Circulars

#820

03/04/2020

COVID-19. Ampliació del bo social (descompte directe en la factura elèctrica) a treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o reduït la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19

Amb caràcter excepcional, i durant 6 mesos a comptar des del 2 d’abril, podran sol·licitar el bo social (descompte directe en la factura elèctrica) els autònoms que hagin cessat la seva activitat en una data posterior al 14 de març, o els que hagin vist reduïda la seva facturació del mes anterior al que se sol·licita el bo social en, almenys un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

Com ja l’hem informat, al BOE del dia 1 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Una de les mesures que incorpora aquesta norma és el dret a percepció del bo social per part de treballadors autònomsque hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19.

El bo socialés un descompte directe en la factura elèctrica, dirigit a usuaris en situació de vulnerabilitat.

Doncs bé, ara amb caràcter excepcional, i durant 6 mesos a comptar des del 2 d’abril, podran sol·licitar el bo social:

  • Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitaten una data posterior al 14 de març, quan va entrar en vigor pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
  • Els treballadors autònoms que hagin vist reduïda la seva facturació del mes anterioral que se sol·licita el bo social en, almenys un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

Per poder accedir al bo social, cal que a més compleixin amb algun dels següents criteris:

– Que la renda anual de l’usuari o la seva unitat familiar no sigui superior a 18.799 € (2,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples: IPREM), si no hi ha menors a la llar.

– Que la renda anual de la unitat familiar no sigui superior a 22.559 € (3 vegades l’IPREM) si hi ha un menor.

– Que la renda anual de la unitat familiar no sigui superior a 26.318 €, (3,5 vegades l’IPREM en el cas que hi hagi dos menors en la unitat familiar.

Els criteris de renda per accedir al bo social es calculen emprant l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). A l’efecte del bo social, es té en compte l’última renda anual disponible (per a 2020 és de 7.519,59 € anuals en 14 pagues)

Què implica aquesta mesura per als seus potencials beneficiaris?

Aquests beneficiaris del bo social seran considerats usuaris en situació vulnerable, que suposa un descompte directe d’un 25% en el rebut de la llum.

Es tindrà la condició de vulnerable fins que no reprenguin la seva activitat laboral, i el consumidor estarà obligat a comunicar aquest fet al comercialitzador de referència.

En qualsevol moment, anterior o posterior a aquest termini de sis mesos, els usuaris es podran acollir a un altre dels supòsits previstos en la normativa del bo sociali que, en el cas de beneficiaris vulnerables severs o en risc d’exclusió social, suposa una reducció d’un 40% en la factura d’electricitat.

Com s’aplica el descompte?

El bo social es reportarà a partir del primer dia del cicle de facturació en el qual tingui lloc la recepció de la sol·licitud completa amb la documentació acreditativa que, si escau, sigui necessària.

El descompte s’aplica sobre la factura de subministrament elèctric de l’habitatge habitual. Quan el contracte de subministrament estigui a nom d’una persona jurídica i no de l’autònom, aquest haurà de sol·licitar un canvi en la titularitat perquè en el contracte figuri el professional que ha cessat la seva activitat o ha vist disminuïda la seva facturació.

A més, en tots els supòsits, cal estar adscrit a la tarifa de preu voluntari per a petit consumidor (PVPC). El canvi de tarifa es pot sol·licitar en el mateix moment en el qual es tramita el bo social.

L’empresa comercialitzadora de referència estarà obligada a indicar al consumidor, en l’última factura que emeti abans del venciment del termini de 6 mesos, la data d’aquest venciment, informant que, una vegada superat aquest termini, el consumidor passarà a ser facturat a PVPC per la mateixa comercialitzadora de referència, i indicant la possibilitat que el consumidor pugui, alternativament, contractar el seu subministrament amb un comercialitzador en mercat lliure.

Com se sol·licita el bo social?

Si es troba en un dels supòsits de vulnerabilitat, pot tramitar la seva petició per percebre el bo social. Com a requisit inicial, és imprescindible que la tarifa aplicable en el seu rebut de la llum sigui la de preu voluntari per al petit consumidor (PVPC), encara que també es podrà tramitar el pas a aquesta tarifa en el moment en el qual se sol·liciti el bo social a la comercialitzadora de referència si el consumidor es troba en mercat lliure.

– El PVPC és el contracte elèctric establert pel Govern en el qual el que es paga per l’electricitat consumida és directament el preu de l’energia que resulta del mercat, més impostos i peatges, sense incloure altres productes o serveis addicionals.

– Només es pot contractar el PVPC si es té una potència contractada igual o inferior a 10kW.

– El PVPC es contracta amb les comercialitzadores de referència: Endesa; Iberdrola; Naturgy, EDP, Repsol, CHC Comercialitzador de Referència S.L.O., Teramelcor, S.L. (només a Melilla), Energia Ceuta XXI Comercializador de Referencia, S.A. (només a Ceuta).

Les comercialitzadores de referència compten amb un telèfon i un correu electrònic per cursar-hi les sol·licituds de bo social elèctric i han de contestar a l’usuari en un termini estimat de 15 de dies per comprovar que es compleixen els requisits. Si el bo és concedit, es considerarà a l’usuari beneficiari del bo social des del dia en què el va sol·licitar. Des de llavors, queda acreditada la condició de vulnerabilitat i al consumidor o, en el seu cas, la unitat familiar se li aplica tant el descompte directe en la seva factura de la llum com la prohibició de talls de subministrament de gas, llum i aigua per impagament. Més informació, en aquest enllaç.

Quina documentació necessita?

La tramitació del bo social es realitzarà a través de les comercialitzadores de referència.

Serà necessari que el consumidor remeti a la comercialitzadora de referència, a través de l’adreça de correu electrònic que aparegui en la seva pàgina web, aquest model de sol·licitud.

Per ordre de la Vicepresidenta Quarta i Ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, es podrà modificar el model de sol·licitud que s’estableix en l’Annex IV del RDL 11/2020.

A més, hauria d’incloure aquesta documentació acreditativa:

– Còpia del NIF o NIE del titular del punt de subministrament i, en cas que formi part d’una unitat familiar.

– Còpia del NIF o NIE de cadascun dels membres per als quals aquest document sigui obligatori.

– Certificat d’empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular de punt de subministrament o de tots els membres de la unitat familiar.

– Llibre de família, en el cas que existeixi unitat familiar.

– Acreditació de complir amb la condició de cessament d’activitat i reducció del 75% en la facturació.

Quan el treballador autònom es trobi en el supòsit de cessament d’activitat, l’acreditació es realitzarà mitjançant certificatexpedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

Per a aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibresque acrediten el volum d’activitat, hauran d’acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

– La comercialitzadora de referència remetrà al titular del punt de subministrament un correu electrònic de confirmació de recepció de la sol·licitud.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a