Circulars

#771

Guia pràctica de la UE sobre el BREXIT: preguntes i respostes sobre la retirada del Regne Unit de la Unió Europea el 31 de gener de 2020

Quan el Regne Unit abandoni la Unió Europea el 31 de gener de 2020, després de la plena ratificació de l’Acord de Retirada, entrarem en un període de transició. Aquest període temporal es va acordar com a part de l’Acord de Retirada i durarà fins a almenys el 31 de desembre de 2020. Fins llavors, la situació romandrà sense canvis per als ciutadans, els consumidors, les empreses, els inversors, els estudiants i els investigadors, tant a la UE com al Regne Unit.

El Regne Unit abandonarà la Unió Europea el 31 de gener de 2020 a mitjanit (hora de Brussel·les). Deixarà de ser un Estat membre de la Unió Europea.

Què succeirà a partir de l’1 de febrer amb els ciutadans europeus al Regne Unit? Què és el període transitori? Què succeirà amb denominacions com el “vi de Jerez” en territori britànic? Són algunes de les preguntes que la Comissió Europea ha volgut respondre abans d’executar de manera definitiva el Brexit. L’òrgan executiu de la Unió Europea ha publicat un document titulat “Preguntes i respostes sobre la retirada del Regne Unit de la Unió Europea el 31 de gener de 2020“. Amb ell, pretén resoldre els dubtes que encara queden respecte a la separació definitiva dels britànics.

Aquestes són algunes de les qüestions que tracta:

Què succeirà l’1 de febrer de 2020?

Quan el Regne Unit abandoni la Unió Europea el 31 de gener de 2020, després de la plena ratificació de l’Acord de Retirada, entrarem en un període de transició. Aquest període temporal es va acordar com a part de l’Acord de Retirada i durarà fins a almenys el 31 de desembre de 2020. Fins llavors, la situació romandrà sense canvis per als ciutadans, els consumidors, les empreses, els inversors, els estudiants i els investigadors, tant a la UE com al Regne Unit. El Regne Unit deixarà d’estar representat en les institucions, agències, òrgans i oficines de la UE, però el dret de la UE continuarà aplicant-se al Regne Unit fins al final del període transitori.

La UE i el Regne Unit utilitzaran aquests mesos per a acordar una nova associació lleial per al futur basada en la declaració política acordada entre la UE i el Regne Unit a l’octubre de 2019.

El 3 de febrer, la Comissió adoptarà un projecte de directrius de negociació globals. Correspondrà llavors al Consell d’Assumptes Generals adoptar aquest mandat. En aquest moment podran començar les negociacions formals amb el Regne Unit.

L’estructura de les negociacions serà acordada entre la UE i el Regne Unit.

Què és el període transitori?

El període de transició és un període limitat en el temps i comença l’1 de febrer de 2020. Les condicions exactes del període transitori figuren en la quarta part de l’Acord de Retirada. Actualment està previst que aquest període transitori finalitzi el 31 de desembre de 2020. Aquest període és prorrogable una sola vegada, un o dos anys més. Aquesta decisió haurà de ser adoptada conjuntament per la UE i el Regne Unit abans de l’1 de juliol de 2020.

Quin estatus tindrà el Regne Unit durant el període transitori?

El Regne Unit deixarà de ser un Estat membre de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica a partir de l’1 de febrer de 2020. Com a tercer país, ja no participarà en la presa de decisions de la UE. En concret:

– Deixarà de participar en les institucions de la UE (com ara el Parlament Europeu i el Consell), les agències, oficines o altres òrgans de la UE.

No obstant això, durant el període transitori, totes les institucions, òrgans, oficines i agències de la Unió Europea continuaran tenint les competències que els confereix el dret de la Unió en relació amb el Regne Unit i amb les persones físiques i jurídiques que resideixin o estiguin establertes al Regne Unit. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea continuarà sent competent en relació amb el Regne Unit durant el període transitori. Això també s’aplica a la interpretació i aplicació de l’Acord de Retirada.

El període transitori concedeix al Regne Unit temps per a negociar les relacions futures amb la UE.

Finalment, durant el període transitori, el Regne Unit podrà subscriure acords internacionals amb tercers països i organitzacions internacionals, fins i tot en àmbits de competència exclusiva de la UE, sempre que aquests acords no s’apliquin durant el període de transició.

Quin és el calendari del període transitori? Es pot ampliar?

El període transitori comença l’1 de febrer de 2020 i finalitzarà el 31 de desembre de 2020, tret que s’adopti la decisió de prorrogar-lo mitjançant acord mutu entre la Unió Europea i el Regne Unit abans de l’1 de juliol de 2020. Aquesta pròrroga només es pot decidir una vegada, i pot durar un o dos anys.

Mercaderies introduïdes en el mercat

L’Acord de Retirada preveu que les mercaderies introduïdes legalment en el mercat de la UE o del Regne Unit abans del final del període transitori puguin continuar circulant lliurement dins d’aquests dos mercats i entre ells fins que arribin als seus usuaris finals, sense necessitat de modificar o de tornar a etiquetar els productes.

Això significa que les mercaderies que continuïn estant en la cadena de distribució a la fi del període transitori podran arribar als seus usuaris finals de la UE o del Regne Unit sense necessitat de complir cap altre requisit afegit. Aquestes mercaderies també es podran posar en servei (quan així ho estableixin les disposicions aplicables del dret de la Unió) i estaran subjectes a una supervisió contínua per part de les autoritats de vigilància del mercat dels Estats membres i del Regne Unit.

Amb caràcter excepcional, la circulació d’animals vius i de productes d’origen animal entre el mercat de la UE i el mercat del Regne Unit estarà subjecta, una vegada finalitzi el període transitori, a les normes aplicables sobre importacions i controls sanitaris fronterers de cadascuna de les parts, amb independència que els animals s’introduïssin en el mercat abans d’acabar el període transitori.

Aquesta excepció es deu als elevats riscos sanitaris que comporten aquests productes i a la necessitat que s’apliquin controls veterinaris eficaços quan aquest tipus de productes i animals vius entrin en el mercat de la Unió o en el mercat del Regne Unit.

Desplaçaments de mercaderies en curs des d’una perspectiva duanera

Pel que fa a les duanes, l’IVA i els impostos especials, l’Acord de Retirada garanteix que es permetrà que els moviments de mercaderies que hagin començat abans de la retirada del Regne Unit de la unió duanera de la UE es duguin a terme de conformitat amb les normes de la Unió vigents en el moment d’iniciar-se el desplaçament. Després del final del període transitori, continuaran aplicant-se les normes de la UE a les operacions transfrontereres que hagin començat abans del període transitori pel que fa als drets de l’IVA i les obligacions dels subjectes passius, com ara les obligacions de notificació i el pagament i la devolució de l’IVA. S’aplica el mateix plantejament a la cooperació administrativa en curs, la qual, igual que els intercanvis d’informació que haguessin començat abans de la retirada, s’haurà de completar en el marc de les normes de la UE aplicables.

Protocol sobre Irlanda i Irlanda del Nord

El Protocol sobre Irlanda i Irlanda del Nord és una solució jurídicament operativa que evita una frontera física a l’illa d’Irlanda, protegeix l’economia de tota l’illa en el seu conjunt així com l’Acord de Divendres Sant (Belfast) en tots els seus aspectes i conserva la integritat del mercat únic. Serà aplicable a partir del final del període transitori.

Això significa que Irlanda del Nord romandrà en el mercat únic de mercaderies de la UE?

A Irlanda del Nord es continuarà aplicant un conjunt limitat de normes relacionades amb el mercat únic de la UE a fi d’evitar una frontera física: legislació sobre mercaderies, normes sanitàries per als controls veterinaris («normes sanitàries i fitosanitàries»), normes sobre producció i comercialització agrícola, IVA i impostos especials relacionats amb les mercaderies, i normes sobre ajudes estatals.

Què succeeix amb l’IVA a Irlanda del Nord?

Per evitar una frontera física a l’illa d’Irlanda i protegir, al mateix temps, la integritat del mercat únic, les normes de la UE sobre l’IVA aplicables a les mercaderies continuaran vigents a Irlanda del Nord. HMRC (agència tributària del Regne Unit) continuarà sent responsable d’aplicar la legislació sobre l’IVA, inclosa la recaptació de l’IVA i la fixació dels tipus de l’IVA. El Regne Unit conservarà els ingressos procedents d’aquest impost. A més, les exempcions de l’IVA i els tipus reduïts aplicats a Irlanda també podran aplicar-se a Irlanda del Nord.

Què s’ha acordat respecte a Gibraltar?

En les orientacions del Consell Europeu de 29 d’abril de 2017 s’estableix que «cap acord entre la Unió i el Regne Unit podrà aplicar-se al territori de Gibraltar sense acord entre el Regne d’Espanya i el Regne Unit».

Les negociacions bilaterals entre Espanya i el Regne Unit ja han conclòs. S’adjunta a l’Acord de Retirada un Protocol relatiu a aquests acords bilaterals.

El Protocol constitueix, juntament amb els memoràndums d’entesa bilaterals entre Espanya i el Regne Unit, un paquet relatiu a les qüestions referents a Gibraltar i que concerneix a la cooperació bilateral en l’àmbit dels drets dels ciutadans, el tabac i altres productes, el medi ambient, la policia i les qüestions duaneres, així com a un acord bilateral sobre la fiscalitat i la protecció dels interessos financers.

Pel que fa als drets dels ciutadans, el Protocol estableix les bases de la cooperació administrativa entre les autoritats competents per a l’aplicació de l’Acord de Retirada en relació amb les persones que viuen en la zona de Gibraltar i, en particular, amb els treballadors fronterers.

Referent al dret del transport aeri, preveu la possibilitat, en cas d’acord entre Espanya i el Regne Unit sobre l’ús de l’aeroport de Gibraltar, de fer aplicable a Gibraltar, durant la transició, la legislació de la Unió que, anteriorment, no resultava d’aplicació en aquest territori.

En matèria fiscal i de protecció d’interessos financers, el Protocol estableix les bases per a la cooperació administrativa entre les autoritats competents a fi d’aconseguir la plena transparència en matèria fiscal, la lluita contra el frau, el contraban i el blanqueig de diners. El Regne Unit es compromet també al fet que es compleixin a Gibraltar les normes internacionals en aquest àmbit. Pel que respecta al tabac, el Regne Unit es compromet a ratificar determinats convenis en el que concerneix a Gibraltar i a instaurar, abans del 30 de juny de 2020, un sistema de traçabilitat i de mesures de seguretat per als cigarrets. Quant a l’alcohol i la gasolina, el Regne Unit es compromet a garantir que el sistema fiscal de Gibraltar tingui per objecte prevenir el frau.

Quant a la protecció del medi ambient, la pesca i la cooperació en matèria policial i duanera, el Protocol estableix les bases de la cooperació administrativa entre les autoritats competents. Així mateix, s’estableix un comitè especialitzat per a supervisar l’aplicació d’aquest Protocol.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

De conformitat amb l’Acord de Retirada, es mantindrà la protecció concedida als títols de propietat intel·lectual amb efecte unitari de la UE existents (marques comercials, drets sobre dibuixos i models registrats, obtencions vegetals, etc.) en el territori del Regne Unit. El Regne Unit haurà de protegir aquests títols com si fossin títols de propietat intel·lectual nacionals. La conversió del títol de la UE en un títol del Regne Unit per a la seva protecció en aquest país serà automàtica, gratuïta i no caldrà un altre examen. D’aquesta manera es garantirà el respecte dels drets de propietat existents al Regne Unit i es preveurà la seguretat jurídica necessària per als usuaris i els titulars de drets.

La Unió Europea i el Regne Unit també han acordat que el conjunt existent d’indicacions geogràfiques aprovades per la UE estarà jurídicament protegit per l’Acord de Retirada, tret que se subscrigui un nou acord aplicable al conjunt d’indicacions geogràfiques en el context de la relació futura. Aquestes indicacions geogràfiques constitueixen, en l’actualitat, títols de propietat intel·lectual existents al Regne Unit i a la UE.

El Regne Unit haurà de garantir almenys el mateix nivell de protecció per al conjunt actual d’indicacions geogràfiques del qual es beneficien avui dia a la UE, la protecció s’aplicarà a través de la legislació del Regne Unit.

Les indicacions geogràfiques reconegudes que portin denominacions d’origen britànic (per exemple, el xai gal·lès) no es veuran afectades a la UE i, per tant, continuaran estant protegides a la Unió Europea.

Drets de residència

Les condicions essencials de la residència són i continuaran sent les mateixes que en virtut de la legislació actual de la UE sobre la lliure circulació de persones. En cas que el país d’acolliment hagi optat per un sistema obligatori de registre, les decisions que es prenguin per a concedir el nou estatut de residència conformement a l’Acord de Retirada s’hauran de basar en criteris objectius (és a dir, sense recórrer a la discrecionalitat) i exactament en les mateixes condicions establertes en la Directiva sobre la llibertat de circulació (Directiva 2004/38/CE): els articles 6 i 7 confereixen un dret de residència per un període de fins a cinc anys a les persones que treballin o disposin de recursos econòmics suficients i d’una assegurança de malaltia, i els articles 16 a 18 confereixen un dret de residència permanent a les persones que hagin residit legalment al país durant cinc anys.

En essència, els ciutadans de la UE i els nacionals britànics compleixen aquestes condicions, si: són treballadors per compte d’altri o per compte propi; o disposen de recursos suficients i d’una assegurança de malaltia; o són membres de la família d’una altra persona que compleixi aquestes condicions; o ja han adquirit el dret de residència permanent i, per tant, han deixat d’estar subjectes a aquests requisits.

L’Acord de Retirada no exigeix la presència física al país d’acolliment en finalitzar el període transitori (s’accepten absències temporals que no afectin el dret de residència, així com absències més prolongades que no afectin el dret de residència permanent).

Les persones emparades per l’Acord de Retirada que encara no hagin adquirit el dret de residència permanent -per no haver residit al país d’acolliment durant un mínim de cinc anys- estaran plenament protegides per l’Acord i podran continuar residint al país d’acolliment i adquirir el dret de residència permanent també després de la retirada del Regne Unit.

Els ciutadans de la Unió i els nacionals britànics que arribin a l’Estat d’acolliment durant el període transitori gaudiran dels mateixos drets i obligacions en virtut de l’Acord de Retirada que les persones que haguessin arribat al país en qüestió abans del 30 de març de 2019. Els seus drets estaran subjectes també a les mateixes restriccions i limitacions. No obstant això, aquestes persones deixaran de poder beneficiar-se de les condicions de l’Acord de Retirada si s’absenten del seu país d’acolliment durant més de cinc anys.

Drets dels treballadors per compte propi i d’altri i reconeixement de les seves qualificacions professionals

Les persones emparades per l’Acord de Retirada tindran dret a accedir a una ocupació o a exercir una activitat econòmica com a treballadors autònoms. També mantindran tots els seus drets laborals que es fonamentin en el dret de la Unió. Així, per exemple, conservaran el dret a no ser discriminades respecte a l’ocupació, la remuneració i altres condicions laborals per motiu de la nacionalitat; el dret a emprendre i a exercir una activitat econòmica conforme a les normes que s’apliquin als nacionals del país d’acolliment; el dret a rebre assistència per a obtenir una ocupació en les mateixes condicions que els nacionals del país d’acolliment; el dret a la igualtat de tracte quant a les condicions laborals i d’ocupació; el dret a les prestacions socials i els avantatges tributaris; el dret a beneficiar-se de convenis col·lectius, i el dret al fet que els seus fills accedeixin a l’educació.

L’Acord de Retirada també protegirà els drets dels treballadors per compte propi i d’altri fronterers als països en els quals exerceixen la seva activitat.

A més, en el cas de les persones emparades per l’Acord de Retirada les qualificacions professionals de la qual hagin estat homologades al país (un Estat membre de la UE o el Regne Unit) on resideixen actualment o, si es tracta de treballadors fronterers, on treballen, mantindrà la seva validesa la decisió de reconeixement de les seves qualificacions al país en qüestió a fi d’exercir les activitats professionals relacionades amb elles. Si aquestes persones han demanat l’homologació de les seves qualificacions professionals abans que finalitzi el període transitori, la seva sol·licitud es tramitarà al país en qüestió de conformitat amb les normes de la UE aplicables en el moment de presentar la sol·licitud.

Seguretat social

L’Acord de Retirada preveu normes de coordinació de la seguretat social en relació amb els beneficiaris de la part de l’Acord de Retirada destinada als ciutadans i amb aquelles altres persones que, al final del període transitori, es trobin en una situació que impliqui tant el Regne Unit com a un Estat membre des del punt de vista de la coordinació en matèria de seguretat social.

Aquestes persones conservaran el seu dret a la sanitat, les pensions i altres prestacions de la seguretat social i, si tenen dret a una prestació econòmica d’un país, podran percebre-la encara que decideixin viure en un altre país. Les disposicions sobre coordinació de la seguretat social de l’Acord de Retirada recolliran els drets dels ciutadans de la UE i dels nacionals britànics respecte a la seguretat social en situacions transfrontereres que impliquin el Regne Unit i a (almenys) un Estat membre al final del període transitori.

Aquestes disposicions podran ampliar-se a situacions «triangulars» de seguretat social que afectin a un o a diversos Estats membres, al Regne Unit i a un país de l’AELC (Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa). D’aquesta manera, podran protegir-se els drets dels ciutadans de la Unió, els nacionals britànics i els ciutadans dels països de l’AELC que es trobin en aquesta mena de situacions triangulars.

Perquè aquesta fórmula funcioni, s’hauran de poder aplicar tres acords diferents: un article en l’Acord de Retirada que protegeixi als nacionals de l’AELC, disposicions que emparin als ciutadans de la UE en els acords corresponents entre el Regne Unit i els països de l’AELC i disposicions que protegeixin als nacionals britànics en els acords corresponents entre la UE i els països de l’AELC.

Només si s’han subscrit aquests dos últims acords i són aplicables, serà aplicable també l’article de l’Acord de Retirada pel qual s’empara als nacionals de l’AELC. El comitè mixt que s’ha creat mitjançant l’Acord de Retirada es pronunciarà sobre l’aplicabilitat d’aquest article.

Per a més informació:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_20_104

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a