Butlletí

Butlletí trimestral 09/2017

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí. Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

Amb la publicació del Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, la millora i l’impuls de l’ús de mitjans electrònics en la gestió de l’Impost sobre el Valor Afegit, s’avança fent un pas de gegant en l’Administració electrònica. La mesura incorporada per la norma obliga determinats subjectes passius de l’Impost a portar els diferents llibres registre en Seu electrònica, mitjançant el subministrament de la informació que aquests contenen en temps gairebé real. Com a benefici per als subjectes que s’incorporen a aquest nou sistema, se’ls eximeix de presentar determinades declaracions resum en la mesura que ja obren en poder de l’Administració la pràctica totalitat de les dades que abans es recollien en aquelles.

En el nostre comentari fiscal, amb el títol El nou sistema de gestió de l’IVA: el subministrament d’informació (SII) veurem que la incorporació al nostre sistema tributari mitjançant la presentació en Seu electrònica dels llibres registre a què estan obligats els subjectes passius de l’Impost ha arribat per quedar-se. És cert que el nou sistema manca a dia d’avui de l’agilitat necessària que es requereix en l’àmbit de la tributació, per la qual cosa caldrà que passi un temps prudencial perquè, tant les empreses com l’Administració mateixa, normalitzin el que a hores d’ara bé es pot considerar una revolució en l’àmbit del subministrament i el tractament d’informació amb transcendència tributària.

El Reial Decret 596/2016 s’ha vist completat pel Reial Decret 529/2017, a l’efecte de poder permetre l’opció de baixa a REDEME d’aquells subjectes passius de l’Impost que no volien quedar inclosos en el SII en aquest primer moment i, a nivell tècnic, l’Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen l’administració dels llibres registre de l’IVA a través de la Seu electrònica de l’AEAT, aporta especificacions no contingudes, pel fet d’excedir del contingut que li és propi, en el Reial Decret.

De La jornada de treball i el seu control en vista de la STS 246/2017 tracta l’article de la secció laboral. No hi ha obligació per a l’empresa de crear un registre de la jornada. De la interpretació de l’article 35.5 ET -hores extraordinàries- es desprèn que el deure de registrar es refereix únicament a les hores extraordinàries. Si la intenció del legislador hagués estat una altra, ho hauria inclòs en l’article 34 ET, que és el que tracta la jornada laboral. Només s’imposa la necessitat de portar un registre de les jornades especials, però no de les ordinàries.

Comentaris sobre el futur Text Refós de la Llei Concursal és el títol del comentari mercantil. La Disposició final vuitena de la Llei 9/2015 de 25 de maig, de mesures urgents en matèria concursal, autoritzava el Govern a elaborar i aprovar, a proposta dels Ministres de Justícia i d’Economia i Competitivitat, en un termini de dotze mesos comptador des de l’entrada en vigor de la Llei esmentada, un text refós d’aquesta. Amb base en la dita habilitació s’ha procedit a redactar una proposta de Reial Decret Legislatiu pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Concursal.

La reordenació, clarificació i harmonització imprescindibles del Dret vigent que representa la proposta de Text Refós de la Llei Concursal no exclou que el legislador hagi de continuar el procés de reforma legislativa de Dret de la insolvència. En tot cas, no serà sobrer recordar que caldrà incorporar al Dret espanyol aquelles iniciatives, en fase de gestació a la Unió Europea, que tenen com a finalitat establir mecanismes d’alerta davant el risc d’insolvència, donar una regulació més completa i coherent als processos de reestructuració preventiva dels deutes, simplificar el Dret concursal, augmentar l’eficiència, alleugerir costos i ampliar les possibilitats d’obtenció del benefici d’alliberament de deutes.

Torna a fluir el crèdit per a pimes, i això com es comptabilitza?, ja que resulta curiós com, de vegades, les inquietuds dels departaments de comptabilitat de les empreses són fidel reflex de la realitat economicofinancera. Per què aquesta reflexió? Repassant consultes a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, veiem que el 2014 algú es va preocupar per refrescar els seus comptes corrents, cosa que ja teníem oblidada per la restricció del crèdit de les entitats financeres aquests anys de crisi. Resulta gratificant veure que determinades inquietuds comptables anuncien l’arribada de cicles de creixement econòmic.

En la secció de normativa facilitem un breu resum de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 (BOE 28/06/2017) i que va entrar en vigor el passat 29 de juny. La rebaixa de l’IVA d’espectacles en viu, dels serveis mixtos d’hostaleria i de les muntures d’ulleres graduades és un dels exemples fiscals que modifica la llei. Entre els principals aspectes que cal destacar en matèria laboral i de seguretat social fem esment a les cotitzacions socials i, en particular, a l’increment de les cotitzacions socials dels treballadors autònoms en un 3%, com ara la pujada de l’1% de l’IPREM per primera vegada en sis anys.

Compartir a