Circulars

#421

ELS BANCS HAURAN DE LLIURAR A LES PIMES I ELS AUTÒNOMS UN DOCUMENT ANOMENAT “INFORMACIÓ FINANCERA-PIME”

Des de l’11 d’octubre de 2016, quan les entitats decideixin cancel·lar o reduir el flux de finançament als seus clients pimes i autònoms, a més d’informar-los amb un preavís de tres mesos, els hauran de fer lliurament d’una extensa informació sobre la seva situació financera i historial de pagaments en un document anomenat “Informació Financera-Pime”. En aquest document el banc ha de mostrar l’historial de pagaments dels últims cinc anys (crèdits històrics i vigents, imports pendents d’amortització, impagaments, etc.), així com un extracte dels moviments realitzats l’últim any. També ha de qualificar el risc de l’empresa (baix, mitjà-baix, alt, etc.) tenint en compte els seus estats financers, el seu historial de pagaments, etc.

Com ja el vàrem informar en el seu moment, amb l’aprovació de la Llei 5/2015, de 27 d’abril, de foment del finançament empresarial, les entitats de crèdits hauran de donar un preavís quan tinguin intenció de no prorrogar, extingir o disminuir en un 35% o més el flux de finançament concedit a una pime. Aquesta notificació s’haurà d’enviar amb una antelació mínima de 3 mesos a la data de venciment del contracte de crèdit de més quantia. Aquest preavís s’acompanya de l’obligació de l’entitat de crèdit de facilitar de forma gratuïta a les pimes informació sobre la seva situació financera i historial de pagaments (“Informació Financera- Pime”).

Atenció. Els bancs hauran de complir aquestes obligacions des del passat 11 d’octubre de 2016, data d’entrada en vigor de la Circular 6/2016, de 30 de juny, del Banc d’Espanya per la qual es determinen el contingut i el format del document «Informació Financera-PIME».

Preavís a les pimes que deixin de rebre crèdits

D’una banda, hauran de donar un preavís quan tinguin intenció de no prorrogar, extingir o disminuir en un 35% o més el flux de finançament concedit a una pime. 

Aquesta notificació s’haurà d’enviar amb una antelació mínima de 3 mesos a la data de venciment del contracte de crèdit de més quantia. Per calcular aquest límit del 35% es tindrà en compte el conjunt de contractes de crèdit (i qualssevol altres que compleixin una funció de finançament equivalent) de la pime concedits per una mateixa entitat de crèdit.

S’entendrà que s’ha disminuït el flux de finançament quan, en un període de tres mesos després de la signatura de nous contractes de finançament o la pròrroga de tots o alguns dels existents, el flux de finançament disponible és inferior en, almenys, un 35% respecte de l’existent al moment en què es va haver de notificar el preavís.

Atenció. Exempcions: L’entitat de crèdit podrà quedar exempta (la llei preveu altres excepcions a aquesta obligació, generalment justificades, com poden ser la situació de concurs de la societat, l’inici de les negociacions per aconseguir un acord de refinançament o l’incompliment contractual o la resolució de mutu acord) d’aquesta obligació de preavís si justifica de manera objectiva que les condicions financeres de la pime han empitjorat de manera sobrevinguda i significativa, sempre que el finançament atorgat per aquesta entitat representi una part substancial del flux de finançament total de la pime.

“Informació Financera-Pime”

La Circular 6/2016 del Banc d’Espanya, publicada l’11 de juliol en el BOE, defineix el contingut i format del document “Informació Financera-Pime”, i desenvolupa una metodologia estandarditzada per a l’avaluació de la qualitat creditícia de les pimes i dels treballadors autònoms amb la qual obtenir una qualificació del risc. Aquesta Circular (coneguda com “Circular Pime”) va entrar en vigor l’11 d’octubre de 2016.

Per “Informació Financera-Pime”, s’entén el document (informació financera i historial de pagaments) que haurà de ser lliurat per l’entitat de crèdit a petició del client o quan l’entitat decideixi no prorrogar, extingir o disminuir el flux de finançament a pimes i autònoms en una quantia igual o superior al 35% (que requereix un preavís de tres mesos). L’entitat no estarà obligada a facilitar aquest document quan el termini de durada del finançament sigui igual o inferior a 3 mesos, quan l’entitat hagi resolt el contracte per incompliment de la pime de les seves obligacions, o quan l’entitat posi fi a les relacions de negoci o operacions amb la pime en virtut del previst en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, entre altres supòsits.

Per tant, si el seu banc l’avisa que no li renova el finançament o que l’hi redueix en més d’un 35%, exigeixi aquesta “Informació Financera-Pime”.

En el termini de 10 dies hàbils des que l’entitat de crèdit hagi enviat el preavís haurà de remetre també a la pime, de manera gratuïta, el document “Informació Financera-Pime”, i li servirà per demostrar la seva solvència, així com que la seva empresa està al dia de les seves obligacions (davant d’altres bancs, davant de clients o proveïdors, etc.).

Atenció. Les pimes tindran dret a sol·licitar de l’entitat de crèdit la “Informació Financera-Pime” a qualsevol moment (els bancs han de lliurar la “Informació Financera-PIME” sempre, encara que no hagin avisat a l’empresa que no li renovaran el finançament), sense perjudici que l’entitat de crèdit podrà cobrar en aquest cas per la prestació del servei.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Compartir a