Butlletí

Butlletí trimestral 02/2013

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí.Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

Com cada any, l’arribada del mes de maig anuncia l’inici del període per presentar la declaració de renda de l’exercici immediatament anterior. En aquest cas, el 2012.

Arribat el moment de enfrontar-nos a la liquidació de l’Impost sobre la Renda convé tenir presents les novetats que s’han aprovat al llarg de l’any passat. És veritat que l’actual situació econòmica ha generat un increment notable de la producció normativa que no ajuda gaire a entendre un impost ja suficientment complex sense les constants modificacions a què es veu sotmès.

En aquest número comentarem alguna de les mesures contingudes al Reial Decret-Llei 12/2012, del 30 de març, pel que s’introdueixen diferents mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic; i al Reial Decret-Llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. De la mateixa manera ens referirem a les novetats introduïdes per la Llei 3/2012, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, que ha modificat la Llei de l’IRPF.

També considerem inevitable fer una menció especial a les mesures que puguin tenir incidència en el càlcul de l’IRPF per al proper exercici, per la qual cosa farem una exposició ràpida, però necessària, respecte a les mesures recollides per la Llei 16/2012, del 27 de desembre, per la que s’adopten diferents mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, atès que aquesta norma actua igual que la tan criticada llei d’acompanyament als pressupostos generals de l’estat; la proximitat entre la seva aprovació i la publicació de la Llei de Pressupostos per al 2013 permet besllumar l’existència de veritables mesures de caràcter tributari al seu contingut.

En l’àmbit laboral, analitzarem el Reial Decret-Llei 4/2013, del 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, norma en la que es regula un primer conjunt de mesures per a la posada en pràctica de l’Estratègia d’Emprenedoria i Ocupació Jove 2013-2016. Aquesta es va elaborar després d’un procés en què van participar els interlocutors socials, i l’objectiu de la qual és posar en marxa una sèrie de mesures per reduir l’atur juvenil, bé sigui a través de la contractació de joves per altri o bé a través de l’autoocupació i l’emprenedoria.

Al nostre apartat mercantil comentarem la sorprenent capacitat d’expansió que té el Dret Tributari. La publicació de la Llei 7/2012 va suposar l’establiment de mesures destinades a prevenir i lluitar contra el frau fiscal, mesures que en bona part haurien de quedar circumscrites a l’àmbit que els és propi. No obstant això, les mesures que s’hi han establert han superat la barrera del terreny tributari i han abastat aspectes que qualsevol ordenat empresari ha de conèixer, sota pena de veure corregida la seva actuació amb la imposició d’una sanció (tributària o no). Les modificacions operades en la Llei General Tributària estenen el seu àmbit d’aplicació a la planificació d’operacions de reestructuració.

Finalment, al nostre comentari comptable, analitzarem el nou Reglament de Facturació, aprovat pel Reial Decret 1619/2012, del 30 de novembre, amb la finalitat d’adaptar la normativa espanyola a la legislació comunitària europea, i solucionar les divergències existents entre els diferents Estats Membres en matèria de facturació.

Aquesta nova regulació en matèria de facturació suposa un impuls decidit a la facturació electrònica, complint la finalitat marcada per la Directiva comunitària, sota el principi d’un mateix tracte per a la factura en paper i la factura electrònica, com a instrument per reduir costos i fer més competitives les empreses.

Esperem que els comentaris que presentem li resultin d’utilitat i, com sempre, quedem a la seva disposició i el convidem a posar-se en contacte amb el nostre despatx per a resoldre qualsevol dubte o consulta que se li plantegi.

Compartir a