Circulars

#280

29/05/2015

CONVENIS ESPECIALS QUE PERMETEN AUGMENTAR LA COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

La Seguretat Social ofereix la possibilitat de cotitzar a títol individual a determinats col·lectius que necessitin seguir cotitzant per evitar llacunes de cotització en el càlcul de la seva pensió o bé per reforçar les bases de cotització i millorar-ne el càlcul.

En determinades circumstàncies una persona pot estar interessada a seguir cotitzant a la Seguretat Social malgrat no estar treballant. Pensem en algú a qui li quedin un parell d’anys per arribar a l’edat de jubilació, que no estigui cotitzant i que necessiti aquesta cotització perquè la seva pensió sigui més elevada, o persones amb una base actual notablement inferior de la que  ha tingut anteriorment i que puguin veure minvada la seva pensió per aquesta circumstància

Pot succeir el cas que l’hagin donat de baixa en la Seguretat Social i li quedin uns pocs anys per cotitzar per tenir dret a una pensió. Què pot fer? Signar un conveni especial amb la Seguretat Social és una alternativa.

En subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social, vostè estarà a càrrec de les cotitzacions, i l’ajudarà a reunir els requisits necessaris per accedir a les prestacions del sistema de Seguretat Social.

Aquesta possibilitat, a la qual es poden acollir els treballadors en diferents circumstàncies, ha gaudit de gran popularitat entre treballadors que han esgotat la desocupació i encara els quedaven alguns anys per poder accedir a la jubilació.

D’aquesta manera, i a canvi de fer-se càrrec personalment de les quotes a la Seguretat Social, podien mantenir l’import de la seva pensió en cotitzar durant uns anys que precisament entren dins del període de còmput per al càlcul de la mateixa.

Què és un conveni especial amb la Seguretat Social?

És un acord subscrit voluntàriament pels treballadors amb la Seguretat Social per poder generar, mantenir o ampliar el dret a prestacions de la Seguretat Social. El treballador té en aquests casos l’obligació de pagar les quotes a la Seguretat Social. Per exemple, té 55 anys i està a l’atur? Pot subscriure un conveni amb la Seguretat Social i seguir cotitzant, de manera que quan arribi la seva jubilació, li compti com a anys treballats.

Atenció. En altres casos, com en el conveni especial d’empreses i treballadors subjectes a expedients de regulació d’ocupació (ERO) que inclogui a treballadors de 55 o més anys, la subscripció està imposada per la Direcció Provincial de Treball i l’acord se subscriu per l’empresa i el treballador d’una part i la Tresoreria General de la Seguretat Social d’una altra.

Acció protectora

Els convenis cobreixen les prestacions d’invalidesa permanent, mort i supervivència, derivades de malaltia comuna i accident no laboral, jubilació i serveis socials. És a dir, si es compleixen els requisits, tenir subscrit un conveni especial pot donar dret a una pensió de jubilació o de viduïtat i a les prestacions que es poden derivar d’una malaltia comuna o d’accident no laboral.

Qui es pot subscriure?

Hi ha diversos supòsits. En general, els convenis especials els subscriuen els treballadors que estiguin de baixa en la Seguretat Social, aquells que siguin contractats amb remuneracions inferiors a les que cobraven en l’últim any, i aquells que deixin de cobrar l’atur. També poden subscriure aquests convenis els pensionistes que hagin estat declarats invàlids parcials i als quals se’ls hagi denegat la pensió.

Atenció. Per tots ells, és requisit imprescindible tenir cobert un període mínim de cotització de 1.080 dies en els dotze anys anteriors a la seva baixa en la Seguretat Social.

Treballadors i pensionistes que poden subscriure el conveni especial

 • Els treballadors que estiguin de baixa en el Règim de la SS que es trobin i no quedin compresos en cap altre.
 • Els treballadors per compte d’altri indefinits i els treballadors per compte propi inclosos en el Sistema de la Seguretat Social, sempre que continuïn en situació d’alta, tinguin 65 anys o més i 35 anys o més de cotització efectiva.
 • Els treballadors o assimilats en situació de pluriocupació o de pluriactivitat que cessin en alguna de les activitats per compte d’altri o pròpia.
 • Els treballadors o assimilats que cessin en la seva activitat per compte propi o aliena i siguin contractats amb remuneracions que donin lloc a una base de cotització inferior a la mitjana dels dotze mesos immediatament anteriors a aquest cessament.
 • Els pensionistes d’incapacitat permanent total per a la seva professió habitual, que amb posterioritat a la data d’efectes de la corresponent pensió hagin realitzat treballs i haguessin estat inclosos en algun Règim del Sistema de Seguretat Social i es trobin en una de les situacions anteriors.
 • Els treballadors que es trobin percebent prestacions per desocupació o el subsidi per desocupació i cessin en la seva percepció.
 • Els pensionistes que hagin estat declarats capaços o invàlids parcials.
 • Els pensionistes d’incapacitat permanent o jubilació, a qui s’anul·li la seva pensió en virtut de sentència ferma.
 • Els treballadors que hagin estat donats de baixa a causa de sol·licitud d’una pensió i aquesta els sigui denegada.

Requisit per a tots: tenir cobert un període mínim de cotització de 1.080 dies en els dotze anys immediatament anteriors a la baixa en el règim de la Seguretat Social que es tracti.

Forma i termini de sol·licitud

La sol·licitud del conveni especial s’efectuarà mitjançant la presentació del model corresponent (model TA-0040), davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o alguna Administració corresponent al domicili del sol·licitant.

S’obren dos terminis:

 • 90 dies següents al cessament o situació determinant del conveni especial.
 • 1 any següent al cessament o situació determinant del conveni especial.

Si la sol·licitud del conveni especial s’hagués presentat dins dels noranta dies naturals següents a la data del cessament en l’activitat o en la situació que determini la subscripció del conveni especial, tindrà efectes des de l’endemà a aquell en què hagi produït efectes la baixa en el Règim corresponent, tret que el sol·licitant opti perquè els efectes s’iniciïn des de la presentació de la sol·licitud.

Si la sol·licitud del conveni s’hagués presentat fora del termini dels 90 dies, tindrà efectes des del dia de la presentació de la sol·licitud.

Quant pagaré?

En subscriure el conveni, l’interessat pot triar entre les següents bases de cotització:

 • La base màxima del grup de cotització corresponent a la categoria professional en la qual estigués donat d’alta, sempre que hagués cotitzat per ella almenys 24 mesos en els últims 5 anys.
 • La base per la qual s’hagués estat cotitzant en els últims dotze mesos.
 • La base mínima de cotització vigent.

A la base de cotització se li aplicarà un coeficient del 0,94.

La quota s’ingressa en el mes natural següent al qual es refereix la quota, tret que l’últim règim en el qual s’ha estat donat d’alta sigui el d’autònoms. En aquest cas, la quota s’ingressa en el mateix mes.

L’ingrés s’efectua en l’entitat financera col·laboradora, a través del document de cotització TC – 1/50.

Bases de cotització

La base de cotització per conveni especial tindrà caràcter mensual. En els supòsits en què fos necessari prendre bases diàries, la base anterior es dividirà per trenta en tots els casos.

Al moment de subscriure el conveni especial l’interessat podrà triar qualsevol de les següents bases mensuals de cotització:

a) La base màxima de cotització per contingències comunes del grup de cotització corresponent a la categoria professional de l’interessat o en el Règim en què estigués enquadrat, en la data de baixa en la feina determinant de la subscripció del conveni especial, sempre que hagi cotitzat per ella almenys durant vint-i-quatre mesos, consecutius o no, en els últims cinc anys.

Com a opció de l’interessat que l’hagués triat, aquesta base màxima es podrà incrementar en cada exercici posterior a la baixa en la feina en el mateix percentatge en què s’augmenti la base màxima del grup de cotització corresponent a la seva categoria professional a l’efecte de conformar la base de cotització per al conveni especial al fet que es refereix aquest apartat.

b) La base de cotització que sigui el resultat de dividir per 12 la suma de les bases per contingències comunes per les quals s’hagin efectuat cotitzacions, respecte del treballador sol·licitant del conveni especial, durant els dotze mesos consecutius anteriors a aquell en què hagi tingut efectes la baixa o s’hagi extingit l’obligació de cotitzar i que sigui superior a la base mínima al fet que es refereix l’apartat c) següent.

Si es té acreditat un període de cotització inferior a dotze mesos, aquesta base estarà constituïda pel resultat de multiplicar per 30 el quocient de dividir la suma de les bases de cotització entre el nombre de dies cotitzats.

c) La base mínima de cotització vigent, en la data d’efectes del conveni especial, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

d) Una base de cotització que estigui compresa entre les bases determinades conforme al que es disposa als apartats a), b) i c) anteriors.

Quan deixa de tenir efecte? Suspensió i extinció

El conveni especial quedarà suspès en els períodes d’activitat del treballador. S’extingeix si l’interessat entra en el mateix règim de Seguretat Social en el qual hagi subscrit el conveni. També s’extingeix si adquireix la condició de jubilat o pensions per incapacitat permanent.

Altres causes d’extinció són la falta d’abonament de les quotes durant tres mesos o per decisió de l’interessat, comunicada per escrit a la Direcció Provincial de la Tresoreria.

El conveni especial s’extingirà per qualsevol de les causes següents:

 • Per quedar l’interessat comprès, per la realització d’activitat, en el camp d’aplicació del mateix règim de Seguretat Social en el qual se subscrivís el conveni o en un altre règim dels quals integren el Sistema de la Seguretat Social, sempre que el treballador o assimilat que el subscrivís presti els seus serveis o exerceixi la seva nova activitat a temps complet o a temps parcial, per temps indefinit o per durada determinada, amb caràcter continu o discontinu, i la nova base de cotització que correspongui sigui igual o superior a la base de cotització del conveni especial.
 • Per adquirir l’interessat la condició de pensionista per jubilació o d’incapacitat permanent en qualsevol dels règims del Sistema de Seguretat Social.
 • Per falta d’abonament de les quotes corresponents a tres mensualitats consecutives o a cinc alternatives, excepte causa justificada de força major degudament acreditada.
 • Per defunció de l’interessat.
 • Per decisió de l’interessat, comunicada per escrit o per mitjans tècnics a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració que l’hi correspongui. En aquest cas l’extinció del conveni especial tindrà lloc a partir del dia primer del mes següent a la data de la comunicació.

Alguns supòsits especials

Al marge de la regulació general, hi ha una sèrie de convenis especials dissenyats per a supòsits especials com el conveni especial de treballadors que redueixin la jornada per cura d’un menor, minusvàlid o familiar, el de treballadors contractats a temps parcial, el de treballadors perceptors del subsidi de desocupació per a majors de 52 anys, conveni especial durant la situació d’alta especial com a conseqüència de vaga legal o tancament patronal, conveni especial per a treballadors que cessin en les prestacions de serveis o activitats, i el conveni especial de cuidadors no professionals de persones en situació de dependència.

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a