Circulars

#48

17/01/2013

LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS (DGT) ES PRONUNCIA SOBRE EL NOU SUPÒSIT D’INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU DE L’IVA EN LES EXECUCIONS D’OBRES

La DGT s’ha pronunciat per primera vegada en la consulta vinculant V2583-12, de 27 de desembre de 2012, sobre un tema controvertit i amb moltes llacunes, com ha estat la novetat introduïda per la Llei 7/2012 que estableix un nou supòsit d’inversió del subjecte passiu de l’IVA en les execucions d’obres immobiliàries, i amb efectes des del passat 31 d’octubre de 2012.

Ja s’ha pronunciat, per primera vegada, la Direcció General de Tributs, per mitjà de la consulta vinculant V2583-12, de 27 de desembre de 2012, sobre un tema controvertit i amb moltes llacunes, com ha estat la novetat introduïda per la Llei 7/2012 que estableix un nou supòsit d’inversió del subjecte passiu regulat en l’article 84.U.2n.f) de la Llei de l’IVA, amb efectes a partir del 31 d’octubre de 2012.

Recordem  que per a les operacions meritades a partir del 31 d’octubre de 2012, la Llei 7/2012  ha introduït una novetat important, a l’establir la inversió del subjecte passiu de l’IVA en el supòsit següent:

“Quan es tracti d’execucions d’obra, amb aportació o sense de materials, així com les cessions de personal per a la seva realització, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista que tinguin com a objecte la urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificacions.

            Allò que s’ha establert en el paràgraf anterior serà també d’aplicació quan els destinataris de les operacions siguin al seu torn el contractista principal o altres sotscontractistes en les condicions assenyalades”.

Per tant, per a aquestes operacions d’execucions d’obres serà subjecte passiu de l’IVA l’empresari o professional destinatari de l’operació i no qui les entregui. Això  implica que qui realitza l’obra haurà d’emetre una factura sense repercutir l’IVA, i que l’empresari o professional que la rep, en la seva condició de subjecte passiu, haurà d’ingressar la quota corresponent, fent-la figurar en la seva declaració com a quota meritada, i tindrà dret a practicar la seva deducció d’acord amb les normes generals.

Dubtes resolts per la DGT (consulta vinculant V2583-12, de 27 de desembre de 2012)

Atès que aquesta novetat i nou supòsit d’inversió del subjecte passiu, oferia bastants dubtes tant en la seva interpretació com en la seva aplicació pràctica, la DGT per mitjà de la consulta vinculant V2583-12, de 27 de desembre de 2012, s’ha pronunciat respecte de les següents qüestions plantejades en la consulta esmentada:

 • Determinació del subjecte passiu de l’impost en les execucions d’obra immobiliàries. Requisits per a l’aplicació del mecanisme d’inversió del subjecte passiu.
 • Anàlisi de la condició d’empresari o professional del destinatari de les operacions i concepte «d’execució d’obra», concepte comunitari que necessita una interpretació en termes de dret de la Unió Europea.
 • Determinació de la meritació de l’impost en les execucions d’obra (amb i sense materials), incloent el supòsit en què els destinataris siguin les Administracions Públiques.
 • Qüestió relativa a l’expedició de factures (quan s’han de presentar i de quina manera).
 • Concepte de construcció i rehabilitació d’edificacions.
 • Tractament dels contractes anomenats “mixtos”, en els quals a canvi d’un preu únic el contractista o sotscontractista s’obliga a prestar serveis i realitzar execucions d’obra en el marc del mateix contracte o subcontracte.
 • Requisits per a l’aplicació del supòsit d’inversió del subjecte passiu pel que fa a les operacions de cessió de personal.

Aclariments

Entre d’altres coses la DGT aclareix que:

• Perquè es produeixi aquest supòsit d’inversió del subjecte passiu és necessari que concorrin els requisits següents: el destinatari actuï com empresari o professional; les operacions realitzades han de tenir com objecte la urbanització de terrenys, la construcció o la rehabilitació d’edificacions; la natura jurídica de les operacions sigui d’execucions d’obra, s’hi inclou la cessió de personal necessària per a la seva realització; i les operacions han de ser conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista o els contractistes principals, encara que també es produeix la inversió en les execucions d’obra en la cadena de subcontractes.

L’expressió “directament formalitzats” s’ha de considerar equivalent a “directament concertats” entre el promotor i el contractista, sigui quina sigui la forma oral o escrita dels contractes celebrats.

• La DGT aclareix conceptes com els següents: urbanitzador de terrenys, promotor d’edificacions, urbanització de terrenys, edificacions, rehabilitació d’edificacions, execució d’obra, meritació de l’impost en execucions d’obres o expedició de factures.

Contestació de la DGT i conclusions

Entre d’altres, podem ressaltar les conclusions següents:

 • Perquè es produeixi la inversió del subjecte passiu és necessari que el destinatari de l’operació actuï com a empresari o professional i, per tant, això també s’aplica a ens públics, persones físiques, associacions, cooperatives i la resta d’entitats sense ànim de lucre, per la qual cosa serà necessari que aquests comuniquin expressament i fefaentment al contractista principal que estan adquirint el bé o servei, producte de l’execució, en la seva qualitat d’empresari o professional.

 • També es diu, als efectes d’infraccions i sancions, que no són aplicables quan s’hagi posat la diligència necessària per al compliment de les obligacions tributàries, i es té en compte que l’empresari que va executar les obres hagi rebut del destinatari una comunicació en el sentit que les operacions s’integren al si d’un contracte principal, promotor contractista, que té com a objecte la urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificacions.

 • S’aclareix que és possible que es produeixi la inversió quan hi hagi diversos contractistes principals, sempre que l’execució d’obra en el seu conjunt es pugui qualificar d’urbanització, construcció o rehabilitació.

 • També s’aplica la inversió a les execucions d’obra d’un sotscontractista, el destinatari de les quals és el contractista, encara que el contractista principal executi l’obra per a una persona o entitat que no actua com empresari o professional i, en aquesta última operació, no s’inverteixi per tant el subjecte.

 • El procés d’urbanització inclou les execucions d’obra com són abastament i evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica, xarxes de distribució de gas, instal·lacions telefòniques, etc., i els processos de construcció o de rehabilitació comprenen també un bon nombre d’operacions. Si les operacions es realitzen de forma aïllada als processos anteriors no ha d’entrar en joc la inversió del subjecte passiu, per la qual cosa és necessari que el contractista principal i, si escau, els successius sotscontractistes, comuniquin expressament i fefaent a qui executa l’obra que s’integra al si d’un contracte principal que té com objecte la urbanització de terrenys, o la construcció o la rehabilitació d’edificacions.

 • En el concepte d’edificació s’inclouen: elements que componen un parc solar, els aerogeneradors units al terreny, dipòsits d’aigua, instal·lacions industrials, etc.

 • El concepte d’execució d’obra comprèn les instal·lacions d’electricitat, lampisteria, calefacció, la instal·lació de mobles de cuina, de portes i finestres, ascensors, sanitaris, la construcció de depuradores, carreteres, ferrocarrils o aparcaments, enjardinament, demolició d’edificacions, etc.

 • Al contrari, no seran execucions d’obra l’arrendament de maquinària o de mitjans de transport, amb conductor o sense (excepte compromís d’execució de tota o part d’una obra), ni el manteniment d’instal·lacions o vies públiques.

 • En els contractes “mixtos”, on un mateix contractista s’obliga a prestar serveis i a realitzar execucions d’obra per un únic preu, opera la inversió sempre que el contracte s’insereixi en l’execució d’una obra en el marc d’una urbanització de terrenys o de construcció o rehabilitació d’edificacions.

 • A l’hora de facturar, caldrà fer-ho encara que es produeixi la inversió i incloure una menció als preceptes de la Directiva o de la norma nacional o que el destinatari de l’operació és el subjecte passiu i, a partir de l’1 de gener de 2013, la menció “inversió del subjecte passiu”.

 • Quant a l’aplicació d’aquesta nova norma, es produeix per a operacions meritades a partir del 31 d’octubre de 2012, per la qual cosa la DGT ens recorda quan es produeix la meritació en les execucions d’obra, tant en obra pública com a privada.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

Compartir a