Circulars

#207

LES CLAUS PER ENTENDRE EL NOU SISTEMA DE BAIXES PER MALALTIA A PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE

Els comunicats de baixa i de confirmació de baixa s’estendran en funció del període de durada que estimi el metge que els emet. La Seguretat Social posarà a la disposició dels metges una guia amb taules de durada òptima i de grau d’incidència de les diferents patologies susceptibles de generar incapacitats temporals. El treballador té 3 dies per lliurar els comunicats de baixa i confirmació a l’empresa. Si durant el període de baixa mèdica es produís la finalització del contracte de treball, el treballador haurà de presentar aquesta baixa o comunicat davant l’entitat gestora o mútua, en el mateix termini de 3 dies. En el cas d’altes mèdiques, el termini que tindrà el treballador per lliurar aquesta alta a l’empresa o entitat gestora, segons sigui el cas, serà únicament de 24 hores des de la data d’emissió.

Com ja l’hem estat informant, en el BOE del dia 21 de juliol de 2014 es publicà el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada, disposició que substitueix i deroga les disposicions reglamentàries que regulaven aquests aspectes, amb els objectius d’establir una nova forma d’expedició dels comunicats mèdics de baixa, confirmació de la baixa i l’alta.

Ara els volem resumir algunes de les claus d’aquestes modificacions en la gestió i control de les baixes per malaltia, que entraran en vigor el pròxim dia 1 de setembre de 2014.

¿Qui serà responsable de donar la baixa i l’alta? 

En tots els casos, el metge del servei públic de salut encarregat del cas. Això sí, la Seguretat Social posarà a la disposició dels metges una guia amb taules de durada òptima i de grau d’incidència de les diferents patologies susceptibles de generar incapacitats.

Els comunicats de baixa i de confirmació de baixa s’estendran en funció del període de durada que estimi el metge que els emet, tenint en compte el següent respecte dels dies naturals de baixa:

  • Fins a 5 dies de baixa, es podrà expedir el comunicat de baixa i d’alta en la mateixa visita mèdica. El facultatiu emetrà el comunicat de baixa i d’alta en el mateix acte mèdic, encara que el pacient pot demanar el reconeixement mèdic en aquests dies per estendre el temps de baixa.

  • Entre 5 i 30 dies de baixa: la primera revisió no podrà excedir en més de 7 dies a la data de la baixa inicial. En cas que hi hagi comunicat de confirmació, el següent es podrà donar fins 14 dies després com a màxim des del primer informe.

  • Entre 31 i 60 dies de baixa: la primera revisió no podrà ser posterior als 7 primers dies naturals de la baixa, i si fos necessari, els successius comunicats no es podran allargar en el temps en més de 28 dies.

  • ·         En processos de durada estimada de 61 dies o més: s’emetrà el comunicat de baixa i el comunicat de confirmació en un termini no superior a 14 dies, els successius comunicats de confirmació no es podran emetre amb una diferència de més de 35 dies entre si.

Sempre que es produeixi una modificació o actualització del diagnòstic, s’emetrà un comunicat de confirmació que recollirà la durada estimada pel metge que l’emet, i els següents comunicats s’emetran en funció de la nova durada estimada.

Atenció. En el cas que la causa de la baixa mèdica sigui un accident de treball o una malaltia professional i el treballador presti serveis en una empresa associada a una mútua per a la gestió de la prestació per aquestes contingències, els corresponents comunicats de baixa, de confirmació de la baixa, o d’alta, seran expedits pels serveis mèdics de la mútua. 

El servei públic de salut, l’Institut Social de la Marina (ISM) o les mútues, que hagin emès un comunicat de baixa, podran instar, motivadament, davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), la revisió de la consideració inicial de la contingència.

D’altra banda, el facultatiu de la mútua que consideri que la patologia és de caràcter comú, i no té el seu origen en causa professional o motivada per accident de treball, podrà remetre el treballador al servei públic de salut per al seu tractament, acompanyant els informes que justifiquin la seva decisió. Si el servei públic de salut, a la vista de la motivació i informes del facultatiu de la mútua, expedeix un comunicat de baixa al treballador per malaltia comuna, això no obstarà al fet que el beneficiari pot formular reclamació a la consideració atorgada a les contingències davant l’INSS. 

Comunicats d’alta mèdica

Els comunicats d’alta mèdica en els processos derivats de contingències comunes s’emetran, després del reconeixement del treballador, pel corresponent facultatiu del servei públic de salut. En tot cas, hauran de contenir la causa d’alta mèdica, el codi de diagnòstic definitiu i la data de la baixa inicial.

Així mateix, els comunicats d’alta mèdica podran també ser estesos pels inspectors mèdics del servei públic de salut, de l’INSS o, si escau, de l’ISM, després del reconeixement mèdic del treballador afectat.

L’alta mèdica extingirà el procés d’IT del treballador amb efectes de l’endemà al de la seva emissió, sense perjudici que el servei públic, si escau, segueixi prestant al treballador l’assistència sanitària que consideri convenient. L’alta mèdica determinarà l’obligació que el treballador es reincorpori al seu lloc de treball el mateix dia en què produeixi els seus efectes.

¿Una mútua em pot donar l’alta?

No, però podran influir en la decisió. En els processos d’IT derivats de contingències comunes la cobertura de les quals correspongui a una mútua, quan aquesta consideri que el treballador pugui no estar impedit per al treball, podrà formular, a través dels metges adscrits a ella, propostes motivades d’alta mèdica a les unitats de la inspecció mèdica. El termini màxim per pronunciar-se sobre la proposta d’alta és de 5 dies des de la recepció de la proposta d’alta (transitòriament, fins al dia 1 de març de 2015, el termini serà d’11 dies).

En el cas que la inspecció mèdica del corresponent servei públic de salut no rebi contestació dels facultatius o dels serveis mèdics, o en cas de discrepància, podrà acordar l’alta mèdica, efectiva i immediata. En tot cas, la inspecció comunicarà a la mútua, en el termini de 5 dies següents a la data de recepció de la proposta d’alta (transitòriament fins a l’1 de març de 2015, 11 dies) l’actuació realitzada juntament amb els informes que el facultatiu hagi remès.

Quan la proposta d’alta formulada per una mútua no estigués resolta i notificada en el termini de 5 dies (fins al dia 1 de març de 2015, 11 dies), la mútua podrà sol·licitar l’alta l’INSS o l’ISM que resoldrà en el termini de 4 dies següents a la seva recepció (fins al dia 1 de març de 2015, el termini serà de 8 dies).

Per la seva banda, en els processos originats per contingències professionals, el comunicat mèdic d’alta s’expedirà pel facultatiu o inspector mèdic del servei públic de salut, per l’inspector mèdic de l’INSS o l’ISM o, si escau, pel metge depenent de la mútua.

Les mútues podran proposar l’alta mèdica, però haurà de ser el metge del servei públic de salut el qui es pronunciï, ja sigui confirmant la baixa o bé acordant l’alta, en un màxim de 5 dies. Si en aquest termini no existeix contestació del facultatiu o hi ha discrepància, la mútua podrà sol·licitar l’alta l’INSS, que s’haurà de pronunciar en el termini de 4 dies. 

¿Quins papers he d’emplenar?

El facultatiu que expedeixi els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta en lliurarà al treballador 2 còpies, una per a l’interessat i una altra amb destinació a l’empresa.

Obligacions del treballador:

  • En el termini de 3 dies aplicats a partir del mateix dia de l’expedició dels comunicats mèdics de baixa i de confirmació de la baixa, el treballador lliurarà a l’empresa la còpia destinada a ella. No obstant això, si durant el període de baixa mèdica es produís la finalització del contracte de treball, el treballador haurà de presentar davant l’entitat gestora o la mútua, segons correspongui, en el mateix termini de 3 dies fixat per a l’empresa, les còpies dels comunicats  de confirmació de la baixa.

  • En el cas d’altes mèdiques, el termini que tindrà el treballador per lliurar aquesta alta a l’empresa o entitat gestora, segons quin sigui el cas, serà únicament de 24 hores des de la data d’emissió.  

Obligacions de l’empresa:

  • Les empreses hauran de remetre a l’INSS el document de baixa, confirmació o alta en el termini màxim de 3 dies des de la seva recepció.

L’incompliment d’aquesta obligació podrà constituir, si escau, una infracció de les tipificades en l’article 21.6 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

La no remissió dels comunicats mèdics a l’INSS, podrà donar lloc al fet que el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a proposta de l’entitat gestora o de la mútua, deixi en suspens la col·laboració obligatòria de l’empresa en el pagament delegat de les prestacions econòmiques per IT.

Atenció. El servei públic de salut o, si escau, la mútua, remetran els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta, a l’INSS, per via telemàtica, de manera immediata, i, en tot cas, en el primer dia hàbil següent al de la seva expedició.

¿Què passa si no acudeixo a un reconeixement mèdic?

L’INSS o, si escau, l’ISM, podrà disposar que els treballadors que es trobin en situació d’IT siguin reconeguts pels inspectors mèdics d’aquestes entitats gestores. La mateixa facultat correspondrà a les mútues, respecte dels beneficiaris de la prestació econòmica per IT derivada de contingències comunes inclosa en el seu àmbit de gestió, perquè siguin reconeguts pels metges que en depenen.

La citació a reconeixement mèdic s’haurà de comunicar al treballador amb una antelació mínima de 4 dies hàbils. En aquesta citació se l’informarà que en cas de no acudir al reconeixement, es procedirà a suspendre cautelarment la prestació econòmica, i que si no s’hi presenta i no ho justifica en el termini de 10 dies hàbils següents a la data fixada per al reconeixement, es procedirà a l’extinció del dret al subsidi.

No obstant això, si el treballador justifiqués, abans de la data fixada per al reconeixement mèdic o en aquest mateix dia, les raons que li impedeixen comparèixer-hi, l’entitat gestora o mútua, podrà fixar una data posterior per a la seva realització, comunicant-ho a l’interessat amb l’antelació mínima ja indicada. 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a