Butlletí

Butlletí trimestral 03/2017

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí. Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

Amb la publicació del Reial Decret-llei 3/2016 s’ha fet un pas més en la incorporació a l’ordenament espanyol de mesures dirigides a la reducció del dèficit públic, seguint la senda que ja va obrir fa només uns mesos el Reial Decret-llei 2/2016, que va modificar el règim dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre societats. Les reformes que incorpora la norma que analitzarem estan íntimament lligades a la formulació del límit de despesa no financera per als Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017, impulsant la recaptació tributària.

El 3 de desembre passat es va publicar en el BOE el Reial Decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social. Una de les finalitats que persegueixen les modificacions que conté l’instrument esmentat, si no la principal, rau en la reducció del dèficit públic. Finalitat amb la qual es pretén no tan sols complir els objectius fixats per la Unió Europea, sinó, també, mitigar les conseqüències negatives que un dèficit públic elevat té sobre l’economia espanyola.

El Reial Decret avança en la línia marcada pel seu predecessor, el Reial Decret-llei 2/2016, que va modificar el règim legal dels pagaments fraccionats. Amb un antecedent així, és de suposar que les mesures que es contenen en la norma que analitzem en el nostre comentari fiscal introduiran mesures tendents a impulsar la recaptació.

En el nostre comentari laboral analitzarem el règim disciplinari en l’empresa. La facultat disciplinària de l’empresari forma part dels seus poders d’organització i direcció del treball, i té per objectiu la repressió directa de les faltes comeses pel treballador. Normalment el règim disciplinari es regula en els diferents convenis col·lectius d’aplicació.

Es publica el Reial Decret-llei

sobre clàusules terra

 

Els treballadors podran ser sancionats per la direcció de l’empresa en virtut d’incompliments laborals i conforme a la graduació de faltes i sancions que s’estableixin en les disposicions legals o convenis col·lectius aplicables. Aquest poder sancionador de l’ocupador procedeix del mateix poder de direcció i la seva fonamentació cal trobar-la en les mateixes necessitats del funcionament eficient de l’empresa.

L’adaptació de la comptabilitat a les directives europees: un acostament a les pimes és el títol del comentari comptable. Amb l’adaptació a la Directiva 2013/34/UE operada pel nostre ordenament comptable, a través del Reial Decret 602/2016, de 2 de desembre, per la qual es modifica el Pla General de Comptabilitat, es fa un pas més en el procés d’harmonització comptable iniciat per la Llei d’Auditoria de Comptes en simplificar les obligacions comptables de les petites empreses. Al llarg del comentari es desgranaran algunes de les novetats introduïdes en el nostre Ordenament pel reglament, en la mesura en què aquest té efectes des del dia 1 de gener de 2016.

Pel que fa a la matèria comptable, s’analitzaran les retribucions al personal i la seva comptabilització, atès que ens trobem a començament d’any i que segurament alguns i algunes hauran aconseguit negociar un augment de sou, de manera que sembla que es fa necessari refrescar els nostres coneixements sobre les retribucions al personal, ja que en la majoria de casos, l’última vegada que es va comptabilitzar una cosa així va ser pels volts de l’any 2007.

En la secció de normativa es detallen els aspectes fiscals del Reial Decret-llei 1/2017, de 20 de gener, sobre clàusules terra, norma que té per finalitat facilitar la devolució de les quantitats satisfetes pel consumidor a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules terra, i que va entrar en vigor el 21 de gener de 2017 passat. També s’enuncien els canvis que per a aquest 2017 introdueix el Reial Decret 742/2016, de 30 de desembre, sobre SMI, i el Reial Decret 746/2016, de 30 de desembre, sobre pensions i altres prestacions socials públiques.

Com sempre, esperem que els continguts que li presentem li resultin d’utilitat, i quedem a la seva disposició i el convidem a contactar amb el nostre despatx per a resoldre qualsevol dubte o consulta professional que se li plantegi.

Compartir a