Butlletí

Butlletí trimestral 03/2015

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí. Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

Vam encetar el número anterior amb un comentari sobre les novetats i les principals modificacions operades sobre l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, comentari que no va ser possible completar ateses les ingents modificacions operades sobre el que en aquell moment era el text vigent de la Llei. En el moment actual, ja publicada en el BOE la Llei, i havent entrat en vigor les disposicions que conté, estem en disposició d’iniciar-ne la glossa, reprenent l’argument en el punt en què ho vam deixar.

El 28 de novembre de 2014 passat es va publicar en el BOE la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries.

La norma, malgrat el títol donat pel legislador, incideix en altres impostos i matèries, i així conté modificacions en l’Impost sobre Successions i Donacions, en l’Impost sobre el Patrimoni, així com en la normativa de plans de pensions que analitzem en el comentari fiscal, La Reforma Fiscal. Anàlisi de les principals novetats (II).

La reforma fiscal afecta els principals impostos que defineixen el nostre sistema tributari: l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost de Societats i l’Impost sobre el Valor Afegit. La modificació de la Llei General Tributària no veurà la llum fins a d’aquí a un temps, tenint en compte la reflexió que exigeix la modificació de la norma vertebradora del sistema tributari.

Pel que fa al nostre comentari en l’àmbit social, s’analitzen les novetats laborals de la Llei de Pressupostos i Llei de Mútues, que fonamentalment són dues: la primera, la Llei 36/2014 de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015; i d’altra banda, la promulgació de la Llei de Mútues, que introdueix també algunes novetats importants que poden afectar el desenvolupament de la relació laboral i de seguretat social.

Pel que fa a la matèria mercantil, amb l’aprovació de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de Societats de Capital per a la millora del govern corporatiu, es tanca un capítol obert fa una mica més d’un any quan, en vista d’uns lamentables esdeveniments mediàtics, es va veure la necessitat de millorar l’eficàcia i la responsabilitat en la gestió de les societats espanyoles i, al mateix temps, situar els estàndards nacionals al nivell més alt de compliment comparat amb els criteris i els principis internacionals de bon govern.

Registre i valoració comptable. Novetats de l’ICAC és el títol del nostre article comptable. S’hi analitzen diverses consultes de comptabilitat de màxim interès per la seva gran aplicació pràctica, especialment en els temps que corren, i que val la pena comentar i, si és necessari, aclarir mitjançant alguns exemples que ens permetin una millor comprensió a l’hora de posar-les en pràctica. Les consultes publicades per l’ICAC en l’últim trimestre de l’exercici 2014 són relatives a operacions que es donen en l’actualitat, com ara compravendes sotmeses a condicions, què ocorre quan s’assumeixen deutes que no són propis per haver avalat certes operacions, o què succeeix amb la capacitat de decisió de l’accionista sobre la distribució de resultats quan hi ha pèrdues.

En la secció de Normativa facilitem un petit resum de les modificacions introduïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015, Llei 36/2014, de 26 de desembre, publicada el passat 30 de desembre de 2014. En aquesta breu síntesi, principalment, s’esmenten els aspectes tributaris, socials i de Seguretat Social afectats per la disposició. També analitzem diverses normes publicades recentment: en el plànol fiscal comentem el Reglament sobre el Valor Afegit; en el laboral, les noves modificacions que afecten la LGSS; i en el mercantil, el Reial Decret que desenvolupa la Llei 8/2014 sobre Internacionalització de l’economia espanyola.

Com sempre, esperem que els continguts que li presentem li resultin d’utilitat, i quedem a la seva disposició i el convidem a contactar amb el nostre despatx per a resoldre qualsevol dubte o consulta professional que se li plantegi, on l’atendrem en tot allò que necessiti.

Compartir a