Circulars

#890

26/06/2020

COVID-19. Actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al coronavirus

S’ha actualitzat el procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2, publicat pel Ministeri de Sanitat el 19 de juny de 2020.

L’informem que s’ha actualitzat el procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2, publicat pel Ministeri de Sanitat el 19 de juny de 2020.

Aquesta guia, que es divideix en set apartats i cinc annexos, s’emmarca dins del pla de transició cap a una nova normalitat. Amb aquest fi, el Ministeri de Sanitat va publicar l’estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia de COVID-19, de 6 de maig de 2020 que regula les obligacions i procediments d’obtenció i comunicació d’informació per a la vigilància epidemiològica en relació a la infecció de la COVID-19 amb l’objectiu de detectar de forma precoç qualsevol cas. Es recalca, a més que és necessari “reforçar les mesures d’higiene personal en tots els àmbits de la feina i enfront de qualsevol escenari d’exposició”.

En concret, es destaquen les següents mesures:

  • La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció.
  • Etiqueta respiratòria:
    • Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir i esternudar, i llençar-lo a unes escombraries amb tapa i pedal. Si no es disposa de mocadors emprar la part interna del colze per no contaminar les mans.
    • Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
    • Practicar bons hàbits d’higiene respiratòria.
  • Mantenir distanciament físic d’almenys 1,5 metres

En el punt dos s’especifica que qualsevol precisió sobre les mesures preventives “s’haurà de basar en informació recaptada mitjançant l’avaluació de risc d’exposició específica que es realitzarà sempre d’acord amb la informació aportada per les autoritats sanitàries.”

També es defineixen els treballadors especialment sensiblesque són aquells inclosos com a  grups vulnerables per la COVID-19 i són “les persones amb malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida, embaràs i més grans de 60 anys.”

El protocol a seguir en cas de detecció precoç de casos compatibles amb Covid-19, s’indica en el punt cinc, explicant com s’ha de realitzar la detecció, classificació, notificació i maneig dels casos.

En el punt set s’especifica que “es consideren, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accidentde treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d’aïllament o contagi dels treballadors provocat pel virus SARS-CoV-2, conforme a l’article 5 del Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública. Serà el servei de prevenció de riscos laborals el qui elaborarà l’informe perquè quedi acreditada la situació d’incapacitat temporal (en l’Annex I s’aporten els models de comunicació).

Vegeu procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2(19 de juny de 2020)

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a