Butlletí

Butlletí trimestral 04/2014

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí. Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

Fa una mica més d’un any, per Acord del Consell de Ministres es va constituir una Comissió d’Experts per a la Reforma del Sistema Tributari Español, amb l’objectiu de revisar el conjunt del nostre sistema tributari i elaborar-ne una proposta de reforma. L’Informe de la Comissió esmentada és la gènesi de la reforma dels impostos més importants que conformen el sistema tributari espanyol. Tant l’Avantprojecte com el Projecte de Llei van recollir l’esperit de les recomanacions que es contenen en el conegut com “Informe Lagares”, sense aconseguir, malgrat tot, l’amplitud que, en opinió dels experts, hauria de contenir una reforma tributària adequada al temps present.

La reforma fiscal que ve. Anàlisi de les principals novetats (I), és el títol del nostre article fiscal. En aquest es recullen els antecedents i la tramitació legislativa de la reforma fiscal, els objectius que persegueix la reforma de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i les modificacions operades sobre la Llei de l’Impost.

En el nostre comentari social, sota l’enunciat Les últimes reformes de la Seguretat Social, fem un resum del canvi normatiu que introdueix el Reial Decret 637/2014, en tant que suposa un increment del cost per a les empreses que es veuran obligades a cotitzar per determinats conceptes i imports que fins avui eren considerats com a exempts de cotització.

Pel que fa a la matèria mercantil, i sota el títol de l’article Comentaris al Reial Decret-Llei 11/2014, de mesures urgents en matèria concursal, analitzem aquesta norma que introdueix una bateria de mesures en matèria de refinançament i reestructuració de deute empresarial, continuant la marxa del Reial Decret-Llei 4/2014.

Finalment, en l’àmbit comptable, Empreses en concurs: principals diferències entre comptabilitat i fiscalitat, analitzem com l’Administració Tributària ha anat aprovant una sèrie de mesures fiscals tendents a facilitar que les empreses en situació de concurs puguin anar complint amb els nous pactes i calendaris acordats en aquests processos, de manera que la fiscalitat no hi suposi un fre o un impediment.

En la secció de Normativa facilitem un breu resum del PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER AL 2015, publicat en el Butlletí Oficial de les Corts Generals el dia 2 d’octubre i l’aprovació final del qual està prevista entre els dies 16 a 18 de desembre. Per a aquesta any, les mesures fiscals es troben recollides en el Títol VI “Normes Tributàries”. També s’actualitzen, com cada any, l’interès legal dels diners i el de demora.

Com sempre, esperem que els continguts que li presentem li resultaran d’utilitat, i quedem a la seva disposició i el convidem a contactar amb el nostre despatx per a resoldre qualsevol dubte o consulta professional que se li plantegi, on l’atendrem en tot allò que necessiti.

Compartir a