Butlletí

Butlletí trimestral 04/2011

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí.Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

Editorial

EDITORIAL

Quan arribem a finals de l’any és convenient fer un repàs d’allò que ens ha deparat l’exercici a punt de concloure, per anar-nos preparant de cara al nou any que estem a punt d’iniciar. En aquesta ocasió, cal més que mai fer una anàlisi del que ha passat –tant en l’àmbit econòmic com empresarial– atès que últimament han estat abundants les novetats legislatives aprovades en el transcurs de l’estiu, fins a les properes modificacions i a l’espera del nou Govern que resulti de les properes eleccions, pendents en el moment del tancament d’aquesta revista.

 

Fiscal

LES MESURES FISCALS ADOPTADES A LA RECTA FINAL DEL 2011

L’actual situació econòmica ha provocat l’aprovació de nombroses normes de l’àmbit fiscal, dictades amb caràcter urgent i totes amb el propòsit d’aconseguir recursos per a les arques públiques. No obstant això, el Dret no només atén les finalitats compreses a les lleis sinó que exigeix, també, seguretat jurídica. Les normes que comentem donen fe de fins a quin punt resulta variable el Dret en moments como els actuals, qüestionant, a més, l’abast de la seva aplicació efectiva.

 

Laboral

LLEI 27/2011: LA REFORMA DE LA JUBILACIÓ I… ALTRES PRESTACIONS

El principal problema que afecta El nostre sistema de Seguretat Social en el moment actual, davant les circumstàncies econòmiques que patim, és garantir els drets de protecció social mitjançant la seva adequada sostenibilitat financera. Per fer front a aquesta situació, els interlocutors socials i el Govern, el 2 de febrer del 2011, van subscriure l’Acord Social i Econòmic per al creixement, l’ocupació i la garantia de les pensions. La Llei 27/2011, de l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social (coneguda com la Llei de Reforma de les Pensions), recull els compromisos assolits en aquest Acord, amb més incidència en la pensió de jubilació; és per això que centrarem el nostre comentari principalment en aquesta qüestió, sense deixar d’apuntar-ne algunes altres d’importància recollides al text de la norma.

 

Mercantil i civil

NOVETATS A LA REFORMA DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL

La Llei 25/2011, de l’1 d’agost, de reforma parcial de la Llei de Societats de Capital i d’incorporació de la Directiva 2007/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de l’11 de juliol, sobre l’exercici de determinats drets dels accionistes de societats cotitzades, continua el camí iniciat per la Llei de Societats de Capital eliminant diferències entre el règim de les societats anònimes i el de les de responsabilitat limitada. Podria sorprendre el fet que quan gairebé no ha passat un any de la Llei calgui un ajustament al seu contingut, però la veritat és que el seu esperit, dirigit a convertir-se en un Codi de Societats Mercantils, exigeix i exigirà normes d’acord amb la realitat econòmica en què es mouen les societats i els operadors jurídics.

 

Comptabilitat

PRINCIPALS ASPECTES COMPTABLES DE LES PERMUTES

El panorama econòmic que ens acompanya en aquests temps, on un gran nombre d’empreses té importants problemes econòmics i financers fa que l’entrega d’actius no monetaris per a cancel·lar deute, o l’intercanvi d’aquests, suposi una alternativa per poder reduir l’endeutament.

 

Agenda

AGENDA TRIBUTÀRIA

Calendari d’Obligacions Fiscals. Gener – Febrer – Març 2012

 

Normativa

NORMATIVA

Principals normes Fiscals, Laborals, Mercantils i Comptables

 

Hemeroteca

HEMEROTECA

Resum d’articles publicats a la premsa econòmica

Compartir a