Circulars

#149

08/01/2014

LES EMPRESES NO PODRAN AJORNAR LES RETENCIONS DE L’IRPF DES DE GENER DE 2014

D’acord amb una Instrucció del Departament de Recaptació de l’AEAT, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament en matèria de retencions i ingressos a compte, Hisenda endurirà els seus criteris, i tornarà al seu comportament anterior a 2009 i des de gener de 2014 ja no permetrà els ajornaments en els pagaments del model 111 de retencions de treballadors i professionals.

Amb l’objecte d’homogeneïtzar les actuacions dels òrgans de recaptació, el 9 de desembre de 2013, la Directora del Departament de Recaptació, dictà la Instrucció 6/2013, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament en matèria de retencions i ingressos a compte i de deutors en situació de concurs de creditors, que adapta el que disposa la Instrucció 1/2009 als canvis que la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, va suposar en aquestes matèries.

Fi dels ajornaments en els pagaments de retencions de l’IRPF

Les novetats significatives de la instrucció implicaran en primer lloc, la inadmissibilitat, amb caràcter general, de les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de retencions i ingressos a compte. No obstant això, i d’acord amb la normativa vigent, excepcionalment les sol·licituds podran ser objecte de concessió quan amb les dades en poder de l’AEAT, i de les aportades per l’interessat, quedi suficientment acreditat que l’execució del seu patrimoni pogués:

  • afectar substancialment el manteniment de la capacitat productiva i el nivell d’ocupació de l’activitat econòmica respectiva o,
  • produir una pèrdua greu per als interessos de la Hisenda Pública.

Atenció. Des de gener de 2014 l’Administració Tributària ja no continuarà permetent els ajornaments en els pagaments del model 111 de retencions de treballadors i professionals.

La legislació vigent estableix que, en principi, les retencions no són ajornables en tractar-se de recursos que no pertanyen a les empreses, sinó que deriven de l’IRPF que paguen els treballadors. En aquest sentit, els empresaris actuen com a intermediaris o com a recaptadors de l’Agència Tributària. No obstant això, davant els problemes de tresoreria, Hisenda va realitzar una interpretació benèvola de la llei i va permetre a partir de 2009 que les empreses poguessin ajornar les retencions amb la mateixa facilitat amb què ajornen el pagament de l’IVA o l’impost sobre societats.

La nova Instrucció indica que aquesta permissivitat ha provocat “una certa utilització de forma fraudulenta de la figura de l’ajornament”. Hisenda entén que la pràctica seguida per moltes empreses de “sol·licitar de manera recurrent i sistemàtica els ajornaments de deutes tributaris” resulta “una conducta defraudatòria i provoca greus distorsions en la competència”.

Atenció amb el recàrrec en via executiva

Fins ara les sol·licituds d’ajornament l’Agència Tributària les acceptava o rebutjava. En aquest segon cas, el contribuent comptava amb un nou termini per ingressar el deute tributari. És a dir, malgrat la negativa, es mantenia el període voluntari d’ingrés.

A partir de gener de 2014, això ha canviat. Així, amb caràcter general, les sol·licituds per ajornar retencions seran “no admeses”, la qual cosa significa que el deute entrarà automàticament en via executiva. Per tant, les empreses afectades hauran d’abonar un recàrrec mínim del 5% i s’exposen a patir l’embargament de béns per part d’Hisenda. A més a més, quan una companyia manté un deute amb Hisenda en via executiva no pot accedir a ajornaments per altres impostos, un problema que podria agreujar encara més la tresoreria de les societats

Concurs de creditors

D’altra banda, i quant a la tramitació de sol·licituds d’ajornament o fraccionament en cas de concurs de creditors, la Instrucció es limita a adequar-la als mandats específics de la normativa concursal, declarant en termes generals la inadmissibilitat de les sol·licituds d’ajornament o fraccionament dels deutes concursals, com a conseqüència directa de la pròpia vis atractiva del procés concursal.

Respecte dels crèdits contra la massa, i d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei General Tributària, i l’article 84.2 de la Llei Concursal, s’aclareix l’obligació de pagament dels mateixos al seu venciment, esdevenint inadmissibles les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que es presentin per impossibilitat legal.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

Compartir a