Circulars

#896

07/07/2020

COVID-19. El Govern aprova una nova línia d’avals per import de 40.000 milions per impulsar les noves inversions d’autònoms i empreses

Al BOE del 6 de juliol de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, que entre altres mesures, es regula l’aprovació d’una línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions i de donar liquiditat no sols per a pimes sinó per a empreses cotitzades (línia d’avals ICO de 40.000 milions d’euro entorn de dos eixos principals: la sostenibilitat mediambiental i la digitalització).

Al BOE del 6 de juliol de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, que entre altres mesures, es regula l’aprovació d’una línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions i de donar liquiditat no sols per a pimes sinó per a empreses cotitzades (línia d’avals ICO de 40.000 milions d’euro entorn de dos eixos principals: la sostenibilitat mediambiental i la digitalització).

Línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions

Amb la finalitat de fomentar la recuperació econòmica, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms per atendre, principalment, les seves necessitats financeres derivades de la realització de noves inversions.

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital podrà concedir avals per un import màxim de 40.000 milions d’euros, fins al 31 de desembre de 2020. Les condicions aplicables i requisits a complir, inclòs el termini màxim per a la sol·licitud de l’aval s’establiran per acord de Consell de Ministres, sense que es requereixi desenvolupament normatiu posterior per a la seva aplicació.

Els avals regulats en aquesta norma i les condicions desenvolupades en l’acord del Consell de Ministres compliran amb la normativa de la Unió Europea en matèria d’ajudes d’Estat.

Els imports corresponents a l’execució dels avals atorgats pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital al finançament concedit a empreses i autònoms en virtut del que s’estableix en aquest article s’atendran des de la partida pressupostària del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital 27.04.923O.351 «Cobertura de riscos en avals prestats pel Tresor, inclosos els riscos d’exercicis anteriors». Aquest crèdit té el caràcter d’ampliable, segons l’annex II «Crèdits ampliables» de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 2018, de conformitat amb el que es preveu en l’article 54 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i li serà aplicable el que es disposa en l’article 59 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, quant als avals atorgats en virtut d’aquest article.

S’autoritza la Direcció General del Tresor i Política Financera a realitzar els pagaments corresponents a les execucions de l’aval mitjançant operacions de tresoreria amb càrrec als conceptes específics que es creïn a tal fi.

Amb posterioritat a la realització dels pagaments, la Direcció General del Tresor i Política Financera procedirà a l’aplicació al pressupost de despeses dels pagaments realitzats en l’exercici. Els pagaments efectuats el mes de desembre de cada any s’aplicaran al pressupost de despeses en el trimestre immediatament següent.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a