Circulars

#905

29/07/2020

Nous serveis d’ajuda sobre deutes: “Calculadora de terminis de pagament” i “Calculadora d’interessos i ajornaments”

Per facilitar al màxim als contribuents la informació i l’assistència en el compliment de les seves obligacions tributàries, l’Agència Tributària ha desenvolupat dos nous serveis d’ajuda sobre deutes. Es tracta de dos nous serveis que permetran realitzar les seves consultes 24 hores al dia 365 dies a l’any. Tot això sense necessitat d’haver de desplaçar-se ni contactar amb les oficines de l’Agència Tributària.

L’informem que amb l’objectiu de facilitar al màxim als ciutadans la informació i l’assistència en el compliment de les seves obligacions tributàries, l’Agència Tributària ha desenvolupat dos nous serveis d’ajuda disponibles en la seva pàgina web, en l’apartat: Eines de Recaptació.

Es tracta de dos nous serveis posats a la disposició dels ciutadans que permetran realitzar les seves consultes 24 hores al dia 365 dies a l’any. Tot això sense necessitat d’haver de desplaçar-se ni contactar amb les oficines de l’Agència Tributària.

El primer, denominat “Calculadora de terminis de pagament“, permet realitzar consultes personalitzades dirigides a conèixer la data límit per al pagament de deutes tributaris i no tributaris gestionats per l’AEAT.

D’aquesta manera, tenint coneixement de la data exacta, els ciutadans estaran en disposició de verificar, d’una banda; la situació del deute coneixent si ja ha vençut o no el termini de pagament i, de l’altra: les possibles actuacions que se’n puguin o se n’hagin de derivar, si no hagués vençut es coneixeria el temps pendent per al venciment i si hagués vençut es coneixeria la data d’inici de les actuacions executives.

El segon, denominat “Calculadora d’interessos i ajornaments” permet per part seva, conèixer els interessos, legals i/o de demora, que puguin resultar aplicables als deutes, tributaris i/o no tributaris.

Aquest servei d’ajuda es divideix en tres grans blocs: un destinat a conèixer els interessos aplicables als deutes objecte d’ajornament i/o fraccionament; un altre per conèixer els interessos aplicables als deutes tributaris i; un tercer, destinat a conèixer els interessos aplicables als deutes no tributaris.

D’aquesta manera els ciutadans podran calcular fàcilment les quanties que són aplicables en concepte d’interessos als deutes durant el període o períodes que resultin exigibles, així com conèixer l’interès concret que ha estat aplicat i el seu desglossament per dies.

Exemple en la CALCULADORA DE TERMINIS DE PAGAMENTamb una multa de trànsit:

 

Exemple en la CALCULADORA D’INTERESSOS I AJORNAMENTS

Empresari amb autoliquidació corresponent a 2T IVA 2020 per import de 1.000 euros.

Data límit d’ingrés en període voluntari 20 juliol 2020.

Sol·licita ajornament a 10 mesos per començar a pagar a l’octubre de 2020.

En cas que es concedeixi en els mateixos termes sol·licitats:

Pagarà la primera quota el 5 d’octubre, i després cada dia 5 de cada mes (sempre que no sigui inhàbil) pagarà les següents 9 quotes.

S’aplicarà un interès de demora del 3,75% durant tot el període resultant a pagar 21,92 euros d’interessos totals (i en cada venciment es pot consultar el seu desglossament).

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a