Circulars

#806

COVID-19. Nova Ordre sobre mesures en matèria de trànsit i circulació de vehicles motoritzats

Al BOE del dia 20 de març s’ha publicat una Ordre que entre altres mesures estableix la possibilitat d’acordar el tancament o la restricció a la circulació per carreteres o per algun dels seus trams, amb indicació dels vehicles i serveis exclosos de la mesura (distribució d’aliments, transport de materials fundents, de combustibles, de bestiar viu, de mercaderies peribles, etc.), la suspensió de les restriccions a la circulació acordades per la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior, el Director del Servei Català de Trànsit i la Directora de Trànsit del Govern Basc. La pròrroga automàtica de la vigència d’autoritzacions per conduir, o la interrupció del termini de 6 mesos per conduir a Espanya amb un permís estranger vàlid i en vigor.

Al BOE del dia 20 de març, s’ha aprovat l’Orde INT/262/2020, de 20 de març, amb entrada en vigor des del moment de la seva publicació, que estableix una sèrie de mesures en matèria de trànsit i circulació de vehicles motoritzatscom a conseqüència de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

A continuació l’informem d’aquestes mesures:

 1. Tancament o restricció a la circulació per carretera

El Ministre de l’Interior podrà acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d’elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l’accés de determinats vehicles pels mateixos motius.

En el cas del tancament de les vies o restricció a la circulació a determinats vehicles, quedaran exceptuats els següents vehicles o serveis:

 1. a) Els vehicles d’auxili en carretera.
 2. b) Els vehicles i serveis de conservació i manteniment de carreteres.
 3. c) Els vehicles de distribució de medicaments i material sanitari.
 4. d) Els vehicles de recollida de residus sòlids urbans.
 5. e) Els vehicles destinats a la distribució d’aliments.
 6. f) El transport de materials fundents.
 7. g) Els vehicles destinats a transport de combustibles.
 8. h) Els vehicles de transport de bestiar viu.
 9. i) Transport de mercaderies peribles, entenent com a tals les recollides en l’annex 3 de l’Acord Internacional sobre el transport de mercaderies peribles (ATP) així com les fruites i verdures fresques, en vehicles que satisfacin les definicions i normes expressades en l’annex 1 de l’ATP. En tot cas, la mercaderia perible haurà de suposar almenys la meitat de la capacitat de càrrega útil del vehicle o ocupar la meitat del volum de càrrega útil del vehicle.
 10. j) Els vehicles de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
 11. k) Els cotxes fúnebres.
 12. l) Altres vehicles que, no estant inclosos entre els anteriors, els agents encarregats del control i disciplina del trànsit considerin, en cada cas concret, que contribueixen a garantir el subministrament de béns o la prestació de serveis essencials per a la població.
 • Les peticions de tancament de vies o la restricció a la circulació de determinats vehicles seran canalitzades per l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit, i el Director general de trànsit serà l’encarregat de la coordinació amb les autoritats competents, autonòmiques o locals.
 • Quan les mesures siguin adoptades per iniciativa del Ministre de l’Interior, el Director general de trànsit informarà prèviament els responsables de trànsit de les comunitats autònomes, o, en el seu cas de les entitats locals, que tenen assumides competències en matèria de trànsit, a fi que existeixi plena coordinació en la seva execució.
 • El Ministeri de l’Interior, a través de l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit, podrà mobilitzar vehicles necessaris per garantir la circulació, d’acord amb les instruccions que es dictin a aquest efecte.
 1. Se suspenen les restriccions a la circulació

Se suspenen les següents restriccions a la circulació, contemplades en la Resolució de 14 de gener de 2020 de la Direcció General de Trànsit, per la qual s’estableixen mesures especials de regulació del trànsit durant l’any 2020, publicades en el BOE de 21 de gener de 2020, a fi de garantir el subministrament de béns essencials i el proveïment:

 1. a) Transport de mercaderies en general (punt primer. B.1.1.).
 2. b) Mercaderies perilloses (punt primer. B.2.1) incloses en l’apartat 1r (restriccions comunes) de l’Annex V que els sigui aplicable.
 3. c) Vehicles especials i vehicles que necessitin una autorització complementària de circulació en superar, per les seves característiques tècniques o per raó de la càrrega indivisible transportada, els valors de les masses o dimensions màximes permeses (punt primer. B.3.1).

Se suspenen les restriccions a la circulació aplicables als vehicles i conjunts de transports de mercaderies en general, inclosos els que realitzen transports especials, als vehicles especials i als vehicles i conjunts que transporten mercaderies perilloses, previstes en l’annex B, de la Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» núm. 8065, de 17 de febrer de 2020, per la qual s’estableixen les restriccions a la circulació durant l’any 2020, a fi de garantir el subministrament de béns essencials i proveïment.

Se suspenen les restriccions a la circulació recollides en els punts segon, tercer i quart de la disposició primera de la Resolució de 20 de desembre de 2019, de la Directora de Trànsit del País Basc, publicada en el «Butlletí Oficial del País Basc» núm. 12, de 20 gener del 2020, per la qual s’estableixen mesures especials de regulació de trànsit durant l’any 2020 en la Comunitat Autònoma del País Basc, a fi de garantir el subministrament de béns essencials i proveïment.

 1. Es prorroga automàticament, fins al cap de 70 dies d’haver finalitzat l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, la vigència de:
 • Els permisos i llicències de conducció, així com altres autoritzacions administratives per conduir, en què la seva vigència expiri durant l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.
 • Les autoritzacions administratives temporals per circular regulades en l’article 42 i següents del Reglament General de Vehicles.
 1. S’interromp el termini de 6 mesos per conduir a Espanya amb un permís estranger vàlid i en vigor, termini que es reprendrà quan perdi vigència l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a