Butlletí

Butlleti trimestral 04/2012

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí.Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

Editorial

EDITORIAL

Quan arribem a final d’any és convenient fer un repàs d’allò que ens ha deparat l’exercici a punt de concloure, per anar-nos preparant de cara al nou any que s’iniciarà. En aquesta ocasió, cal més que mai fer una anàlisi del que ha passat -tant pel que fa a l’àmbit econòmic com empresarial- tenint en compte que les novetats legislatives han estat abundants.

Fiscal

PLANIFICACIÓ FISCAL AL FINAL DEL 2012. UNA REFLEXIÓ NECESSÀRIA

Un any més, ens trobem al final de l’exercici sabent d’antuvi que del resultat dels nostres comptes al 31 de desembre sortirà la quota tributària a ingressar a les arques públiques. Constitueix un deure de tot ciutadà contribuir al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica, tal com diu ja la Constitució, tot i que això no significa que aquest mandat no comprengui la possibilitat, per als que han de contribuir, d’utilitzar els mitjans legals existents en cada moment per reduir, dins de l’àmbit permès per la Llei, la factura fiscal. És veritat que l’ocupació dels beneficis fiscals requereix un profund coneixement de l’àmbit tributari, però no ho és menys que les circumstàncies presents condueixen a l’aprovació de normes que sovint desdiuen les seves antecessores immediates, la qual cosa ajuda poc a ajustar la quota fiscal a allò que pretén la pròpia Llei. A les línies següents tractarem de mostrar les novetats més importants aparegudes a l’últim tram d’aquest any.

Laboral

BONIFICACIONS I REDUCCIONS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DESPRÉS DE LES REFORMES DEL 2012

En el mes de juliol, l’apartat primer de la Disposició Transitòria Sisena del Reial Decret-llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, “va abolir” el dret a aplicar bonificacions a les cotitzacions a la Seguretat Social, tot i que l’apartat segon d’aquesta mateixa disposició establia una àmplia relació d’excepcions i, a més, quedaven sense suprimir les reduccions en les cotitzacions, que continuen essent-hi aplicables. La nova regulació afecta les quotes corresponents a les cotitzacions a partir del mes de setembre, per la qual cosa hem considerat convenient confeccionar un quadre actualitzat de les bonificacions que continuen essent aplicables després d’aquest canvi normatiu important. Per motius d’espai, no s’han pogut incloure les bonificacions a la contractació dirigides a àmbits específics (sector del turisme, comerç vinculat i hoteleria, treballadors discapacitats contractats per l’ONCE, empleats de la llar o aplicables a àrees geogràfiques concretes).

Mercantil i civil

COMENTARIS A LA LLEI DE MEDIACIÓ EN ASSUMPTES CIVILS I MERCANTILS

La Llei 5/2012, de mediació en assumptes civils i mercantils, estableix per primer cop una regulació unitària, a nivell estatal, de l’institut de la mediació. Com la seva pròpia disposició final cinquena indica, la llei es dicta a l’empara de la competència exclusiva de l’Estat en matèria de legislació mercantil, processal i civil, la qual cosa la converteix, de fet, en una llei aplicable a tot el territori de l’Estat. Davant l’aparició creixent de controvèrsies entre empreses, resulta convenient per a les parts en conflicte mantenir les relacions jurídiques i econòmiques existents, evitant la judicialització d’assumptes i aconseguir arribar a acords dirigits per un tercer aliè a les parts. D’aquest forma, la mediació ve a cobrir un buit existent al nostre ordenament, especialment en l’àmbit mercantil.

Comptabilitat

TRACTAMENT COMPTABLE DELS DIVIDENDS, REBUTS TANT EN EFECTIU COM EN ACCIONS (SCRIP DIVIDENDS)

Atesa la restricció del crèdit actual per part de les entitats financeres, i davant la necessitat creixent de tresoreria per part de les empreses per poder fer front als seus deutes, són moltes les companyies que estan optant per possibilitar que els seus accionistes siguin retribuïts mitjançant l’entrega de noves accions en lloc de la retribució en metàl·lic. Així doncs, un gran nombre d’empreses de l’Ibex com ara Santander, BBVA, Telefònica, Iberdrola, etc., ja remuneren els seus accionistes (pagament de dividends) amb accions noves o en efectiu.

Agenda Tributaria

AGENDA TRIBUTÀRIA

Calendari d’obligacions fiscals. Gener – Febrer – Març 2013

Normativa

NORMATIVA

Principals normes Fiscals, Laborals, Mercantils i Comptables

Hemeroteca

HEMEROTECA

Resum d’articles publicats a la premsa econòmica

Compartir a