Circulars

#807

25/03/2020

Coronavirus COVID-19. Quadre resum de les principals mesures laborals, fiscals i mercantils-comptables

Flexibilització en els procediments de reducció de jornada o de suspensió dels contractes (ERTOs), la suspensió del termini per al pagament de tributs i per formular comptes anuals, són algunes de les mesures d’urgència preses davant el coronavirus COVID-19

Com ja l’hem informat, amb data de 18 de març de 2020, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. La norma entra en vigor el mateix dia de la seva publicació i estén la seva vigència per un mes, i es preveu la possibilitat de pròrroga.

Les mesures adoptades afecten molts àmbits de l’activitat empresarial, en destaca la flexibilització en els procediments de reducció de jornada o de suspensió dels contractes (ERTOs), la suspensió del termini per al pagament de tributs i per formular comptes anuals, són algunes de les mesures d’urgència preses davant el coronavirus COVID-19

A continuació li oferim un quadre resum de les principals mesures laborals, fiscals i mercantils-comptables.

QUADRE RESUM. MESURES COVID-19

MESURES LABORALS
Teletreball Priorització del treball a distància per part de les empreses:

– Enfront del cessament temporal o la reducció de l’activitat.

– Tècnicament i raonablement possible.

– Esforç d’adaptació proporcionat.

– S’entén complerta l’obligació de riscos laborals a través d’una autoavaluació realitzada voluntàriament pel treballador amb teletreball.

Jornada laboral Règim especial del dret d’adaptació i reducció de jornada:

– Els treballadors que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau del treballador. Cura de familiars (edat, malaltia o discapacitat que necessiti cura personal i directa com a conseqüència directa del COVID-19).

– Empresa i treballador hauran de fer el possible per arribar a un acord.

– Aquest dret ha de ser exercit de forma justificada i proporcionada en relació a la situació de l’empresa.

– El dret es pot concretar en canvi de torn, alteració d’horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, etc., i pot arribar al 100%  de la jornada en cas de necessitat.

– Limitat al període de durada del COVID-19.

– La contra partida és una reducció proporcional del salari i requereix una comunicació a l’empresa amb 24 hores d’antelació.

Cessament d’activitat Prestació extraordinària per cessament d’activitat:

– Des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

– Fins a l’últim dia del mes en què finalitzi.

– Autònoms amb activitats suspeses o reducció d’almenys 75%.

Procediment reducció Flexibilització del procediment de reducció de jornada (ERTO):

– Pèrdua d’activitat.

– Justificat per COVID-19.

– Constatació per autoritat laboral en 5 dies.

Cotitzacions Exoneració de cotitzacions en procediments per força major (ERTO):

– Aportació empresarial i quotes per conceptes de recaptació conjunta.

– 100% a empreses amb menys de 50 treballadors.

– 75% a la resta d’empreses.

Suspensió contractes Flexibilització del procediment de suspensió del contracte de treball:

– Reducció de jornada per causes tècniques, econòmiques, organitzatives o productives.

– Amb el termini improrrogable termini de 5 dies per a la constitució de la comissió.

– I de 7 per a l’informe de la inspecció que serà potestatiu.

Dret a la prestació contributiva per desocupació dels treballadors afectats:

– Sempre que la contractació sigui prèvia al 18 de març.

– Treballadors afectats amb dret a la prestació contributiva per desocupació.

– No s’exigeix període mínim de cotització.

Desocupació Presentació fora de termini de sol·licituds d’alta inicial o de represa de la prestació i del subsidi per desocupació:

– No implica reducció de la durada del dret a la prestació.

MESURES FISCALS
Declaracions Obligació de presentar liquidacions i autoliquidacions:

– Es manté inalterada.

– Obligació de la realització dels pagaments que se’n derivin.

– Retencions, pagaments a compte IS, IRPF i IVA.

Informatives Obligacions informatives:

– Romanen vigents.

– Subministrament immediat d’informació (SII), model 720, etc.

Suspensió de terminis Moratòria per a determinats terminis:

– No afecta l’àmbit duaner.

– Ampliació fins al 30 d’abril de 2020:

 • · Liquidacions tributàries ja practicades.
 • · Venciments de terminis.
 • · Fraccionaments ja concedits.
 • · Subhastes i adjudicació de béns ja acordats.
 • · Requeriments.
 • · Diligències d’embargament.
 • · Sol·licituds d’informació ja comunicades.
 • · Al·legacions davant actes d’obertura o d’audiència.
 • · Procediments sancionadors.
 • · Declaració de nul·litat.
 • · Devolució d’ingressos indeguts
 • · Rectificació d’errors materials i de revocació.
 • · Execució de garanties sobre béns immobles.

– S’inclou a la Direcció General del Cadastre.

– Ampliació fins al 20 de maig de 2020:

 • · Si la notificació es produeix a partir de l’entrada en vigor del RDL 8/2020.
 • · Tret que resulti d’aplicació un altre termini posterior.
Procediments Procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió:

– Ja tramitats.

– Durada màxima del procediment.

– No computa del 18 de març al 30 d’abril de 2020.

Transmissions Exempció en l’ITPAJD:

– Quota gradual AJD.

– Escriptures en les quals es formalitzi les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris.

– Que es produeixin a l’empara del RDL 8/2020.

Duanes – Autorització excepcional.

– Procediment de declaració i despatx duaner.

– Realització per qualsevol òrgan o funcionari.

MESURES COMPTABLES I MERCANTILS
Videoconferència Ús de la videoconferència:

– Sessions dels òrgans de govern i administració.

– Encara que els estatuts no ho prevegin.

– Amb garanties d’autenticitat.

– Connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge.

– So dels assistents en remot.

Comptes anuals Formulació de comptes anuals:

– Suspensió del termini.

– Afecta altres documents legalment exigibles.

– Represa per altres 3 mesos.

– A comptar des de la finalització de l’estat d’alarma.

Comptes formulats de l’exercici anterior:

– A la data de declaració de l’estat d’alarma.

– Pròrroga de 2 mesos del termini de verificació comptable.

– A comptar des que finalitzi l’estat d’alarma.

Socis Separació de socis:

– Suspensió de l’exercici del dret.

– Encara que concorri causa legal o estatutària.

– Durant la vigència de l’estat d’alarma.

Socis cooperatius Reintegrament d’aportacions a socis cooperatius:

– Que siguin baixa durant la vigència de l’estat d’alarma.

– Prorrogat fins que transcorrin 6 mesos a comptar des de finalització estat d’alarma.

Dissolució Dissolució de societats:

– Impossibilitat fins que transcorrin 2 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

– Fins i tot en el supòsit de constitució per temps determinat.

Convocatòria de junta general:

– Suspensió termini de 2 mesos.

– Adopció d’acord de dissolució o enervació.

– Fins que finalitzi l’estat d’alarma.

Exempció de responsabilitat a administradors:

– Respecte deutes socials contrets durant la vigència de l’estat d’alarma.

– Si la causa legal o estatutària de dissolució hagués esdevingut durant la seva vigència.

Societats anònimes cotitzades Mesures de flexibilització en societats anònimes cotitzades:

– Aplicables a òrgans de governs.

– Ampliacions de termini.

– Facultats dels consells.

Assentaments registrals – Suspensió del termini de caducitat.

– Assentaments susceptibles de cancel·lació pel transcurs del temps.

– Represa del còmput l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a