Circulars

#863

20/05/2020

COVID-19. Protocol i guia de bones pràctiques per a establiments de comerç

El Ministeri de Sanitat ha publicat un protocol amb un compendi de mesures de seguretat que serveix com a guia de bones pràctiques, que comprèn mesures generals d’higiene i/o protecció dels treballadors, en l’establiment, dels clients i en els sistemes de climatització i ventilació.

L’informem que el Ministeri de Sanitat ha publicat un protocol amb un compendi de mesures de seguretat que serveix com a guia de bones pràctiques, que comprèn mesures generals d’higiene i/o protecció dels treballadors, en l’establiment, dels clients i en els sistemes de climatització i ventilació.

La guia es divideix en dues seccions, d’una banda les mesures generals de prevenció i per una altra les específiques.

  1. Mesures generals de prevenció

Mesures de protecció enfront del virus

El document comença explicant les mesures generals de protecció enfront del virus com el distanciament social, la neteja de mans i els objectes personals i l’ús de màscares.

Mesures generals d’higiene i/o protecció dels treballadors

Respecte als treballadors, s’indica, en primer lloc, que s’haurà de consultar la web del Ministeri de Sanitat, en particular les seves recomanacions. A aquest efecte ja vam donar compte en una altra circular sobre: procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2.

S’indica que no es podran incorporar als seus llocs de treball els següents treballadors:

  • Treballadors que en el moment de la reobertura estiguin en aïllament o amb símptomes de la COVID-19
  • Treballadors sense símptomes però que es trobin en quarantena domiciliària amb una persona amb símptomes o diagnosticada amb COVID-19.

Si el treballador té sospites d’haver contret la malaltia, haurà de passar un reconeixement previ específic. A més, el titular de l’activitat econòmica que es realitzi en un establiment s’assegurarà que tots els treballadors comptin amb EPI adequats al nivell de risc i que tinguin permanentment a la seva disposició gels *hidroalcohòlics per a la neteja de mans o quan no sigui possible la neteja freqüent amb aigua i sabó. L’ús de màscares serà recomanat quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal de 2 metres. Així mateix s’indica que tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció.

S’haurà d’evitar el contacte estret i mantenir una distància mínima de dos metres, portant màscara quirúrgica o sanitària en tot moment. I s’haurà d’eliminar o clausurar en els llocs de feina aparells d’ús comú com assortidors d’aigua, cafeteres, neveres, microones, etc. També es donen indicacions específiques per a la roba de feina i els vestidors.

Mesures d’higiene i protecció en l’establiment

Cada local haurà d’establir un protocol de neteja. Els establiments que obrin al públic realitzaran dues vegades al dia una neteja i desinfecció de les instal·lacions. A més, s’hauran de col·locar dispensadors de gel hidroalcohòlic i no es podran usar els lavabos dels establiments comercials, entre altres indicacions.

Mesures de protecció específiques en els sistemes de climatització i ventilació.

S’haurà de realitzar una revisió de la instal·lació de climatització abans de la reobertura i augmentar la ventilació entre altres mesures específiques.

  1. Mesures específiques

Mesures organitzatives

S’haurà d’establir un pla organitzatiu on es detallin els procediments d’actuació del personal (propi i aliè), la relació de material de protecció i neteja necessari en cada zona del centre o els centres de treball i les mesures establertes o recomanacions per als treballadors i els clients. A més, s’establirà un pla de neteja i desinfecció on es recullin les mesures de control d’higiene de forma estructurada i amb atribució de competències.

Es limitarà el nombre de treballadors coincidents. A més, en la disposició dels llocs de feina, s’haurà de garantir la possibilitat de mantenir les distàncies de seguretat interpersonal de 2 metres. En cas que no sigui possible, s’adoptarà l’ús de màscares.

S’haurà de facilitar informació i formació al personal en matèria d’higiene enfront de la COVID-19. A més, com que un dels símptomes de la COVID-19 és la febre alta, es recomana als treballadors que es realitzin un control diari de la temperatura abans de sortir del seu habitatge i, en cas de tenir més de 37.5 graus, que no acudeixin a la feina i que ho notifiquin a la seva empresa, trucant al contacte mèdic habilitat per la companyia.

Forma d’actuar en cas de personal infectat o de risc

A manera d’informació bàsica sobre COVID-19 s’indica que:

  • Els símptomes de la COVID-19 són tos, febre i dificultat respiratòria principalment i dolor muscular i de cap en alguns casos.
  • El 80% dels casos presenten símptomes lleus i el període d’incubació és de 2-14 dies. El 50% dels casos comença a presentar símptomes a 5 dies des de l’encomanament.

Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, haurà de contactar immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponents. El treballador abandonarà el seu lloc de feina fins que la seva situació mèdica pugui ser valorada, d’altra banda l’empresa haurà de notificar-ho al servei de prevenció. A més, l’empresa haurà de tenir implementat un protocol d’actuació per a aquests casos. I si algun treballador correspongués al “perfil de risc” (embaràs, patologies cròniques o edat), es procedirà a la revisió del seu lloc.

Mesures generals d’higiene i protecció a clients

Els establiments podran obligar als clients a l’ús de màscares quirúrgiques o sanitàries dins de l’establiment i s’haurà d’establir un aforament màxim, i caldrà esperar-se a fora una vegada superat. Així mateix, hauran de posar a la disposició dels clients guants i gels desinfectants. I recordar, mitjançant cartells, els procediments d’higiene, entre altres disposicions específiques.

Per a la línia de caixa s’haurà de respectar la distància de seguretat interpersonal de 2 metres, s’instal·laran mampares i es fomentarà el pagament amb targeta o mòbil. En cas de devolució de productes s’haurà de comptar amb una estratègia de desinfecció i en les màquines expenedores s’haurà d’extremar la neteja i desinfecció.

El document finalitza establint mesures específiques per a diferents sectors comercials com poden ser alimentació, tèxtil, calçat, joieria, tecnologia i cultura, mobles, reformes, botigues de barrets, benzineres, mercats de venda no sedentària i venda ambulantque es poden consultar en el document per la seva especificitat.

Vegeu: Protocol i guia de bones pràctiques per a establiments de comerç

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a