Circulars

#865

20/05/2020

COVID-19. Control horari: canvis en el fitxatge amb empremta dactilar

El control horari amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s’haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d’aquesta mesura.

El registre de jornada, tal com es va establir el passat 12 de maig de 2019 en el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, continua sent obligatori, i les empreses hauran d’adaptar i prendre mesures per poder realitzar-lo davant la nova situació.

Forma del registre: quin sistema de registre caldrà implementar?

El tipus de sistema de registre respondrà a la lliure elecció de l’empresa, sempre que garanteixi la fiabilitat i invariabilitat de les dades i reflecteixi, com a mínim, cada dia de prestació de serveis, l’hora d’inici i l’hora de finalització de la jornada. Es podrà recórrer a sistemes manuals, analògics o digitals que evitin possibles contagis.

Mitjançant la negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’això, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors en l’empresa, es podria negociar la manera d’organitzar i documentar aquest registre de jornada.

Registre amb empremta dactilar

Cal assenyalar que tenint en compte l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig (mesures per a la fase 2) i Ordre SND/386/2020, de 3 de maig (mesures fase 1), el registre amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horarique garanteixi les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s’haurà de desinfectar el dispositiude fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d’aquesta mesura.

Per tant, si registra la jornada dels seus empleats amb un sistema de fitxatges amb empremta dactilar, ha d’adoptar les següents mesures de prevenció mentre duri l’estat d’alarma:

  • Substitueixi el fitxatge amb empremta per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per protegir la salut dels seus treballadors. Per exemple, implanti temporalment un registre manual individualitzat amb la signatura del treballador (de manera que cada empleat només toqui el seu document).
  • Si la substitució indicada no és possible, desinfecti el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús. En aquest cas comuniqui als seus empleats aquesta mesura (com desinfecta el dispositiu, la periodicitat, etc.).

Entre les coses que hem de tenir en compte a l’hora de triar una alternativa al fitxatge per empremta dactilar o biomètric, hem de tenir en compte mètodes que permetin el fitxatge sense aglomeracions en l’entrada o al voltant d’un dispositiu de fitxatge físic.

Avui dia podem trobar fàcilment nombrosos mètodes de registre, que possibiliten el fitxatge i registre horari a distància de cadascun dels empleats, sense necessitat d’haver d’accedir al centre de treball per un lloc específic.

Entre molts altres mètodes i solucions de registre, podem trobar:

  • App de registre horari o fitxatge:aplicació mòbil que permet el fitxatge i registre de jornada des de qualsevol lloc.
  • Registre horari telefònic: mètode de registre mitjançant trucada telefònica. Permet establir un registre telefònic, ideal per reorganitzar els registres en diferents punts i que no es produeixin aglomeracions en algunes ubicacions.
  • Registre de jornada amb correu electrònic: sistema de registre mitjançant correu electrònic, que permet registrar la jornada des de casa, en una oficina, o qualsevol altra ubicació.
  • Dispositiu QR o RFID: tot i que és aconsellable evitar aquests dispositius, ja que l’ideal és evitar aglomeracions, si repartim als treballadors per torns i evitem això, la màquina de fitxatge QR i RFID, permet registrar la jornada sense que l’empleat s’hagi de treure la màscara o els guants. És ideal si no ens queda més remei que disposar d’un sistema en el centre de treball.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a