Circulars

#880

11/06/2020

COVID-19. Modificacions en l’àmbit mercantil i societari introduïdes pel Reial decret llei 21/2020 per a la nova normalitat

El Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny de la denominada nova normalitat s’ha publicat en el BOE del dia 10 de juny 2020, que estableix per a tot l’Estat una sèrie de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació, una vegada que expiri la vigència de l’estat d’alarma (21 de juny de 2020). Entre altres mesures, en l’àmbit mercantil i societari, s’estén fins al 31 de desembre de 2020, encara que els estatuts no ho haguessin previst, la possibilitat que les sessions dels òrgans de govern i d’administració se celebrin per videoconferència o per conferència telefònica múltiple i que els seus acords es puguin celebrar mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el president o quan ho sol·licitin, almenys, dos dels membres de l’òrgan. A més, s’amplia a les fases de desescalada i durant el període de nova normalitat, el dret dels consumidors i usuaris a resoldre els contractes de compravenda de béns o de prestació de serveis, inclosos els de tracte successiu, durant un termini de 14 dies.

L’informem que ja s’ha publicat al BOE del dia 10 de juny 2020, el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, més conegut com el Decret de la denominada nova normalitat aprovat pel Govern.

En concret, el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, estableix per a tot l’Estat una sèrie de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació, dirigides a garantir el dret a la vida i a la protecció de salut mentre perduri la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, una vegada que expiri la vigència de l’estat d’alarma (21 de juny de 2020) i de les mesures extraordinàries establertes a la seva empara. Entre altres mesures, en l’àmbit mercantil i societari s’han produït els següents canvis:

Sessions dels òrgans de govern i d’administració per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, i votació dels acords

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 40 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, per a:

  • Estendre fins al 31 de desembre de 2020, encara que els estatuts no ho hagin previst,la possibilitat que les sessions dels òrgans de governi d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions, se celebrin per videoconferència o per conferència telefònica múltiplei
  • Que els seus acords es puguin celebrar mitjançant votació per escrit i sense sessiósempre que ho decideixi el president o quan el sol·licitin, almenys, dos dels membres de l’òrgan.

Terminis de caducitat dels assentaments registrals

Amb efectes des del 10 de juny de 2020, s’aixeca la suspensió dels terminis de caducitat dels assentaments registrals susceptibles de cancel·lació pel transcurs del temps (prevista en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març), i se’n reprèn el còmput en aquesta mateixa data.

Resolució dels contractes de compravenda de béns o de prestació de serveis, i contractes de viatge combinat

Es modifiquen els apartats 1 i 4 de l’article 36 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, en el següent sentit:

  1. S’amplia a les fases de desescalada i durant el període de nova normalitat, el dret dels consumidors i usuaris a resoldre els contractes de compravenda de béns o de prestació de serveis, inclosos els de tracte successiu, durant un termini de 14 dies des de la seva impossible execució, sempre que es mantingui la vigència de les mesures adoptades que hagin motivat la impossibilitat del seu compliment.
  • Les propostes de revisió encaminades a restaurar la reciprocitat d’interessos del contracte quedaran sotmeses a l’acceptació per part del consumidor o usuari.
  • No caldrà obtenir proposta de revisió que restauri la reciprocitat d’interessos del contracte quan hagi transcorregut un període de 60 dies des de la sol·licitud de resolució contractual per part del consumidor o usuari sense que hi hagi acord entre les parts sobre la proposta de revisió.
  1. En el supòsit de contractes de viatge combinatque hagin estat cancel·lats amb motiu de la COVID-19, el consumidor o usuari podrà optar per (i) sol·licitar el reemborsament completde qualsevol pagament realitzat, que s’haurà d’abonar, com a molt tard, en 14 dies o (ii) acceptar un bo per ser usat en un anydes de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, per una quantia igual al reemborsament que hagués correspost.

Comunicacions comercials de les entitats que realitzin una activitat de joc

D’altra banda, l’article 37 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març relatiu a les mesures de restricció a les comunicacions comercials de les entitats que realitzin una activitat de joc regulada en la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, queda derogat.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a