Circulars

#671

21/01/2019

Nova declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats (deducció per maternitat en l’IRPF)

Li recordem que aquesta declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats -model 233- l’han de presentar exclusivament, les guarderies o centres d’educació infantil autoritzats, no els progenitors. Excepcionalment, per a 2018 el termini de presentació serà el comprès entre l’1 de gener i el 15 de febrer de 2019. Per als exercicis següents, el termini de presentació serà el mes de gener de cada any en relació amb la informació corresponent a l’any immediat anterior.

Al BOE del dia 27 de desembre de 2018, es va publicar l’Ordre HAC/1400/2018 per la qual s’aprova el nou model 233, “Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats” i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació.

Hem de recordar que la Llei 6/2018 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, va modificar la Llei 35/2006 de l’IRPF proveint que l’import de la deducció per maternitates pugui incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent que hi tingui dret hagués satisfet en el període impositiu despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.

En què consisteix l’increment de la deducció per maternitat quan es satisfacin despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats?

Consisteix que, les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents que realitzin una activitat per compte propi o d’altri per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, podran minorar la quota diferencial del seu IRPF fins a 1.000 euros anuals per cada fill menor de tres anys quan satisfacin despeses de custòdia en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.

L’any que el fill menor compleixi tres anys, podran aplicar la deducció respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el qual pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

Quina obligació d’informació han de complir les guarderies o centres infantils?

Les guarderies o centres infantils autoritzats, hauran de presentar una declaració informativa sobre els menors i les despeses que donin dret a l’aplicació de l’increment de la deducció per maternitat.

Per tant, la declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats -model 233- l’han de presentar EXCLUSIVAMENT, les guarderies o centres d’educació infantil autoritzats, no els progenitors.

Quina informació cal incloure en el model 233?

  • Identificació (NIF, nom i cognoms) de la mare o persona que té atribuïda la guarda i custòdia en exclusiva.
  • Identificació (NIF, nom i cognoms) de l’altre progenitor.
  • Identificació (nom, cognoms, data de naixement i, si escau, NIF) del menor de 3 anys.

També s’inclouran els menors de 3 anys inscrits en el centre que compleixin tres anys en l’exercici: en aquest cas la informació s’ampliarà als mesos posteriors al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el qual el menor pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

– S’indicaran els mesos complets en la guarderia/centre d’educació infantil.

S’entenen inclosos els mesos contractats per complet encara que part d’ells tinguin el caràcter de no lectius.

– Despeses anuals pagades a la guarderia/centre d’educació infantil.

Per a la determinació d’aquest import NO es tindran en compte (és a dir, no es restaran del cost total) les quantitats abonades per l’empresa en la qual treballen la mare, pare, adoptant, tutor o acollidor del menor ni les quantitats subvencionades satisfetes a la guarderia/centre d’educació infantil (aquestes últimes s’emplenaran en el camp següent).

És a dir, en aquest camp es consignarà l’import total de la guarderia, independentment que una part d’aquest import estigui subvencionat o sigui satisfet per l’empresa en la qual treballi qualsevol dels progenitors o tutors.

– Import subvencionat: l’import subvencionat que s’aboni directament a la guarderia/centre d’educació infantil autoritzat.

Quines despeses es consideren despeses de custòdia en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats?

Es consideren despeses de custòdia les quantitats que compleixin els següents requisits:

  • Siguin satisfetes a guarderies i centres d’educació infantil autoritzats.
  • S’abonin per la inscripció i matrícula, l’assistència, en horari general i ampliat, i l’alimentació, sempre que s’hagin produït per mesos complets.
  • Es considerarà tant l’import pagat per la mare com el satisfet per l’altre progenitor, adoptant, tutor o acollidor.
  • No es tindran en compte les quantitats abonades per l’empresa en la qual treballen la mare, pare, adoptant, tutor o acollidor del menor ni les quantitats subvencionades satisfetes a la guarderia o centre d’educació infantil.

Quin és el termini i forma de presentació del model 233?

El termini de presentació del model 233 serà el mes de gener de cada any en relació amb la informació corresponent a l’any immediat anterior.

EXCEPCIONALMENT, per a 2018, el termini de presentació serà el comprès entre l’1 de gener i el 15 de febrer de 2019.

El model 233 es presenta per internet mitjançant:

  • certificat electrònic o DNIe
  • persones físiques: alternativament amb Cl@ve

És necessari que els progenitors sol·licitin algun justificant a la guarderia o centre d’educació infantil autoritzat per poder aplicar l’increment de la deducció de maternitat per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats?

No. Per a la pràctica d’aquesta deducció estatal no és necessari aportar cap justificant emès per la guarderia o centre d’educació infantil autoritzat.

Solament és necessari que la guarderia o centre d’educació infantil autoritzat presentin correctament la declaració informativa.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a