Circulars

#62

28/02/2013

MESURES DE SUPORT A L’EMPRENEDOR I D’ESTÍMUL DEL CREIXEMENT I DE LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ

S’ha aprovat el Reial decret llei 4/2013, amb l’entrada en vigor a partir del 24 de febrer de 2013, que conté una sèrie de mesures laborals de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, com per exemple la creació d’un nou contracte temporal de primera ocupació jove i l’establiment de diferents supòsits de reduccions i bonificacions a les quotes de la Seguretat Social, d’entre els quals destaquen les reduccions vinculades a contractes en pràctiques concertats amb menors de 30 anys.

Al BOE del dia 23 de febrer, es publicà el Reial decret llei 4/2013 que conté una sèrie de mesures fiscals, laborals, mercantils i administratives de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, i que en l’àmbit LABORAL es concreten en una sèrie de mesures en matèria de Seguretat Social i d’estímul a la contractació, de les quals destaquem les següents:

 

1. Es creen bonificacions i reduccions aplicables a joves treballadors per compte propi i per a les persones amb discapacitat que s’estableixin com a treballadors per compte propi

 

Alternativament al sistema previst de bonificacions i reduccions aplicables als autònoms menors de 30 anys -35 si són dones- (reducció del 30% durant els 15 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, i bonificació de la mateixa quantia, en els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció), s’estableix la possibilitat d’aplicar reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes en els termes i condicions següents:

 

Beneficiaris:

 

 • ·         Treballadors per compte propi menors de 30 anys (homes i dones).
 • ·         Que causin alta inicial o que no haguessin estat en alta, en el RETA o en el règim especial de treballadors del mar –REM- (inclosos els socis treballadors de cooperatives de treball associat enquadrats en aquests règims), en els 5 anys immediatament anteriors, a comptar de la data d’efectes de l’alta.

 

Queden exclosos de l’aplicació de la mesura els autònoms que col·loquin treballadors per compte d’altri.

 

Quantia:

 

 • Reducció del 80% de la quota durant els 6 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta.
 • Reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents al període assenyalat en el punt anterior.
 • Reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en el punt precedent.
 • Bonificació equivalent al 30% de la quota en els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció.

 

Les reduccions i bonificacions s’aplicaran sobre la quota per contingències comunes, excepte en la incapacitat temporal, resultant d’aplicar a la base mínima el tipus mínim de cotització vigent en cada moment. Tant en aquest supòsit com en tots els contemplats en aquesta norma els ocupadors aplicaran les reduccions i bonificacions amb caràcter automàtic en els documents de cotització corresponents.

 

 • Període: màxim de 30 mesos. S’ha de tenir en compte que la possibilitat d’opció per aquest nou sistema de reduccions i bonificacions respecte a les ja establertes amb anterioritat està limitat pel termini que s’acaba d’esmentar, de manera que el còmput total no podrà superar les 30 mensualitats.

 

En la mateixa línia, però ara en relació amb els discapacitats que s’estableixin com a autònoms, s’introdueix ara un nou benefici en la cotització en els termes següents:

 

 • Beneficiaris:

 

 • Treballadors per compte propi, discapacitats en grau igual o superior al 33%, menors de 35 anys.
 • Que causin alta inicial o no haguessin estat en alta en els 5 anys immediatament anteriors, a comptar de la data d’efectes de l’alta, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o com a treballadors per compte propi o en el règim especial dels treballadors del mar (inclosos els socis treballadors de cooperatives de treball associat enquadrats en aquests règims).

 

Igual que en el cas anterior, queden exclosos els treballadors per compte propi amb discapacitat que col·loquin treballadors per compte d’altri.

 

 • Quantia:

 

 • Reducció del 80% durant els 12 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta.
 • Bonificació del 50% durant els 4 anys següents.

 

Tant les reduccions com les bonificacions s’aplicaran sobre la quota per contingències comunes, excepte en la IT, resultant d’aplicar a la base mínima el tipus mínim de cotització vigent en cada moment.

 

 • Període: màxim de 5 anys.

 

2. Possibilitat de compatibilitzar la percepció de la prestació per desocupació amb el treball per compte propi quan ho estableixin els programes de foment a l’ocupació

 

Quan així ho estableixi algun programa de foment a l’ocupació destinat a col·lectius amb més dificultat d’inserció en el mercat de treball, es podrà compatibilitzar la percepció de la prestació per desocupació pendent de percebre amb el treball per compte propi, en aquest cas l’entitat gestora podrà abonar al treballador l’import mensual de la prestació en la quantia i durada que es determinin, sense incloure la cotització a la Seguretat Social.

 

3. Compatibilització pels menors de 30 anys de la percepció de la prestació per desocupació amb l’inici d’una activitat per compte propi

 

Els beneficiaris de la prestació per desocupació de nivell contributiu que es constitueixin com a treballadors per compte propi, podran compatibilitzar la percepció mensual de la prestació que els correspongui amb el treball autònom, per un màxim de 270 dies, o pel temps inferior pendent de percebre, sempre que es compleixin els requisits i condicions següents:

 

a) Que el beneficiari de la prestació per desocupació de nivell contributiu sigui menor de 30 anys en la data d’inici de l’activitat per compte propi i no tingui treballadors a càrrec seu.

 

b) Que se sol·liciti a l’entitat gestora en el termini de 15 dies a comptar de la data d’inici de l’activitat per compte propi, sense perjudici que el dret a la compatibilitat de la prestació produeixi efecte des de la data d’inici de l’activitat. Transcorregut el termini de 15 dies el treballador no es podrà acollir a aquesta compatibilitat.

 

Durant la compatibilitat de la prestació per desocupació amb l’activitat per compte propi no s’exigirà al beneficiari de la prestació que compleixi amb les obligacions com a demandant d’ocupació i les derivades del compromís d’activitat.

 

4. Ampliació de les possibilitats d’aplicació de la capitalització de la prestació per desocupació

 

Es modifiquen les regles de capitalització de la prestació per desocupació en un doble sentit, d’una banda, es permet que els menors de 30 anys que capitalitzin la prestació per desocupació també la puguin destinar a les despeses de constitució i posada en funcionament d’una entitat, així com al pagament de les taxes i el preu de serveis específics d’assessorament, formació i informació relacionats amb l’activitat a emprendre i, d’un altre, s’elimina qualsevol límit màxim quan:

 

 • Els beneficiaris siguin menors de 30 anys d’edat.
 • Destinin fins al 100% de l’import de la prestació a realitzar una aportació al capital social d’una entitat mercantil de nova constitució o constituïda en un termini màxim de 12 mesos anteriors a l’aportació.
 • Hi exerceixin una activitat professional o laboral de caràcter indefinit –en aquest últim cas s’hi han de mantenir per un mínim de 18 mesos-, i independentment del règim de la Seguretat Social en què estiguin enquadrats.

 

Queden exclosos d’aquest supòsit:

 

 • Els que hagin mantingut un vincle contractual previ amb les societats esmentades.
 • Els treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE) que hagin subscrit amb un client un contracte registrat en el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPEE)

 

5. Nous supòsits de suspensió i extinció del cobrament de la prestació per desocupació després de realitzar una activitat per compte propi

 

S’introdueix un nou supòsit de suspensió de la prestació per desocupació, de manera que mentre que amb caràcter general se suspèn la percepció de la prestació per la realització d’un treball per compte propi de durada inferior a 24 mesos, en el cas de menors de 30 anys que causin alta inicial en el RETA o en el règim especial dels treballadors del mar, se suspèn per la realització d’una activitat d’aquesta natura per un període inferior a 60 mesos.

 

En línia amb l’anterior, s’incorpora un nou supòsit d’extinció per als casos en què la realització del treball per compte propi del menor de 30 anys arribi o s’estengui més enllà dels 60 mesos esmentats.

 

6. Règim de cotització per contingències professionals i cessament d’activitat

 

La protecció davant de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, que inclou la cobertura de la protecció per cessament d’activitat, tindrà caràcter voluntari per als treballadors per compte propi menors de 30 anys d’edat.

 

Estímuls a la contractació

 

Les mesures destinades a incentivar la incorporació de joves a les empreses de l’economia social, i els estímuls a la contractació de joves en situació de desocupació, la vigència de la qual s’estendrà fins a la ja coneguda i incerta data en què la taxa de desocupació al nostre país se situï per sota del 15%, les podem resumir en els següents:

 

1. Incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa

 

Les empreses, inclosos els treballadors autònoms, que celebrin contractes a temps parcial amb vinculació formativa amb joves desocupats menors de 30 anys tindran dret, durant un màxim de dotze mesos, a una reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al treballador contractat, del 100 per cent en el cas que el contracte se subscrigui per empreses la plantilla de les quals sigui inferior a 250 persones, o del 75 per cent, en el cas que l’empresa contractant tingui una plantilla igual o superior a aquesta xifra.

 

Aquest incentiu es podrà prorrogar per uns altres dotze mesos, sempre que el treballador continuï compatibilitzant l’ocupació amb la formació, o l’hagi cursat en els sis mesos previs a la finalització del període a què es refereix el paràgraf anterior.

 

Els treballadors hauran de complir algun dels requisits següents:

 

a) No tenir experiència laboral o que sigui inferior a tres mesos.

b) Procedir d’un altre sector d’activitat, en els termes que es determinin reglamentàriament.

c) Ser desocupat i estar inscrit ininterrompudament a l’oficina d’ocupació almenys dotze mesos durant els divuit mesos anteriors a la contractació.

 

Els treballadors hauran de compatibilitzar l’ocupació amb la formació o justificar haver-la cursat en els sis mesos previs a la celebració del contracte.

 

La formació, tot i no haver d’estar vinculada específicament al lloc de treball objecte del contracte, podrà ser:

 

a) Formació acreditable oficial o promoguda pels serveis públics d’ocupació.

b) Formació en idiomes o tecnologies de la informació i la comunicació d’una durada mínima de 90 hores en còmput anual.

Respecte a l’aspecte laboral, es podrà tractar d’un contracte a temps parcial, indefinit o de durada determinada, la jornada del qual no podrà ser superior al 50 % de la corresponent a un treballador a temps complet comparable, formalitzat per escrit en el model oficial que a l’efecte s’estableixi.

 

A més de l’anterior, per poder-se beneficiar dels incentius que s’indicaran immediatament, empreses i autònoms, hauran de:

 

 • No haver extingit de forma improcedent contractes en els 6 mesos anteriors. Aquesta limitació afectarà únicament les extincions produïdes després del 24 de febrer de 2013, i per a la cobertura d’aquells llocs de treball del mateix grup professional que els afectats per l’extinció i per al mateix centre o centres de treball.
 • Mantenir el nivell d’ocupació assolit amb el contracte a temps parcial durant un període mínim equivalent a la durada del contracte i màxim de 12 mesos des de la seva celebració. L’incompliment d’aquesta obligació, que no concorrerà quan el contracte s’extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari declarats o reconeguts com procedents, ni per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova, suposarà que s’haurà de procedir al reintegrament dels incentius.

 

2. Contractació indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms

 

Els autònoms i les empreses de fins a nou treballadors es beneficiaran d’una reducció del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes durant el primer any quan contractin de forma indefinida un desocupat menor de 30 anys, sempre que:

 

 • No hagin tingut cap vincle laboral anterior amb el treballador.
 • No hagin adoptat, en els sis mesos anteriors a la celebració del contracte, decisions extintives improcedents. La limitació afectarà únicament les extincions després de l’entrada en vigor de la norma, per a la cobertura de llocs del mateix grup professional i el mateix centre o centres de treball.
 • No hagin celebrat amb anterioritat un altre contracte d’aquesta modalitat.

 

Les previsions no seran aplicables quan es concertin contractes per temps indefinit de suport als emprenedors, per a treballs fixos discontinus o els previstos en l’article 2 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació.

 

L’ocupador haurà de complir amb els següents requisits de manteniment de l’ocupació:

 

 • Mantenir el treballador contractat en l’ocupació almenys 18 mesos des de la data d’inici de la relació laboral (tret que el contracte s’extingeixi per causa no imputable a l’empresari o per resolució durant el període de prova, en aquest últim cas s’exceptuaria del requisit de no haver celebrat un altre contracte sota aquesta modalitat, si bé el període total de bonificació no podrà superar els 12 mesos, en el seu conjunt).

 

 • Mantenir el nivell d’ocupació a l’empresa assolit amb el contracte durant almenys un any des de la seva celebració. En cas d’incompliment d’aquesta obligació haurà de reintegrar els incentius. No es considerarà incomplert aquest compromís en cas d’extinció per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan l’un o l’altre sigui declarat o reconegut com a procedent, per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o durant el període de prova.

 

El contracte s’haurà de formalitzar en el model del servei públic d’ocupació.

 

3. Incentius a la contractació en nous projectes d’emprenedoria jove

 

Els treballadors per compte propi menors de 30 anys, i sense treballadors assalariats, que des de l’entrada en vigor de la norma contractin per primera vegada, de forma indefinida a temps complet o parcial, a desocupats d’edat igual o superior a 45 anys, inscrits ininterrompudament com a desocupats a l’oficina d’ocupació almenys durant dotze mesos en els divuit mesos anteriors a la contractació o que resultin beneficiaris del programa de requalificació professional de les persones que exhaureixin la seva protecció per desocupació, es beneficiaran d’una reducció del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social durant el primer any.

 

S’haurà de mantenir en l’ocupació el treballador contractat, almenys, 18 mesos des de la data d’inici de la relació laboral, tret que el contracte s’extingeixi per causa no imputable a l’empresari o per resolució durant el període de prova. En aquest últim cas, es podrà celebrar un altre contracte d’aquesta modalitat encara que el període total de la reducció no podrà excedir 12 mesos.

 

Si la contractació d’un treballador pogués donar lloc a diverses bonificacions o reduccions només se’n podrà aplicar una.

 

4. Primera ocupació jove

 

Es crea un nou contracte temporal per a menors de 30 anys desocupats sense experiència professional prèvia o amb experiència de menys de 3 mesos, que es regirà pel que estableix l’article 15.1.b) de l’Estatut dels Treballadors, excepte en les especialitats següents:

 

 • Es considerarà causa del contracte l’adquisició d’una primera experiència professional.

 

 • La durada mínima del contracte serà de 3 mesos i la màxima de 6 mesos (tret que s’estableixi una durada superior per conveni col·lectiu sectorial estatal o, si no n’hi ha, per conveni col·lectiu sectorial d’àmbit inferior, sense que en cap cas la durada pugui excedir de 12 mesos).

 

 • S’haurà de celebrar a jornada completa o a temps parcial sempre que, en aquest últim cas, la jornada sigui superior al 75% de la corresponent a un treballador a temps complet comparable.

 

L’empresa no haurà d’haver adoptat, en els sis mesos anteriors a la celebració del contracte, decisions extintives improcedents. La limitació afectarà únicament les extincions produïdes després de l’entrada en vigor de la norma, i per a llocs del mateix grup professional i el mateix centre o centres de treball.

 

S’incentiva la transformació en indefinit d’aquest tipus de contractes (una vegada transcorreguts almenys 3 mesos des de la seva celebració), mitjançant una bonificació en les quotes empresarials a la Seguretat Social de 500 euros/any durant 3 anys si la jornada pactada és d’almenys un 50% de la corresponent a un treballador a temps complet comparable. La bonificació ascendeix a 700 euros/any si aquesta transformació se subscriu amb dones.

 

Per a l’aplicació dels beneficis, l’empresa haurà de mantenir el nivell d’ocupació assolit amb la transformació a indefinit durant, almenys, dotze mesos. En cas d’incompliment d’aquesta obligació s’haurà de procedir al reintegrament dels incentius. No es considerarà incomplerta l’obligació de manteniment de l’ocupació en cas d’extinció per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan l’un o l’altre sigui declarat o reconegut com a procedent, per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o durant el període de prova.

 

El contracte s’haurà de formalitzar en el model del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

 

5. Incentius als contractes en pràctiques per a la primera ocupació

 

La norma estableix que es podran celebrar contractes en pràctiques amb joves menors de 30 anys encara que hagin transcorregut cinc anys o més des que van acabar els estudis corresponents.

 

Les empreses o autònoms que concertin un contracte en pràctiques amb treballadors de menys de 30 anys tindran dret a una reducció del 50% de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al treballador contractat durant tota la vigència del contracte (o 75% si el treballador estigués realitzant pràctiques no laborals en empreses mitjançant convenis amb els serveis públics d’ocupació d’acord amb el Reial decret 1543/2011).

 

6. Incentius a la incorporació de joves a entitats de l’economia social 

 

S’incorporen les següents bonificacions aplicables a les entitats de l’economia social:

 

a) Bonificacions en les quotes empresarials de la Seguretat Social durant tres anys, la quantia de les quals serà de 66,67 euros/mes (800 euros/any), aplicable a les cooperatives o societats laborals que incorporin treballadors desocupats menors de 30 anys com a socis treballadors o de treball. En el cas de cooperatives, les bonificacions s’aplicaran quan aquestes hagin optat per un règim de Seguretat Social propi de treballadors per compte d’altri.

 

b) Bonificacions en les quotes de la Seguretat Social aplicables a les empreses d’inserció en els supòsits de contractes de treball subscrits amb persones menors de 30 anys en situació d’exclusió social incloses en l’article 2 de la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, de 137,50 euros/mes (1.650 euros/any) durant tota la vigència del contracte o durant tres anys, en cas de contractació indefinida. Aquestes bonificacions no seran compatibles amb les previstes en l’article 16.3.a) de la Llei 44/2007, de 13 de desembre (70,83 euros/mes -850 euros/any- durant tota la vigència del contracte, o durant 3 anys en cas de contractació indefinida).

 

Mesures relacionades amb la intermediació laboral

 

Es permet que el Servei Públic d’Ocupació Estatal i els òrgans competents de les comunitats autònomes concloguin de forma conjunta acords marc a fi de fixar les condicions a què s’hauran d’ajustar els contractes de serveis que es considerin oportuns per facilitar als serveis públics d’ocupació la intermediació laboral.

 

Així mateix, es regula la creació un portal únic d’ocupació que faciliti la recerca d’ocupació i que contingui la informació d’utilitat per orientar els joves i posar al seu abast les eines que facilitin la recerca d’ocupació o l’inici d’una activitat empresarial.

 

Altres mesures laborals

 

Se suprimeix l’últim paràgraf de l’article 11.1.c) de l’Estatut dels Treballadors, que prohibia la concertació d’un contracte en pràctiques amb base en un certificat de professionalitat obtingut com a conseqüència d’un contracte per a la formació celebrat anteriorment amb la mateixa empresa.

 

Es modifica la Llei 14/1994 per la qual es regulen les empreses de treball temporal (ETT), possibilitant la celebració de contractes de posada a disposició en supòsits de contractes per a la formació i aprenentatge, i per part de les ETTs s’han de complir les obligacions formatives, sense perjudici de les obligacions de tutela pròpies de l’empresa usuària. En la mateixa línia es modifica el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual.

 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

Compartir a