Butlletí

Butlletí trimestral 03/2018

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí. Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

El trenta de desembre de dos mil disset passat es van publicar en el BOE diverses normes que incideixen directament en l’àmbit tributari. En concret, un Reial Decret-llei, sis Reials Decrets i dues Ordres Ministerials. Les normes publicades modifiquen diferents àmbits de l’ordenament tributari, i l’espectre de les novetats sorgides s’estén a diferents àmbits. Així les coses, lluny de modificar-se únicament qüestions de caràcter tributari material, les normes aparegudes amplien el seu camp a l’àmbit dels procediments tributaris.

Les modificacions operades s’estenen a la regulació reglamentària d’un bon nombre d’impostos, i arriben a qüestions de caràcter procedimental, també en l’àmbit reglamentari.

En el nostre article fiscal Novetats en matèria tributària per a l’any 2018 analitzarem les modificacions introduïdes per cadascuna d’aquestes normes. Algunes d’aquestes modificacions ja van tenir aplicació l’any 2017, mentre que d’altres han iniciat la vigència el 2018.

Nul·litat de l’acomiadament per vulneració de drets fonamentals i conseqüències és el títol del comentari laboral. Dins del poder de direcció que ostenta l’empresari, té a disposició seva la possibilitat d’acomiadar el treballador, bé sigui per causes objectives o bé per motius disciplinaris. Totes dues possibilitats es regulen en els articles 52 i 54 de l’Estatut dels Treballadors.

Davant l’adaptació per part de l’empresari d’aquestes decisions extintives, el treballador pot reaccionar-hi impugnant judicialment l’acomiadament, que, després del tràmit processal corresponent, serà declarat com a procedent, improcedent o nul.

REFORMES MERCANTILS,

LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL

En l’exègesi del comentari mercantil és on s’analitza la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. Amb la publicació, el mes de novembre passat, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es procedeix a modificar la legislació de contractes públics, acostant-ne la regulació en la normativa comunitària sorgida sobre aquest particular, que denota una revolució en la regulació d’aquesta complicada i conflictiva matèria. En tant que la normativa comunitària requereix la transposició als diferents ordenaments interns dels Estats membres de la Unió Europea, la norma que es comenta en aquest article és un reflex de les Directives que la contenen.

La comptabilitat i la Inspecció d’Hisenda. Els tentacles de l’Agència Tributària són llargs i abasten una part molt important de la nostra vida, i, com indica algun estudi, hem de treballar diversos mesos per a cobrir el cost dels nostres impostos i poder considerar que a partir d’aquell moment els diners que guanyem són de veritat nostres. La vida de les empreses i els empresaris no se n’escapa, per descomptat, però a diferència de la resta dels mortals aquests han de reflectir els efectes de les actuacions de l’Agència Tributària en la seva comptabilitat. L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha contestat a diverses consultes i ha emès alguna resolució sobre aquest tema, i en l’article comptable se’n revisen algunes.

En la secció de Normativa facilitem un resum breu de les Reformes Mercantils per al 2018. El Pla Anual Normatiu per al 2018 preveu novetats importantíssimes en aquesta matèria, on destaca el nou impuls a l’aprovació del Codi Mercantil. Com no podia ser d’una altra manera, l’any 2017 es va tancar amb una sèrie de normes publicades en el BOE de gran interès en l’àmbit laboral i de seguretat social, com són el SMI 2018, la revaloració de les pensions i RETA, entre d’altres.

Compartir a