Circulars

#1033

Mesures per a promoure la inclusió laboral de persones amb capacitat intel·lectual límit

L’informem que al BOE del dia 26 de maig, i amb entrada en vigor l’1 de juny de 2021, s’ha publicat el Reial decret 368/2021, de 25 de maig, que estableix un conjunt de mesures d’acció positiva dirigides a promoure l’accés a l’ocupació ordinària de les persones amb capacitat intel·lectual límit.

Els destinataris seran els inscrits als serveis públics d’ocupació com a demandants d’ocupació no ocupats que acreditin oficialment, segons els barems vigents de valoració de la situació de discapacitat, almenys un 20% de discapacitat intel·lectual i que no arribin al 33%.

Per part seva, els beneficiaris podran ser:

  • Les empreses i autònoms que els contractin.
  • Les societats laborals i cooperatives a les quals s’incorporin els treballadors amb capacitat intel·lectual límit com a socis i treballadors o de treball. Per al cas de les cooperatives, serà condició necessària que la cooperativa hagi optat per la modalitat d’assimilats a treballadors per compte d’altri, a l’efecte de la Seguretat Social.

Queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret 368/2021 el sector públic.

Els aspectes més rellevants de la norma són els següents:

  • Defineix com a persones amb capacitat intel·lectual límitdestinatàries d’aquestes mesures aquelles inscrites als serveis públics d’ocupació com a demandants d’ocupació no ocupats que acreditin, oficialment, segons els barems vigents de valoració de la situació de discapacitat, almenys un 20 per cent de discapacitat intel·lectual i que no arribin al 33 per cent.
  • S’estableixen subvencions de 2.000 euros per cada contracte de treball indefinit formalitzat a temps complet amb una persona amb capacitat intel·lectual límit, que podrà ser compatible amb les subvencions a càrrec del servei públic d’ocupació estatal destinades a l’adaptació dels llocs de treball o dotació d’equips de protecció personal necessaris per evitar accidents laborals per a la persona en qüestió, o per eliminar barreres o obstacles que impedeixin o dificultin la seva feina.
  • Les persones amb capacitat intel·lectual límit seran també destinatàries finals del programa d’ocupacióestablert en el Reial decret 870/2007, de 2 de juliol, pel qual es regula el programa d’ocupació amb suport com a mesura de foment d’ocupació de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball, amb les següents particularitats:

a) El temps mínim d’atenció exigit als preparadors laborals serà una dotzena part de la jornada de treball del treballador amb capacitat intel·lectual límit.

b) La quantia de les subvencions dirigides a finançar costos laborals i de seguretat social que es generin durant el període de desenvolupament del projecte d’ocupació amb suport serà de 1.625 euros anuals per cada treballador amb capacitat intel·lectual límit.

  • Així mateix, s’estableixen particularitats en relació amb la subscripció de contractes per a la formació i l’aprenentatge formalitzats amb persones amb capacitat intel·lectual límit quant a la seva durada màxima i la realització de processos formatius presencials.

En concret, s’estableixen les següents peculiaritats aplicables a aquests contractes quan es formalitzen amb persones amb capacitat intel·lectual límit:

  • La seva durada màxima podrà ampliar-se, sense excedir de quatre anys, previ informe favorable del servei públic d’ocupació competent, que a aquest efecte podrà recaptar informe dels equips tècnics de valoració i orientació de la discapacitat competents, quan, a causa del tipus i grau de discapacitat i altres circumstàncies individuals i professionals, i de les característiques del procés formatiu a realitzar, el treballador no hagués assolit el nivell mínim de coneixements requerits per ocupar el lloc de treball;
  • Les persones amb capacitat intel·lectual límit podran realitzar a la feina o en processos formatius presencials la formació de mòduls formatius que no siguin a distància.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a