Butlletí

Butlletí trimestral 03/2011

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí.Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

Editorial

EDITORIAL

Setembre es caracteritza per ser el mes de començar a planificar l’últim trimestre de l’any, per això el tema principal d’aquest butlletí està reservat al tancament de l’exercici, per constituir un dels moments clau en la vida dels operadors econòmics. La finalització de l’exercici constitueix, amb caràcter general i llevat d’aquells que fixen el seu tancament per exercici partit, el punt de partida per determinar la quota de l’impost que en els seguents mesos haurà de satisfer a la Hisenda pública. Per aquest motiu, en el nostre comentari d’àmbit tributari, abordem en aquest moment el tractament fiscal que les normes han previst per a alguns supòsits nous.

 

Fiscal

APUNTS AL TANCAMENT FISCAL DE L’EXERCICI 2010

El tancament fiscal de l’exercici constitueix un dels moments clau a la vida dels operadors econòmics. La finalització de l’exercici constitueix, amb caràcter general i a excepció d’aquells que fixen el seu tancament per exercici partit, el punt de partida per determinar la quota de l’Impost que als mesos següents caldrà satisfer a la Hisenda pública. La presa en consideració de determinades operacions i la qualificació de determinats comportaments econòmics amb incidència fiscal comporta que el tancament fiscal de l’exercici, lluny de convertir-se en una simple determinació de la quota a pagar, comporti una tasca de planificació fiscal. Al llarg de l’exercici 2010 es van dictar diferents normes amb incidència sobre la tributació als exercicis futurs. Per aquest motiu, en el nostre comentari d’àmbit tributari, abordem en aquest moment el tractament fiscal que les normes han previst per a alguns supòsits nous.

 

Laboral

LA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA: PRINCIPALS MODIFICACIONS I NOVETATS INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET-LLEI 7/2011

El passat 11 de juny es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 7/2011, del 10 de juny, de mesures urgents per a la reforma de la negociació col·lectiva (a partir d’aquest punt, RDL). Després del fracàs dels anomenats “agents socials” de les negociacions que es van abordar al respecte durant els últims mesos i que van acabar sense acord, l’Executiu ha hagut de dictar aquesta normativa que, ja avancem, molt probablement es reformi durant el tràmit parlamentari que en seguirà els propers mesos.

 

Mercantil i Civil

LIMITACIONS LEGALS PER A LA DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS

El dividend constitueix la retribució que perceben els socis –en qualsevol de les seves accepcions, accionistes, partícips, etc.– pel capital aportat a la societat. Davant la idea que qualsevol benefici obtingut per aquesta resulta susceptible de distribuir-se entre els seus socis, la Llei esdevé garant dels drets de tercers aliens al capital social de la societat, però interessats en que aquesta no quedi descapitalitzada, i garanteix així la integritat dels crèdits que puguin ostentar envers aquesta. Els últims anys, s’han publicat diferents i successives normes que han modificat i reagrupat la regulació de la distribució dels dividends.

 

Comptabilitat

PRINCIPALS ASPECTES COMPTABLES I FISCAL DE LES UNIONS TEMPORALS D’EMPRESES (UTE)

Al llarg d’aquest article, intentarem desgranar la figura de les Unions Temporals d’Empreses (a partir d’aquí UTE) creades amb la finalitat de materialitzar una cooperació empresarial que no es duu a terme creant una nova entitat independent amb personalitat jurídica, sinó que se sustenta en una sèrie d’acords contractuals i que tenen una duració limitada en el temps.

 

Agenda

AGENDA TRIBUTÀRIA

Calendari d’Obligacions Fiscals. Octubre – Novembre – Desembre 2011

 

Normativa

NORMATIVA

Principals normes Fiscals, Laborals, Mercantils i Comptables

 

Hemeroteca

HEMEROTECA

Resum d’articles publicats a la premsa econòmica

 

Compartir a