Circulars

#889

26/06/2020

COVID-19. Pautes i recomanacions sanitàries per exercir l’activitat comercial

Al BOE del dia 23 de juny s’ha publicat la Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat de Comerç, per la qual es publica l’acord de la Conferència Sectorial de Comerç Interior, sobre pautes i recomanacions sanitàries per exercir l’activitat comercial.

L’informem que al BOE del dia 23 de juny s’ha publicat la Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat de Comerç, per la qual es publica l’acord de la Conferència Sectorial de Comerç Interior, sobre pautes i recomanacions sanitàries per exercir l’activitat comercial.

La Conferència Sectorial de Comerç Interior, en la seva reunió del 10 de juny de 2020, va adoptar per assentiment un acord de mesures, com recomanacions o pautes, a tenir en compte per les comunitats i ciutats autònomes, en relació a les condicions sanitàries per exercir l’activitat comercial a les seves regions amb la situació de nova normalitat, una vegada que hagi deixat d’estar vigent l’estat d’alarma decretat mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Es tracta de les mesures que s’han estat posant en pràctica durant tota la crisi del coronavirus i que han demostrat la seva eficàcia i han resultat indispensables per garantir la higiene i la seguretat en l’activitat comercial i en el procés de compra pel consumidor.

Amb aquest acord, es pretén que les comunitats i ciutats autònomessegueixin uns certs principis comuns, la qual cosa redundarà en benefici dels comerciants (especialment aquells que tinguin presència en més d’una comunitat autònoma) i també, en benefici de treballadors i consumidors:

 1. a) Locals comercials i seguretat dels clients:
 • Exigir als locals comercials que assegurin el distanciament social de 1,5 m, la qual cosa podrà implicar per garantir la seva aplicació efectiva la limitació de l’aforament en el percentatge necessari per mantenir la distància i el control de l’accés de clients esmentats. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s’observaran les mesures d’higiene adequades per prevenir els riscos de contagi.
 • Posar a la disposició del client gel hidroalcohòlic en l’entrada del local.
 • S’establiran mesures especials per al control d’aforament en centres comercials i espais de venda ambulant de manera que es garanteixi la distància de seguretat.
 • Recomanar, quan sigui possible, sentits de circulació de clients en les zones de major confluència, diferenciant tots dos sentits mitjançant balises, cintes de separació i/o vinil adhesiu en el paviment.
 • Mantenir mesures d’higiene del local, mínim dues vegades al dia, i una d’elles necessàriament serà entre la finalització de la jornada i l’inici de la següent, posant màxima atenció en els elements d’ús comú. S’utilitzaran productes amb activitat viricida demostrada.
 • Exigència d’especials condicions d’higiene en lavabos, zones d’ús comú del personal, així com d’àrees de descans i de lactància en centres comercials.
 • Limitar l’ús d’ascensors al que permeti el distanciament social de 1,5 m, amb la possibilitat d’ampliar-se si tots els usuaris empren màscara i el centre o establiment empra els mitjans adequats per al seu control.
 • Facilitar formes de pagament i recepció del producte sense contacte.
 • Mantenir mesures de desinfecció de productes retornats o emprovats.
 • Es podrà prohibir l’ús de productes de prova per part del consumidor, assegurant el control per personal de l’establiment de la seva utilització o l’ús de monodosis després de cada ús.
 • Establir l’exigència d’higienització de la roba de feina.
 • Exercir un control sobre les activitats en eixos comercials i centres comercials que puguin generar aglomeracions.
 • Neteja freqüent d’emprovadors, preferiblement després de cada ús.
 • Protecció dels productes per a prova individualitzada en cas de sofàs, llits, calçat, joieria o similar.
 • Els clients hauran de fer ús de màscares, i en el seu cas, de guants d’un sol ús per a la manipulació de productes no empaquetats en autoservei.
 1. b) Quant als treballadors:
 • Es tindran en compte i es respectaran els plans de protecció que ja han establert i estan aplicant les empreses i els acords que s’han assolit amb els sindicats, de manera que l’esforç realitzat per les empreses i empresaris es vegi reforçat.
 • Els treballadors han de comptar amb EPI adequats al nivell de risc, i es poden establir addicionalment altres mesures de protecció física (ús de mampares entre altres) quan no sigui possible garantir una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres, d’acord amb les recomanacions dels serveis de prevenció de riscos laborals.
 • Instal·lació de papereres preferentment amb obertura automàtica o pedal, per dipositar guants, mocadors i màscares.
 • Mantenir la gestió dels torns laborals del personal per escalar l’entrada de treballadors, incorporant, en cas que sigui possible, la flexibilització en els horaris de treball.
 • Mantenir l’exigència d’higienització del lloc i elements d’ús després de cada canvi de torn.
 1. c) Mesures addicionals específiques per a la venda no sedentària:
 • Els espais no coberts habilitats per a la celebració de mercats no sedentaris, podran estar totalment delimitats amb cinta d’obra, tanques, o amb qualsevol altre mitjà que permeti marcar, de manera clara, els límits de l’espai, i així, evitar una aglomeració de clients.
 • Posar a la disposició del client gel hidroalcohòlic en cada lloc.
 • Recomanar molt especialment, que en la venda no sedentària se substitueixin l’autoservei i el contacte directe pel consumidor amb els productes exposats a la venda pel servei per part d’un empleat.
 • Neteja i desinfecció dels llocs abans i després del seu muntatge; així com dels vehicles de càrrega.
 • Ampliar la distància entre llocs, ampliant l’espai del mercat ambulant, i es poden habilitar nous dies de celebració, crear nous espais de venda ambulant, ampliar horaris o altres mesures d’efecte similar.
 • No manipular diners per la mateixa persona que manipula el producte o exigir la higiene de mans en cada transacció.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a