Butlletí

Butlletí trimestral 05/2017

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí. Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

En el número passat, atenent l’aparició de normes de notable importància en l’àmbit tributari, vam considerar necessari abandonar puntualment l’exposició de les qüestions que calia considerar en la declaració de renda de l’any 2016. Reprenem l’exposició allà on la vam deixar per concloure en aquest número les novetats que considerem més significatives.

Dèiem en números anteriors que la reforma operada per la Llei 26/2014 ha mantingut l’estructura bàsica de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a diferència del que ha succeït en altres matèries, com l’Impost sobre Societats, en el qual la Llei 27/2014 va refondre el text legal anterior, objecte de modificacions constants, de caràcter parcial, que, sent totes elles individualment consistents, no s’havien acompanyat d’una revisió global de tota la figura impositiva.

L’efecte estimat pel legislador amb la Llei 26/2014 vigent se centra en una pretesa reducció generalitzada de la càrrega impositiva suportada pels contribuents d’aquest Impost, amb una èmfasi especial (almenys sobre la lletra) en la que suporten els perceptors de rendiments del treball o d’activitats econòmiques de renda més baixa, així com per a aquells que porten a l’esquena més càrregues familiars.

Les mesures que introdueix la Llei 26/2014 bé haurien de contribuir a la consecució d’un augment de la renda disponible en mans dels contribuents, i no només a l’efecte de millorar la seva capacitat d’estalvi, sinó a altres de diferents que, de forma indirecta, incideixen sobre el consum, i amb aquest sobre la reactivació de l’economia.

Les quanties de L’SMI de 2016 continuaran sent aplicables durante el 2017.

En el nostre comentari laboral analitzarem les principals novetats legals i jurisprudencials produïdes a l’inici de 2017. Com són les que regulen el Salari Mínim Interprofessional, l’ampliació del permís de paternitat, les bases de cotització a la Seguretat Social, les pensions públiques, la nova regulació de la Reclamació Prèvia a efectes laborals i l’abast de la subrogació laboral quan es produeix una transmissió de la unitat productiva en el marc d’un concurs.

En el comentari mercantil, el títol del qual és El dret al dividend del soci minoritari, comentarem qüestions relacionades amb La Llei 25/2011, d’1 d’agost, de reforma parcial de la Llei de Societats de Capital i d’incorporació de la Directiva 2007/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de juliol, sobre l’exercici de determinats drets dels accionistes de societats cotitzades, va introduir en el seu moment l’article 348 bis en l’articulat del Reial Decret Legislatiu 1/2010, el Text refós de la Llei de Societats de Capital. El precepte regula el dret de separació del soci en cas de falta de distribució de dividends. Fins en dues ocasions es va ajornar la seva vigència, però arribat el dia 1 de gener de 2017 la norma ja és una realitat.

La nova regulació fiscal de les pèrdues per deteriorament de participacions en capital i el seu tractament comptable és el títol del comentari comptable. Com sol ocórrer any rere any, el legislador sempre està disposat a introduir una bona dosi de convulsió en les nostres tranquil·les vides, sobretot en matèria tributària, que sol coincidir amb la coneguda com “costa de gener”.

Doncs bé, enguany, com no podria ser d’una altra manera, la inquietud s’introdueix amb el Reial Decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social.

En la secció de normativa es detallen els aspectes fiscals del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola. Quant a la normativa laboral, destaquem un resum de com afecta l’Ordre ESS/106/2017 al RETA, en aquest any 2017 i, també, fem esment a la posició del TJUE pel que fa a la prohibició del vel islàmic a la feina. En un altre ordre, facilitem un breu resum del Reial Decret 195/2017, de 3 de març, pel qual es modifica la demarcació dels Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles.

Com sempre, esperem que els continguts que li presentem li resultin d’utilitat, i quedem a la seva disposició i el convidem a contactar amb el nostre despatx per resoldre qualsevol dubte o consulta professional que se li plantegi.

Compartir a