Butlletí

Butlletí trimestral 12/2015

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí. Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

Amb el comentari a la reforma operada sobre l’Impost de Societats continuem desgranant el contingut de la reforma tributària iniciada en lliuraments anteriors. A diferència de la reforma operada sobre l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la duta a terme sobre l’impost que suporten les persones jurídiques s’articula en una nova llei que, tot i mantenint el mateix esquema de l’anterior, ha procedit a modificar substancialment algun dels seus punts.

Ens trobem en presència d’un nou text legal: la reforma plantejada en relació amb aquest impost en manté l’estructura bàsica, si bé refon les diverses modificacions operades sobre el Reial Decret Legislatiu 4/2004. Per això, el resultat comptable continua sent l’element nuclear de la base imposable i constitueix un punt de partida clau en la seva determinació; no obstant això, la nova llei proporciona una revisió global indispensable, i incorpora una identitat més gran a l’Impost de societats.

Entre els objectius de la Llei 27/2014 es fixen la neutralitat, la igualtat i la justícia, l’increment de la competitivitat econòmica, la simplificació de l’impost i la consolidació fiscal.

En el nostre comentari d’àmbit social, s’analitzen les Novetats laborals introduïdes per la Llei 25/2015 de segona oportunitat. El 28 de febrer de 2015 passat es va publicar en el BOE el Reial Decret Llei 1/2015 de mecanisme de segona oportunitat en el qual s’establien les mesures laborals i la gestió de recursos humans de les empreses. Ara, la Llei 25/2015 de 28 de juliol convalida el decret llei esmentat i introdueix algunes novetats que desgranarem en aquest article.

Des de la perspectiva mercantil, també és objecte d’estudi la Llei 25/2015 de segona oportunitat. La norma introdueix el benefici de l’exoneració del passiu insatisfet per als deutors de bona fe, i també la regulació tant de la seva qualificació com de l’obtenció, així com de la renovació d’aquest benefici, en el cas que el deutor millorés la seva sort. L’objectiu que persegueix la Llei és el d’habilitar els mitjans necessaris que permetin que una persona física, malgrat un fracàs economicoempresarial o personal, tingui la possibilitat d’encarrilar novament la seva vida, fins i tot assumint noves iniciatives, sense haver d’arrossegar de forma indefinida la càrrega d’un deute inassumible.

Valoració d’actius i passius fiscals després de la Reforma Tributària és el títol del nostre article comptable. Una de les principals novetats introduïdes per la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de Societats ha estat la referent a la modificació del tipus impositiu general de l’Impost de Societats. Així, per a l’exercici 2015, el tipus passa de ser del 30% al 28%, i per als exercicis 2016 i següents se situarà en el 25%. Aquesta rebaixa dels tipus impositius no és cap novetat en el nostre ordenament tributari, recordem que amb l’entrada en vigor de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de reforma de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el tipus nominal de l’IS ja va ser objecte d’una reducció important.

En la secció de Normativa facilitem un petit resum de la recentment publicada Llei 34/2015, de 21 de setembre de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE 22/09/2015). Amb aquesta modificació de la Llei General Tributària, i a falta de les que siguin procedents en cadascun dels reglaments reguladors dels diferents procediments, es completa el procés de reforma fiscal iniciat l’any passat. En aquest mateix apartat també s’analitzen diverses normes publicades recentment: en l’àmbit laboral comentem el Sistema de formació professional per a l’ocupació (Llei 30/2015) i Autoocupació i economia social (Llei 31/2015), i en el terreny mercantil, oferim unes breus pinzellades sobre la finalitat de la Llei 22/2015 de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes.

Compartir a