Circulars

#82

19/04/2013

NOUS PLANS DE COMPTABILITAT D’ENTITATS SENSE FINS LUCRATIUS

S’han publicat al BOE dues Resolucions de l’ICAC, per les quals s’aproven el Pla de Comptabilitat d’entitats sense fins lucratius i el Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius.

Al BOE del dia 9 i 10 d’abril s’han publicat, respectivament, dues Resolucions de 26 de març de 2013 de l’ICAC, per les quals s’aproven el Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius, i el Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius. 

Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius

Amb l’objectiu de proporcionar a aquestes entitats un marc operatiu únic que contingui tots els elements necessaris per al registre de les operacions que puguin realitzar, incloses les que es derivin, si escau, de l’activitat de caràcter mercantil o amb ànim de lucre, el Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius, habilità l’Institut de Comptabilitat i Auditoria ce Comptes (ICAC) perquè elaborés un text que de forma refosa del Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius, tenint en compte la regulació específica aprovada.

La resolució  de 26 de març de 20136 compleix aquest mandat i aprova el Pla de Comptabilitat amb sotmetiment als criteris aprovats pel Reial decret 1491/2011 i incorporant tots els criteris del Pla General de Comptabilitat que resulten d’aplicació comuna a les empreses i a aquests subjectes comptables.

Es recullen íntegrament ambdós textos sense introduir cap innovació o modificació d’allò que s’hi ha previst, sense perjudici de les adaptacions necessàries en determinats casos per la mateixa naturalesa jurídica de les entitats a qui va dirigida.

El Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius té com a destinatàries a aquestes entitats, i és de compliment obligatori per a les fundacions de competència estatal i les associacions declarades d’utilitat pública, sense perjudici que d’altres entitats puguin quedar incloses obligatòriament dins el seu àmbit d’aplicació si la norma substantiva corresponent així ho disposa.

Estructura

Conté dues Normes i un Annex que recull el Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius.

La Norma primera conté l’aprovació del Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius.

La Norma segona estableix que el Pla s’aplicarà obligatòriament per a totes les fundacions de competència estatal i associacions declarades d’utilitat pública, en particular a les fundacions del sector públic estatal que integren el sector públic fundacional. No obstant això, no tindran caràcter vinculant els moviments comptables inclosos en la cinquena part i els aspectes relatius a numeració i denominació de comptes inclosos en la quarta part, excepte en aquells aspectes que continguin criteris de registre o valoració.

El Pla de Comptabilitat que s’aprova consta de cinc parts:

– En la primera part es defineix el marc conceptual de la comptabilitat.

– La segona part recull les normes de registre i valoració.

– La tercera part conté les disposicions aplicables als comptes anuals.

– La quarta part es dedica al quadre de comptes.

– I s’inclouen en la cinquena part les definicions i relacions comptables.

Nou Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius

Les entitats sense fins lucratius comptaven ja, gràcies a l’entrada en vigor del Reial decret 1491/2011 (Normes d’adaptació del PGC a les entitats sense fins lucratius i model de pla d’actuació), amb un marc d’informació financera útil, en sintonia amb el Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes empreses i, en conseqüència, amb les normes internacionals d’informació financera, l’aplicació sistemàtica de les quals permet que els aportants de fons, beneficiaris o altres interessats en l’activitat portada a terme per aquestes entitats, puguin conèixer la imatge fidel del seu patrimoni, de la situació financera i de les variacions originades en el patrimoni net durant l’exercici.

En el seu moment es va decidir recollir únicament les normes específiques d’aquestes entitats, és a dir, les que estan relacionades més estretament amb les activitats realitzades en el compliment dels seus fins sense ànim de lucre. Ara bé, en tot el que no s’ha modificat específicament per les esmentades normes d’adaptació, aquestes entitats havien d’aplicar el Pla General de Comptabilitat, en els termes que preveu el Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, així com les adaptacions sectorials i les Resolucions de l’ICAC aprovades.

Amb l’objectiu de proporcionar a aquests subjectes comptables un marc operatiu únic que contingui tots els elements necessaris per al registre de les operacions que puguin realitzar, l’ICAC ha elaborat, mitjançant una resolució, un text refós que presenta el Pla General de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius considerant la regulació específica abordada.

Aquesta resolució, recull íntegrament tant els criteris aprovats pel Reia decret 1491/2011 com els recollits en el Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes empreses i els criteris comptables específics per a microempreses.

Qui el podrà aplicar?

Podran aplicar el Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius totes les entitats sense fins lucratius, sigui quina sigui la seva forma jurídica, que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cadascun d’ells, almenys dues de les circumstàncies següents:

a) Que el total de les partides de l’actiu no superi els dos milions vuit-cents cinquanta mil euros.

b) Que l’import net del seu volum anual d’ingressos no superi els cinc milions set-cents mil euros. A aquests efectes s’entendrà per un import net del volum anual d’ingressos la suma de les partides 1. «Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia» i, si escau, de l’import net de la xifra anual de negocis de l’activitat mercantil.

c) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a cinquanta.

Les entitats perdran la facultat d’aplicar aquest Pla de Comptabilitat si deixen de reunir, durant dos exercicis consecutius, a la data de tancament de cadascun d’ells, dues de les circumstàncies a què es refereix el paràgraf anterior.

En l’exercici econòmic de la seva constitució o transformació, les entitats podran aplicar-lo si reuneixen, al tancament de l’exercici, almenys dues de les tres circumstàncies expressades en aquest apartat.

Si l’entitat forma part d’un grup d’entitats en els termes descrits en la norma d’elaboració dels comptes anuals 10a Entitats del grup, multigrup i associades continguda en la tercera part del Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius, els  límits esmentats s’hauran d’aplicar a la suma de l’actiu, de l’import net del seu volum anual d’ingressos i del nombre mitjà de treballadors del conjunt de les entitats que conformin el grup.

Les magnituds comptables a què es refereix aquest apartat seran les que es derivin de les normes comptables que hagin resultat d’aplicació en l’últim exercici i en la seva absència, les del Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius.

El registre de les operacions s’ha de condicionar al previsible compliment dels requisits esmentats.

No el poden aplicar

En cap cas podran aplicar el Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius, les entitats que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

a) Que formin part d’un grup d’entitats que formuli o hagués hagut de formular comptes anuals consolidats.

b) Que la seva moneda funcional sigui diferent de l’euro.

L’opció que una entitat, inclosa en l’àmbit d’aplicació del Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius, segueixi aquest Pla o el Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius, s’haurà de mantenir de forma continuada, com a mínim, durant tres exercicis, tret que, amb anterioritat al transcurs del termini, l’entitat perdi la facultat d’aplicar el Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius.

L’entitat que, complint els requisits exigits en els apartats anteriors, opti per l’aplicació del Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius, haurà d’aplicar-lo de forma completa.

No obstant això, no tindran caràcter vinculant els moviments comptables inclosos en la cinquena part i els aspectes relatius a numeració i denominació de comptes inclosos en la quarta part, excepte en aquells aspectes que continguin criteris de registre o valoració.

Quan una entitat que apliqui el Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius realitzi una operació el tractament comptable de la qual no estigui contemplada en el text haurà de remetre’s a les corresponents normes i apartats contingudes en el Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius amb l’excepció dels relatius a actius no corrents i grups alienables d’elements mantinguts per a la venda, que en cap cas seran aplicables.

Criteris específics aplicables per microentitats sense fins lucratius.

Podran ser aplicats per totes les entitats que han optat per aplicar el Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cadascun d’ells, almenys dues de les circumstàncies següents:

a) Que el total de les partides de l’actiu no superi 150.000 euros.

b) Que l’import net del seu volum anual d’ingressos no superi els 150.000 euros. A aquests efectes s’entendrà per un import net del volum anual d’ingressos la suma de les partides 1. «Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia» i, si escau, de l’import net de la xifra anual de negocis de l’activitat mercantil.

c) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a cinc.

Les entitats perdran la facultat d’aplicar els criteris específics continguts en la present norma si deixen de reunir, durant dos exercicis consecutius, a la data de tancament de cadascun d’ells, dues de les circumstàncies a què es refereix el paràgraf anterior.

En l’exercici econòmic de la seva constitució o transformació, les entitats podran aplicar els criteris específics continguts en la present norma si reuneixen, al tancament de l’exercici, almenys dues de les tres circumstàncies expressades en aquest apartat.

Si l’entitat formés part d’un grup d’entitats en els termes descrits en la norma d’elaboració dels comptes anuals 10a Entitats del grup, multigrup i associades, continguda en la tercera part del Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius, per a la quantificació dels imports es tindrà en compte la suma de l’actiu, de l’import net del seu volum anual d’ingressos i del nombre mitjà de treballadors del conjunt de les entitats que conformin el grup.

A aquests efectes exclusius, quan s’hagin de considerar els criteris específics per a microentitats, el total actiu s’haurà d’incrementar en l’import dels compromisos financers pendents derivats dels acords d’arrendament financer i d’altres de natura similar.

El registre de les operacions s’ha de condicionar al previsible compliment dels requisits citats.

L’opció que una microentitat apliqui o no els criteris específics s’haurà de mantenir de forma continuada, com a mínim, durant tres exercicis, tret que, amb anterioritat al transcurs del termini, l’entitat perdi la facultat d’aplicar els criteris específics per a microentitats, conforme a allò que s’ha establert en el paràgraf anterior.

Les entitats que optin pels criteris específics de les microentitats, ho hauran de fer de forma conjunta, i hauran de seguir les següents normes, respecte a les operacions descrites a continuació:

1a Acords d’arrendament financer i d’altres de natura similar.

En la qualificació d’un acord d’arrendament com a financer, s’estarà al disposat per la norma de registre i valoració sobre arrendaments i d’altres operacions de natura similar inclosa en la segona part del Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius.

Els arrendataris dels acords d’arrendament financer o d’altres de natura similar que no tinguin com a objecte terrenys, solars o altres actius no amortitzables, comptabilitzaran les quotes meritades en l’exercici com un despesa en el compte de resultats. Si escau, en el moment d’exercir l’opció de compra, es registrarà l’actiu pel preu d’adquisició de l’opció opció esmentada.

Els arrendataris dels acords d’arrendament financer o d’altres de natura similar que tinguin com objecte terrenys, solars o altres actius no amortitzables, aplicaran els criteris de registre i valoració relatius als arrendaments financers i altres operacions de natura similar continguts en la segona part del Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius.

2a Préstecs concedits i rebuts en l’exercici de l’activitat pròpia a tipus d’interès zero o per sota de l’interès de mercat.

Els préstecs concedits i rebuts en l’exercici de l’activitat pròpia a tipus d’interès zero o per sota de l’interès de mercat es comptabilitzaran per l’import entregat o rebut, respectivament. Si escau, els interessos de l’operació es reconeixeran, per l’import acordat, en el compte de resultats.

3a Deutes per ajudes concedides en l’exercici de l’activitat pròpia.

Les ajudes monetàries concedides per l’entitat als seus beneficiaris, amb venciment a curt o llarg termini, originaran el reconeixement d’un passiu pel seu valor nominal.

Si la concessió de l’ajuda és plurianual, el passiu també es registrarà pel valor nominal de l’import compromès en ferm de forma irrevocable i incondicional. S’aplicarà aquest mateix criteri en aquells casos en què la prolongació de l’ajuda no estigui sotmesa a avaluacions periòdiques, sinó al mer compliment de tràmits formals o administratius.

4a Impost sobre beneficis.

La despesa per impost sobre beneficis es comptabilitzarà en el compte de resultats per l’import que resulti de les liquidacions fiscals de l’impost sobre societats relatives a l’exercici. A l’efecte, al tancament de l’exercici, la despesa comptabilitzada pels imports a compte meritat, haurà d’augmentar o disminuir en la quantia que procedeixi, registrant el deute o crèdit corresponent davant de la hisenda pública.

Els comptes a utilitzar per al registre comptable de les operacions descrites seran, amb caràcter general, els següents:

a) El compte 621. «Arrendaments i cànons» previst en la quarta part del Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius, es desagregarà en els següents comptes de quatre xifres:

6210. «Arrendaments i cànons».

6211. «Arrendaments financers i altres».

El moviment del compte 6211 és el següent:

Es carregarà:

Per l’import meritat per les quotes de l’arrendament financer i d’altres de similars, amb abonament, normalment, a comptes del subgrup 57.

S’abonarà:

A càrrec del compte 129.

b) El compte 447. «Usuaris, deutors» prevista en la quarta part del Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius.

c) El compte 412. «Beneficiaris, creditors» i el compte 650. «Ajudes monetàries» previstes en la quarta part del Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius.

d) El compte 6300. «Impost corrent» prevista en la quarta part del Pla Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius.

Les entitats que apliquin els criteris específics continguts en aquesta norma inclouran en l’apartat 2.1.a) de la memòria una menció expressa sobre l’aplicació d’aquests criteris.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

Compartir a