Circulars

#823

09/04/2020

Disponibles les Línies ICO-Covid-19 de finançament per a autònoms i empreses

Ja estan disponibles des del 6 d’abril en les entitats financeres les línies de finançament per a autònoms i empreses amb la cobertura d’aval ICO-Covid-19 per pal·liar els efectes econòmics, garantint la liquiditat i cobrint les necessitats de circulant amb l’objectiu de mantenir l’activitat productiva i l’ocupació. Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents. S’habiliten dos trams de 10.000 milions d’euros; un d’ells destinat a autònoms i pimes i un altre per a les empreses que no reuneixin la condició de pime.

Com ja l’hem estat informant, el Consell de Ministres del passat dia 24 de març va aprovar un acord que recollia les característiques del primer tram, per import de fins a 20.000 milions d’euros, de la línia d’avals per a empreses i autònoms, recollida en el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

Posteriorment, al BOE del dia 26 de març, s’ha publicat la Resolució de 25 de març de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, mitjançant la qual es regulen els termes i condicions del primer tram de fins a 20.000 milions d’euros de línies d’avals, compromeses pel govern en el Reial decret llei 8/2020.

Doncs bé, la Línia d’avals del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital està disponible des del dilluns 6 d’abril. Els avals seran gestionats per l’ICO a través de les entitats financeresque concedeixin finançament a empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19, garantint la liquiditat i cobrint les necessitats de circulant amb l’objectiu de mantenir l’activitat productiva i l’ocupació.

Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

S’habiliten dos trams de 10.000 milions d’euros; un d’ells destinat a autònoms i pimes i un altre per a les empreses que no reuneixin la condició de pime.

Quina és la finalitat d’aquesta Línia?

Facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19, tenint com a objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònomes per atendre les necessitats de finançament com:

 • Pagaments de salaris
 • Factures de proveïdors pendents de liquidar
 • Lloguers de locals, oficines i instal·lacions
 • Despeses de subministraments
 • Necessitat de circulant
 • Altres necessitats de liquiditat, incloses les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries

No es podran finançar amb càrrec a la línia d’avals lesunificacions i reestructuracions de préstecs, així comla cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

Quines entitats financeres operen en aquesta línia?

 • Entitats de crèdit
 • Establiments financers de crèdit
 • Entitats de diners electrònics
 • Entitats de pagaments

Hauran d’estar registrades i supervisades pel Banc d’Espanya i haver subscrit amb ICO un contracte marc per participar en la línia d’avals.

Com funciona aquesta línia i on s’han de dirigir els autònoms i empreses?

Els autònoms i empreses interessats a acollir-se a aquesta línia s’hauran de dirigir a qualsevol de les entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de pagament o entitats de diners electrònics que subscriguin amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) els corresponents contractesmarc per participar en la línia d’avals.

L’entitat financera decidirà sobre la concessió del corresponent finançament al client d’acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió i riscos.

Les entitats financeres no podran condicionar l’aprovació dels préstecs a la contractació per part del client de cap altre servei o producte.

Aquestes entitats financeres podran recórrer a la línia d’avals per avalar operacions de finançament atorgades a autònoms i empreses.

Quines operacions poden ser avalades?

Nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions d’operacions atorgats a autònoms i empreses de tots els sectors d’activitat que tinguin domicili social a Espanya i que s’hagin vist afectats pels efectes econòmics de la COVID-19 sempre que:

 • Els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020.
 • Les empreses i autònoms:
 • No figurin en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE) a 31 de desembre de 2019.
 • No estiguin subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020, per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l’article 2.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, perquè el concurs sigui sol·licitat pels seus creditors.
 • Quan sigui aplicable el Marc Temporal d’Ajudes de la Unió Europea que no es trobin en situació de crisi a 31-12-2019 conforme als criteris establerts en l’article 2 (18) del Reglament de la Comissió Núm. 651/2018, de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior.
 • El finançament avalat no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

Des de quan i fins quan es poden sol·licitar garanties amb càrrec a la línia d’avals?

Les entitats financeres poden sol·licitar l’avalper als préstecs i operacions subscrites amb autònoms i empreses formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020 i fins al 30 de setembre de 2020.

El termini es podrà ampliar, sempre en línia amb la normativa d’Ajudes d’Estat de la UE, per acord del Consell de Ministres.

Quin és l’import màxim dels préstecs per client que pot avalar aquesta línia?

En funció del règim aplicable conforme a la normativa de la Unió Europea:

 • Per a préstecs o renovacions de fins a un màxim de 1,5 milions d’eurosen una o diverses operacions de préstec a autònoms i empreses, s’aplicaran les disposicions específiques del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, quan sigui aplicable.

En aquest cas el principal de l’operació de préstec o altres modalitats de finançament segons el règim de minimis aplicable, fins a un màxim d’1.500.000 € per a la majoria dels sectors, o el límit que correspongui per a alguns sectors específics (agricultura, pesca i transport per carretera de mercaderies) amb normativa comunitària específica de minimis.

Les entitats financeres sol·licitaran a les empreses i autònoms una declaració responsable i els informarà sobre altres qüestions relacionades amb l’aval, conforme als models basats en la normativa d’ajudes minimis de la UE i una altra informació rellevant sobre les condicions i finalitat.

 • Per a préstecs per sobre d’1,5 milions d’euros, o per a imports inferiors quan no sigui aplicable el règim de minimis, fins al màxim establert en el Marc Temporal d’Ajudes d’Estat de la Comissió Europea tant per a autònoms i empreses que reuneixin la condició de pime com per a empreses que no reuneixin la condició de pime.

L’aplicació del Marc Temporal d’Ajudes de la Unió Europea en aquests casos, estableix uns límits sobre el principal de l’operació per a aquelles amb venciment posterior a 31-12-2020.  Simplificant serien:

 • Doble de la massa salarial en 2019 (incloses cotitzacions socials i cost del personal de les subcontractes exercides en les seus).
 • 25% de la facturació del 2019.
 • Necessitats de liquiditat degudament justificades i certificades per als pròxims:
  • PIME 18 mesos
  • No PIME 12 mesos
 • Excepcions superiors condicionades degudament justificades.

Les entitats financeres sol·licitaran a les empreses i autònoms acollits al Marc Temporal d’Ajudes de la UE la informació i documentació rellevant en relació amb els requisits, condicions, límits del principal i finalitat del finançament.

Quin és el percentatge màxim de cobertura de l’aval?

 • En el cas d’autònoms i pimes l’aval garantirà el 80%del principal de les noves operacions de finançament i de les renovacions.
 • Per a la resta d’empreses, que no tinguin la consideració de pime, l’aval cobrirà el 70%en el cas de noves operacions de préstec i el 60%per a renovacions.

L’aval no dóna cobertura a conceptes diferents del principal de l’operació, com ara pagament d’interessos, comissions o altres despeses inherents a les operacions.

Es consideraran pimes aquelles empreses que reuneixin aquesta condició d’acord amb l’article 2 de l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Quin és el termini de vigència de l’aval?

El termini de l’aval emès coincidirà amb el termini de l’operació, fins a un màxim de 5 anys.

L’entitat financera pot traslladar a l’autònom o empresa el cost de l’aval?

L’entitat financera té l’obligació de garantir que els costos de les noves operacions i renovacions que es beneficiïn d’aquests avals es mantindran en línia amb els costos carregats abans de l’inici de la crisi de la COVID-19, tenint en compte la garantia pública de l’aval i el seu cost de cobertura.

A més, les entitats financeres hauran de traslladar als seus clients el benefici derivat de l’aval públic en forma, entre altres opcions, de menors interessos o un termini més elevat, o més finançament, o període de carència del principal, etc.

Com s’ha indicat, l’entitat no podrà condicionar l’aprovació d’aquests préstecs a la contractació pel client de cap altre servei o producte.

Es poden retallar línies de finançament existents i beneficiar-se dels avals?

No. L’entitat financera també assumeix el compromís de mantenir, almenys fins al 30 de setembre de 2020, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients els préstecs dels quals resultin avalats.

Com es distribueixen els avals entre les entitats financeres?

Per assegurar un adequat repartiment dels avals entre els operadors financers (entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de pagament i entitats de diners electrònics) s’ha aprovat una distribució separada dels dos subtrams, un per a PIMES i autònoms i un altre per a grans empreses.

En cadascun d’ells, l’import es distribuirà entre cada entitat financera en funció de la seva quota de mercat a tancament del 2019, d’una banda, en relació al crèdit a autònoms i pimes i, d’altra banda, a grans empreses segons la informació comunicada pel Banc d’Espanya. També tindran accés a aquesta línia les entitats financeres que a tancament del 2019 no tinguessin saldo de crèdit registrat en el Banc d’Espanya amb una quota agregada de l’1%.

A partir del 30 d’abril, els imports d’aval assignats i no utilitzats per les entitats es distribuiran entre la resta d’operadors que haguessin esgotat les seves línies, de manera proporcional a l’import d’aval que haguessin utilitzat fins a aquesta data.

DOCUMENTACIÓ

Requerida pel banc:

 • Impost sobre societats del 2018 i auditoria de l’empresa.
 • Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys del 2019 actualitzat.
 • El model 390 de l’any 2019
 • El model 190 de l’any 2019
 • El model 303 trimestrals 2019
 • El model 111 trimestrals 2019
 • El model 347 de l’any 2019
 • Certificats d’estar al corrent de pagament de Seguretat Social i Hisenda. Aquest certificat, que es pot sol·licitar a través d’Internet, acredita que no tens deutes de cap mena amb els òrgans amb els quals has de complir amb els teus impostos.
 • Més fonts de finançament amb les quals es compti, en cas d’haver-n’hi.
 • Percentatge d’accionariat i capital invertit total. Si en la teva empresa hi ha inversors o el capital social està dividit, cal mostrar totes aquestes dades desglossades.
 • Escriptura de constitució i escriptures d’ampliació de capital.
 • Presentació comercial.
 • Finalitat de la inversió o finançament. És a dir, detallar per què necessites els diners.

Requerida per l’ICO:

 • Formularis a emplenar.
 • Annex zero de documentació del teu negoci. Raó social, el tipus d’empresa, el tipus de finançament que sol·licites i l’ús, però sobretot les dades econòmiques que mostrin l’estat de la teva empresa.
 • Declaració responsable jurada. Per declarar que l’import del préstec no supera el doble dels costos salarials anuals del teu negoci o no supera el 25% del volum de negoci de l’any anterior.
 • Declaració d’ajudes subjectes al reglament de minimis. S’ha d’informar si s’ha rebut altres ajudes de la UE per un import inferior a 200.000 euros.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a