Circulars

#517

¿HEU COMUNICAT A HISENDA LES VARIACIONS DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)?

Les empreses obligades al pagament de l’IAE per no estar-ne exemptes han de comunicar a Hisenda les variacions en els elements tributaris que configuren l’impost (superfície, potència elèctrica instal·lada, nombre de vehicles per a les activitats de transport, empleats, etc.). Serà necessari comunicar els canvis en el termini d’un mes a comptar des de la data en la qual es va produir la circumstància que va motivar la variació. Els canvis tindran efecte per al següent exercici. S’ha de tenir en compte que les oscil·lacions en més o en menys no superiors al 20% dels elements tributaris no es consideren variacions i per tant no alteren l’import de les quotes.

Li recordem que les empreses donades d’alta i obligades al pagament de l’IAE han de verificar si hi ha algun canvi de circumstàncies que suposin un augment o disminució de la quota a pagar.

Atenció. Recordi que no han de satisfer l’IAE ni les persones físiques ni les societats que facturen menys d’un milió d’euros. Tampoc han de liquidar-lo les societats durant els dos primers exercicis d’activitat.

Les empreses obligades al pagament de l’IAE per no estar-ne exemptes han de comunicar a Hisenda les variacions en els elements tributaris que configuren l’impost (superfície, potència elèctrica instal·lada, nombre de vehicles per a les activitats de transport, empleats, etc.). Si algun d’aquests elements augmenta en més d’un 20%, ha de comunicar-se la variació, perquè es tingui en compte en la liquidació de l’exercici següent.

Si algun d’aquests elements es redueix, també pot comunicar-se la variació, perquè es redueixi la quota a partir de l’exercici següent. En aquest cas no és necessari que la variació arribi al 20%; pot comunicar-se fins i tot encara que sigui per un percentatge inferior.

Atenció. S’ha de tenir en compte que les oscil·lacions en més o en menys no superiors al 20% dels elements tributaris no es consideren variacions i per tant no alteren l’import de les quotes.

Termini

Serà necessari comunicar els canvis (mitjançant model 840) en el termini d’un mes a comptar des de la data en la qual es va produir la circumstància que va motivar la variació. Els canvis tindran efecte per al següent exercici.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a