Circulars

#835

15/04/2020

COVID-19. Em puc declarar en concurs de creditors durant l’estat d’alarma?

El Reial decret llei 8/2020 ha establert una espècie de moratòria concursal, de manera que no hi ha l’obligació de declarar concurs de creditors en 2 mesos després de la finalització de l’estat d’alarma (i les seves possibles pròrrogues) i tractar que les empreses puguin es alleujar financerament i econòmica.

Com ja l’hem estat informant, amb efectes des del 18 de març, el Reial decret llei 8/2020 (RDL) de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, inclou una sèrie de mesures de caràcter societari i mercantil, entre les quals podem destacar les referents al concurs de creditors.

No hi ha dubte que la crisi de la COVID-19 tindrà conseqüències greus en l’economia espanyola i, desgraciadament, algunes empreses no podran sobreviure.

La falta de liquiditat, l’escassetat de recursos propis, els costos irreparables de l’aturada decretada per l’estat d’alarma, etc., són diverses les causes per les quals l’empresa es pot veure abocada a sol·licitar un concurs de creditors. 

Com ja sabem, el concurs de creditors és un procediment que s’inicia quan el deutor (sigui persona física o jurídica) no pot atendre les seves obligacions de pagament amb els seus creditors o es preveu que no podrà atendre-les de manera regular i puntual. Aquest procés s’ha de portar davant els jutjats de primera instància o mercantil.

No totes les empreses poden sol·licitar el concurs de creditors, ja que per poder iniciar el procediment concursal, s’han de donar els requisits, objectius i subjectius, que es contemplen en la Llei concursal:

  • Requisits subjectius:es pot declarar el concurs tant en persones físiques, com en persones jurídiques (societats mercantils, associacions, fundacions, etc.).
  • Requisits objectius:significa que el deutor en qüestió s’ha de trobar en estat d’insolvència, que pot ser actual o imminent. L’article 2 de la Llei concursal indica que es troba en estat d’insolvència qui no pot complir regularment amb les seves obligacions exigibles.

Referent a això, i per comprendre clarament les mesures adoptades pel RDL 8/2020 és rellevant conèixer que existeixen dos tipus: el concurs voluntari i el concurs necessari.

Concurs voluntari:

Té lloc quan és el deutor insolvent qui el sol·licita. Pot sol·licitar-lo perquè actualment és insolvent o quan es troba en una situació d’insolvència imminent i preveu que en un futur pròxim no podrà complir amb les obligacions contretes amb els seus creditors. L’avantatge que té el deutor en aquest cas, és la possibilitat de renegociar els deutes, congelant així el pagament dels crèdits. També permet als administradors mantenir, en part, la gestió de l’empresa.

Concurs necessari:

El concurs necessari és aquell que sol·licita el creditor. En aquesta circumstància, el sol·licitant haurà de provar la situació d’insolvència del seu deutor, que es materialitzarà en algun dels següents fets (article 2.4 de la Llei concursal):

  • Sobreseïment general en el pagament corrent de les obligacions del deutor.
  • Existència d’embargaments per execucions pendents que afectin d’una manera general al patrimoni del deutor
  • L’alçament o la liquidació precipitada o ruïnosa dels seus béns pel deutor.
  • L’incompliment generalitzat d’obligacions d’alguna de les classes següents: (i) les de pagament d’obligacions tributàries exigibles durant els tres mesos anteriors a la sol·licitud del concurs; (ii) les de pagament de quotes de la Seguretat Social, i altres conceptes de recaptació conjunta durant el mateix període; (iii) les de pagament de salaris i indemnitzacions i altres retribucions derivades de les relacions de treball corresponents a les tres últimes mensualitats.

Mesures establertes pel RDL 8/2020

Doncs bé, el Reial decret llei 8/2020 ha establert una espècie de moratòria concursal, de manera que no hi ha l’obligació de declarar concurs de creditors en 2 mesos després de la finalització de l’estat d’alarma (i les seves possibles pròrrogues) i tractar que les empreses es puguin alleujar financerament i econòmica.

Cal distingir en primer lloc si es tracta d’un concurs voluntari (l’insta el deutor) o d’un concurs necessari (promogut per creditors).

  • Concurs voluntari:si volgués, el deutor podria instar-lo si es donen les circumstàncies d’insolvència de l’article 2.3 de la Llei concursal (haurà de justificar el seu endeutament i el seu estat d’insolvència, que podrà ser actual o imminent. Es troba en estat d’insolvència imminent el deutor que prevegi que no podrà complir regularment i puntual les seves obligacions). Però, com comentem, no és obligatori presentar-lo en el termini de 2 mesos des de la fi de l’estat d’alarma. En aquestes circumstàncies, no seria el més lògic normalment presentar un concurs de creditors (excepte alguna excepció) i aprofitar-se de la moratòria, per tractar que l’empresa es recuperi i evitar el concurs.
  • Concurs necessari:com indica el RDL 8/2020, fins que transcorrin dos mesos a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma, els jutges no admetran a tràmit les sol·licituds de concurs necessari, instat com diem per possibles creditors (d’acord amb l’article 2.4 Llei concursal que ja hem comentat) que s’haguessin presentat durant aquest estat o que es presentin durant aquests dos mesos.

Una altra de les mesures establertes en el RDL 8/2020 és l’extensió d’aquesta moratòria concursal en cas d’haver sol·licitat un preconcurs de creditors(fase preconcursal), un acord de refinançament, o un acord extrajudicial de pagaments, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, encara que hagués vençut el termini a què es refereix l’apartat cinquè de l’article 5 bis de la Llei concursal (4 mesos).

Aquestes mesures pretenen alleujar les dificultats econòmiques que puguin travessar les empreses durant el període de l’estat d’alarma, donant-los un termini per poder-se recuperar econòmicament i així evitar les declaracions de concurs de les empreses.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a