Butlletí

Butlletí trimestral 05/2016

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí. Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

Comentàvem en els números anteriors que les mesures introduïdes per la Llei 27/2014 bé haurien de contribuir a la consecució dels objectius perseguits per la reforma, especialment aquells que, bé de forma directa, bé de forma indirecta, incideixen sobre el consum, i amb aquest en la reactivació de l’economia. Quan es va publicar aquesta Llei, es va establir la seva entrada en vigor el dia 1 de gener de 2015, cosa que comporta de facto que l’exercici que ara s’ha tancat serà el primer en què s’aplicaran bona part de les mesures que s’hi contenen. Es reprèn l’anàlisi de les modificacions més significatives.

Amb caràcter general, les bases imposables negatives que hagin estat objecte de liquidació o autoliquidació podran ser compensades amb les rendes positives dels períodes impositius següents amb el límit del 70% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització i a la seva compensació.

Aquest límit, però, es redueix per als períodes impositius que s’iniciïn l’any 2016, al 60%, en virtut del que es preveu en la Disposició Transitòria Trenta-sisena de la Llei.

En tot cas, es podran compensar en el període impositiu bases imposables negatives fins a l’import d’1 milió d’euros.

La nova regulació preveu en tot cas que la limitació a la compensació de bases imposables negatives no resultarà aplicable en l’import de les rendes corresponents a quitacions o esperes conseqüència d’un acord amb els creditors del contribuent. I les bases imposables negatives que siguin objecte de compensació amb aquestes rendes no es tindran en consideració respecte de l’import d’1 milió d’euros.

Pel que fa al nostre comentari en l’àmbit social, s’analitza el període de prova en el contracte de treball, que es configura com un pacte típic al començament del contracte de treball, dependent de la voluntat de les parts, a les quals pot interessar o no pactar-lo, o pot resultar prohibit com a conseqüència de treballs anteriors. És la fase inicial del contracte de treball, que té com a finalitat que el treballador i l’empresari es puguin conèixer mútuament i comprovin en la pràctica si la relació jurídica laboral que han iniciat respon a les seves expectatives o no.

En l’àmbit legal, el període de prova està regulat en l’art. 14 de l’Estatut dels Treballadors; tot i això, el mateix article 14 remet als convenis col·lectius a l’efecte de regular la seva durada. D’altra banda, el contracte de suport a emprenedors al qual fa referència la Llei 3/2012 conté un període de prova específic.

Pel que fa a la matèria mercantil, comentarem les conseqüències de l’incompliment del promotor i la manca d’avals individualitzats al comprador. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, establia en la Disposició Addicional Primera que la percepció de quantitats anticipades en l’edificació per part dels promotors o gestors quedaria coberta mitjançant una assegurança que indemnitzés l’incompliment del contracte, en forma anàloga al que es disposa en la Llei 57/1968, de 27 de juliol, sobre percepció de quantitats anticipades en la construcció i venda d’habitatges.

Aquesta última norma, i les seves disposicions complementàries, serien aplicables a la promoció de tota classe d’habitatges, fins i tot a les fetes en règim de comunitat de propietaris o societat cooperativa. La garantia prevista per la Llei 57/1968 s’estenia a les quantitats lliurades en efectiu o mitjançant qualsevol efecte canviari, el pagament de les quals es domiciliarà en el compte especial previst en la Llei referida. La norma disposava, a més, que la devolució garantida comprendria les quantitats lliurades més els interessos legals dels diners vigents fins al moment en què es faci efectiva la devolució. Finalment, la Llei d’ordenació de l’edificació establia un règim sancionador per l’incompliment del que preveu la Llei sobre percepció de quantitats anticipades en la construcció i venda d’habitatges, de fins al 25% de les quantitats la devolució de les quals hagués de ser assegurada o, en tot cas, pel que es disposa en la normativa pròpia de les Comunitats Autònomes.

Amb la nova regulació en matèria de garanties sobre les quantitats lliurades a compte per a la construcció d’un habitatge, el legislador pretén dotar de més garanties jurídiques els adquirents.

Modificació de les obligacions d’informació de la memòria, període mitjà de pagament a proveïdors és el títol del nostre article comptable en el qual, després de l’entrada en vigor l’1 de gener de 2015 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, per la qual s’aprova el nou Impost de Societats, ha donat lloc a una extraordinària simplificació en les taules d’amortització fiscal respecte de les que aplicàvem fins al 31 de desembre de 2014 per al càlcul del deteriorament dels immobilitzats (sempre que el nostre criteri comptable coincidís amb el fiscal). La mateixa Llei fa referència a aquest canvi en el preàmbul, quan indica: “b) És rellevant la simplificació que es realitza en les taules d’amortització, ja que s’ha reduït la seva complexitat, amb unes taules més actualitzades i de millor aplicació pràctica”.

En la secció de Normativa facilitem un petit resum de l’Ordre ESS/70/2016, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional, contingudes en la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.

Com sempre, esperem que els continguts que li presentem li resultin d’utilitat, i quedem a la seva disposició i el convidem a contactar amb el nostre despatx per a resoldre qualsevol dubte o consulta professional que se li plantegi, on l’atendrem en tot allò que necessiti.

Compartir a