Circulars

#862

19/05/2020

COVID-19. Els socis poden exercitar el dret de separació en les societats de capital?

D’acord amb el Reial decret llei 8/2020, i amb efectes des del 18 de març, a conseqüència de l’estat d’alarma per la COVID-19, encara que concorri causa legal o estatutària, en les societats de capital els socis no podran exercitar el dret de separació fins que finalitzi l’estat d’alarma i les pròrrogues que, si escau, s’acordin.

Li recordem que amb efectes des del 18 de març, el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, inclou una sèrie de mesures de caràcter societari i mercantil.

Algunes de les novetats rellevants incideixen en qüestions relatives com el dret de separació dels socis.

En aquest sentit, l’article 40.8 del RDL 8/2020 estableix que encara que concorri causa legal o estatutària, en les societats de capital els socis no podran exercitar el dret de separació fins que finalitzi l’estat d’alarma i les pròrroguesque, si escau, s’acordin.

Hem de tenir en compte que:

 • El precepte limita el seu àmbit subjectiu a les societats de capital (societats anònimes, limitades i comanditàries per accions).
 • És una mesura temporal fins al dia en què finalitzi estat d’alarma i les seves pròrrogues.
 • Cal distingir diversos supòsits:
 • Si la causa de separació és anterior a l’estat d’alarma, pot ser que ja hagi transcorregut part del termini per al seu exercici (d’acord amb l’article 348.2 LSC, el dret de separació s’haurà d’exercitar per escrit en el termini d’un mes a comptar des de la publicació de l’acord o des de la recepció de la comunicació); en aquest cas, el termini es reprendrà pel temps restant una vegada superat l’estat d’alarma.
 • Si la causa de separació concorre una vegada declarat l’estat d’alarma, el termini previst en l’art. 348.2 començarà a transcórrer una vegada se superi aquest estat.
 • Si la causa de separació va succeir des de la declaració de l’estat d’alarma (14 de març) i abans del RDL 8/2020 (17 de març) cal pensar que el termini estava igualment en suspens a l’empara de la DA 4a del RD 463/2020).
 • La norma no s’aplica als supòsits d’exclusió del soci.
 • Per al cas de dret de separació (baixa voluntària) en les societats cooperatives, el reintegrament de les aportacions als socis cooperatiusque siguin baixa durant la vigència de l’estat d’alarma queda prorrogat fins que transcorrin sis mesos a comptar des que finalitzi l’estat d’alarma.

Finalment, recordem que les causes de separació del soci estan recollides en els articles 346 i següents de la Llei de societats de capital:

Causes legals de separació

Els socis que no haguessin votat a favor del corresponent acord, inclosos els socis sense vot, tindran dret a separar-se de la societat de capital en els casos següents:

 1. a) Substitució o modificació substancial de l’objecte social.
 2. b) Pròrroga de la societat.
 3. c) Reactivació de la societat.
 4. d) Creació modificació o extinció anticipada de l’obligació de realitzar prestacions accessòries, excepte disposició contrària dels estatuts.

En les societats de responsabilitat limitada tindran, a més, dret a separar-se de la societat els socis que no haguessin votat a favor de l’acord de modificació del règim de transmissió de les participacions socials.

En els casos de transformació de la societat i de trasllat de domicili a l’estranger els socis tindran dret de separació en els termes establerts en la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.

Causes estatutàries de separació

 • Els estatuts podran establir altres causes de separació diferents de les previstes en la present llei. En aquest cas determinaran la manera en què s’haurà d’acreditar l’existència de la causa, la manera d’exercitar el dret de separació i el termini del seu exercici.

 

 • Per a la incorporació als estatuts, la modificació o la supressió d’aquestes causes de separació serà necessari el consentiment de tots els socis.

Exercici del dret de separació

 • Els acords que donin lloc al dret de separació es publicaran en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil. En les societats de responsabilitat limitada i en les anònimes quan totes les accions siguin nominatives, els administradors podran substituir la publicació per una comunicació escrita a cadascun dels socis que no hagin votat a favor de l’acord.
 • El dret de separació s’haurà d’exercitar per escrit en el termini d’un mes a comptar des de la publicació de l’acord o des de la recepció de la comunicació.

Dret de separació en cas de falta de distribució de dividends

 • Excepte disposició contrària dels estatuts, transcorregut el cinquè exercici comptat des de la inscripció en el Registre Mercantil de la societat, el soci que hagués fet constar en l’acta la seva protesta per la insuficiència dels dividends reconeguts tindrà dret de separació en el cas que la junta general no acordés la distribució com a dividend d’almenys el 25% dels beneficis obtinguts durant l’exercici anterior que siguin legalment distribuïbles sempre que s’hagin obtingut beneficis durant els tres exercicis anteriors. No obstant això, encara que es produeixi l’anterior circumstància, el dret de separació no sorgirà si el total dels dividends distribuïts durant els últims cinc anys equival, almenys, al 25% dels beneficis legalment distribuïbles registrats en aquest període.

El que es disposa en el paràgraf anterior s’entendrà sense perjudici de l’exercici de les accions d’impugnació d’acords socials i de responsabilitat que poguessin correspondre.

 • Per a la supressió o modificació de la causa de separació a què es refereix l’apartat anterior, serà necessari el consentiment de tots els socis, tret que es reconegui el dret a separar-se de la societat al soci que no hagués votat a favor d’aquest acord.
 • El termini per a l’exercici del dret de separació serà d’un mes a comptar des de la data en què s’hagués celebrat la junta general ordinàriade socis.
 • Quan la societat estigués obligada a formular comptes consolidats, s’haurà de reconèixer el mateix dret de separació al soci de la dominant, encara que no es donés el requisit establert en el paràgraf primer d’aquest article, si la junta general de la societat no acordés la distribució com a dividend d’almenys el vint-i-cinc per cent dels resultats positius consolidats atribuïts a la societat dominant de l’exercici anterior, sempre que siguin legalment distribuïbles i, a més, s’haguessin obtingut resultats positius consolidats atribuïts a la societat dominant durant els tres exercicis anteriors.
 • El que es disposa anteriorment no serà aplicable en els següents supòsits:
 1. a) Quan es tracti de societats cotitzades o societats les accions de les quals estiguin admeses a negociació en un sistema multilateral de negociació.
 2. b) Quan la societat es trobi en concurs.
 3. c) Quan, a l’empara de la legislació concursal, la societat hagi posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del seu concurs la iniciació de negociacions per aconseguir un acord de refinançament o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, o quan s’hagi comunicat a aquest jutjat l’obertura de negociacions per aconseguir un acord extrajudicial de pagaments.
 4. d) Quan la societat hagi aconseguit un acord de refinançament que satisfaci les condicions d’irrescindibilitat fixades en la legislació concursal.
 5. e) Quan es tracti de societats anònimes esportives.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a