Butlletí

Butlletí trimestral 04/2013

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí.Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

En una fase de cicle econòmic com l’actual, la restauració del creixement passa, entre altres coses, per reduir l’índex de mortalitat empresarial, en particular de les petites empreses. És per això que totes les mesures orientades a alleujar les tensions de liquiditat, millorar l’accés al crèdit de les empreses i impulsar la ocupació en col·lectius de risc són benvingudes.

La Llei 14/2013 del 27 de setembre de suport als emprenedors i la seva internalització, ha vingut a introduir estímuls a l’emprenedoria en totes les àrees que avui es veuen sotmeses a l’esdevenidor de la crisi: feina, finançament, morositat, tant empresarial com de les Administracions Públiques, responsabilitat patrimonial de l’emprenedor, càrregues administratives a l’hora d’iniciar una activitat laboral i algunes altres.

Els aspectes a què ens referim al comentari fiscal estan centrats en aquelles mesures fiscals introduïdes per la Llei de suport a emprenedors que tenen una incidència especial en la fiscalitat. La norma introdueix modificacions efectuades en l’àmbit tributari que transiten des de les operades a l’Impost sobre Societats (incentius fiscals: per inversió de beneficis i a activitats d’investigació i desenvolupament i innovació tecnològica) a les introduïdes en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (incentius fiscals: a la inversió en empreses de creació nova o recent i a la inversió de beneficis) i la creació del règim especial del “Criteri de Caixa” en l’Impost sobre el Valor Afegit.

Pel que fa a la matèria social, en aquest número orientem sobre com fer un contracte de treball, atès que a l’hora d’iniciar una relació laboral és fonamental fer-ne una redacció correcta. D’aquesta manera reduirem les possibilitats de conflictes laborals, evitarem sancions administratives i aquest ens permetrà desenvolupar una relació laboral amb plenes garanties tant per a la empresa com per al treballador. Tot això fomentarà el desenvolupament normal d’una prestació laboral sana.

Al nostre comentari de l’àmbit mercantil ens centrem en els efectes del nomenament d’un auditor de comptes al dipòsit registral dels comptes anuals. Al llarg del comentari es resol la qüestió de si resulta exigible la presentació de l’informe d’auditoria juntament amb els comptes anuals, per al seu dipòsit al Registre Mercantil. L’existència de llacunes legals sobre aquest particular ha donat lloc a que els tribunals s’hagin pronunciat sobre la qüestió.

Concloem amb un comentari en matèria comptable que versa sobre el concepte de grup de societats a nivell comptable. Comentem la qüestió sobre la qualificació com a empreses del GRUP DE SOCIETATS, a efectes de l’art. 42 del Codi de Comerç, de societats participades per familiars propers, incidint o no en l’obligació de formular obligatòriament comptes anuals consolidats.

Com sempre, esperem que els continguts que li presentem li resultin d’utilitat i quedem a la seva disposició invitant-lo a posar-se en contacte amb el nostre despatx per resoldre qualsevol dubte o consulta professional que se li plantegi, on l’atendrem en qualsevol cosa que necessiti.

Compartir a