 2012, incideixen en l’ús de les pàgines web de les societats així com en l’ús de comunicacions electròniques entre el soci i la societat, tot això dirigit a la progressiva implantació d’una administració electrònica de les societats de capital.

Comptabilitat

NOVETATS RELACIONADES AMB L’ACTUALITZACIÓ DE BALANÇOS: APLICACIÓ COMPTABLE I REPERCUSSIONS FISCALS

Se estableix la possibilitat per als contribuents de l’IS d’acollir-se a l’actualització de balanços regulada a la Llei, amb l’objectiu de corregir l’efecte monetari de la inflació, satisfent un gravamen únic del 5% sobre el saldo creditor del compte de revalorització.

Agenda Tributària

AGENDA TRIBUTÀRIA

Calendari d’obligacions fiscals. Abril – Maig – Juny 2013

Normativa

NORMATIVA

Principals normes Fiscals, Laborals, i Mercantils

 

Hemeroteca

HEMEROTECA

Resum d’articles publicats a la premsa econòmica

Compartir a