Circulars

#376

ELS AUTÒNOMS COMPTEN AMB UN NOU LÍMIT DE 2.000 EUROS A L’IRPF ESTABLERT PER A LES PROVISIONS DEDUÏBLES I LES DESPESES DE DIFÍCIL JUSTIFICACIÓ

Amb efectes des de l’01-01-2015, per a la quantificació de determinades despeses deduïbles en el cas d’empresaris i professionals en estimació directa simplificada, es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals.

Com ja sap, una de les novetats introduïdes per la Llei 26/2014 de reforma fiscal de l’IRPF, i amb efectes des de l’01-01-2015, és que per a la quantificació de determinades despeses deduïbles en el cas d’empresaris i professionals en estimació directa simplificada, es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals.

El càlcul del rendiment gravable en la modalitat d’estimació directa simplificada es realitza segons el següent esquema:

(+) Ingressos computables

(-) (Despeses deduïbles)

———————————–

(=) Rendiment net previ

(-) (5% rendiment net previ, amb un màxim de 2.000 euros)

(-) (Reduccions)

—————————————————————————-

(=) Rendiment net reduït

Estimació directa simplificada

Aquesta modalitat serà aplicable a les activitats econòmiques desenvolupades per persones físiques o entitats en règim d’atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils), sempre que tots els seus membres siguin persones físiques, quan es compleixin les següents condicions:

  • Que no determinin el rendiment net pel règim d’estimació objectiva.
  • Que l’import net de la xifra de negocis del conjunt de totes les seves activitats econòmiques, en l’exercici anterior, no superi els 600.000 euros anuals.
  • Que no s’hagi renunciat a la modalitat simplificada del règim d’estimació directa.

Per a la determinació del rendiment net reduït, s’apliquen les mateixes normes que en estimació directa normal, amb les següents especialitats:

  • No tindran la consideració de despeses deduïbles les provisions establertes amb caràcter general en l’IS (garanties), ni tampoc l’establerta amb caràcter especial per a les empreses de reduïda dimensió.
  • Especialitats en amortitzacions. Les amortitzacions de l’immobilitzat material es practicaran de forma lineal, en funció de la taula d’amortització aprovada per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 27 de març de 1998.
  • Despeses de difícil justificació. El conjunt de les provisions i les despeses de difícil justificació se substitueixen per l’aplicació d’un percentatge del 5% sobre el rendiment net previ (diferència entre ingressos i despeses) amb un màxim de 2.000 euros.

Problemàtica dels comuners i aplicació del límit de 2.000 €

En el cas d’una comunitat de béns que determina el rendiment net de la seva activitat econòmica pel mètode d’estimació directa simplificada, ha sorgit de si el límit de 2.000 euros establert per a les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació s’aplica sobre el rendiment net de la comunitat o el corresponent a cada comuner.

La DGT, recentment en una consulta vinculant V1195-16, ha assenyalat que:

1) El límit s’aplicarà individualment per cada contribuent o comuner sobre el rendiment net de l’activitat econòmica que li correspon en funció del seu percentatge de participació en la comunitat, amb el límit aplicat sobre aquesta quantitat.

2) En cas que el comuner desenvolupi altres activitats econòmiques en estimació directa simplificada, el límit de 2.000 € s’aplicarà a la suma de les deduccions corresponents a cadascuna d’aquestes activitats i a les realitzades en atribució de rendes també, amb la reducció de l’excés de forma proporcional al rendiment net de cadascuna d’elles.

Exemple:

Un contribuent realitza, al costat d’un altre comuner, una activitat econòmica a través d’una entitat que tributa en el règim especial d’atribució de rendes. Les dades econòmiques de l’entitat són els següents:

Rendiment net* = 100.000 €

* (Ingressos menys despeses sense incloure-hi els de difícil justificació)

Despeses de difícil justificació = 5.000 €

5% de 100.000 (opera el límit de 2.000 €)

Partim de la hipòtesi que en el model 184 es van deduir 2.000 €, perquè es va interpretar que el límit operava en seu de l’entitat i no per cada comuner, i que per tant haurà comunicat a cada comuner un rendiment net de 49.000 € (100.000-2.000)/2.

En aquest cas el total de despeses de difícil justificació serà deduïble amb el límit de 2.000 € per cada comuner. Tenint en compte que al Programa PADRE es bolquen les dades fiscals subministrades en el model 184, si en ell es van deduir únicament 2.000 € per al conjunt dels comuners (1.000 € per cadascun en aquest exemple), haurem de reduir el rendiment net del comuner en uns altres 1.000 € addicionals, considerant un rendiment net de l’activitat de 48.000 €.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Compartir a