Circulars

#458

NOVES LÍNIES ICO: EMPRESES I EMPRENEDORS 2017

Si la seva empresa té previst sol·licitar finançament, sàpiga que ja estan disponibles les noves Línies ICO per 2017. Se segueixen finançant necessitats de liquiditat i inversions (línia “empreses i emprenedors”), i hi ha una línia específica (“crèdit comercial”) per anticipar factures per vendes realitzades a Espanya. Així mateix, existeixen línies per finançar les empreses que operen en l’exterior.

Si la seva empresa té previst sol·licitar finançament, sàpiga que ja estan disponibles les noves Línies ICO per 2017. Se segueixen finançant necessitats de liquiditat i inversions (línia “empreses i emprenedors”), i hi ha una línia específica (“crèdit comercial”) per anticipar factures per vendes realitzades a Espanya. Així mateix, existeixen línies per finançar les empreses que operen en l’exterior.

ICO empreses i emprenedors 2017

Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, siguin espanyoles o bé estrangeres, que realitzin inversions productives en territori nacional i/o necessitin liquiditat.

També poden sol·licitar finançament amb càrrec a aquest producte, particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.

Condicions

Import màxim per client: fins a 12,5 milions d’euros, en una operació o en diverses operacions.

Conceptes finançables:

 • Liquiditat
 • Inversions dins del territori nacional:
 •  
  • Actius fixos productius nous o de segona mà (IVA inclòs).
  • Vehicles turismes, l’import dels quals no superi els 30.000 euros més IVA.
  • Adquisició d’empreses.
  • Liquiditat amb el límit del 50% del finançament obtingut per a aquesta modalitat d’inversió.
  • Rehabilitació d’habitatges i edificis.

Modalitat: préstec/lísing per a inversió i préstec per a liquiditat.

Tipus d’interès: fix o variable, més el marge establert per l’entitat de crèdit segons el termini d’amortització.

Termini d’amortització i carència:

 • Si es finança 100% liquiditat: 1, 2, 3 i 4 anys amb la possibilitat d’un any de carència.
 • Si es finança inversió: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 i 20 anys amb fins a 2 anys de carència.

Comissions: l’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més de, si escau, la d’amortització anticipada.

Garanties: a determinar per l’entitat de crèdit amb la qual es tramiti l’operació excepte aval de SGR/SAECA.

Vigència: es podran formalitzar préstecs a l’empara d’aquesta línia fins al dia 15 de desembre de 2017.

ICO Garantia SGR/SAECA 2017

Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades que comptin amb l’aval d’una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA), que realitzin inversions productives a Espanya o fora del territori nacional i/o vulguin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

L’empresa que sol·liciti finançament per realitzar una inversió fora d’Espanya ha de tenir domicili a Espanya o almenys un 30% de capital d’empresa espanyola.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit, en les Societats de Garantia Recíproca (www.cesgar.es) o a SAECA.

Condicions

Importe màxim per client: fins a 2 milions d’euros en una o diverses operacions.

Conceptes finançables:

 • Liquiditat
 • Inversions productives dins i fora del territori nacional:
 • Actius fixos productius nous o de segona mà (IVA inclòs).
 • Vehicles turismes, el preu dels quals no superi els 30.000 euros més IVA.
 • Adquisició d’empreses.
 • Creació d’empreses a l’estranger.
 • Liquiditat amb el límit del 50% del finançament obtingut per a aquesta modalitat d’inversió.

Modalitat: préstec/lísing per a inversió i préstec per a liquiditat.

Tipus d’interès: fix o variable, més el marge establert per l’entitat de crèdit segons el termini d’amortització.

Termini d’amortització i carència:

 • Si es finança 100% liquiditat: 1, 2, 3 i 4 amb la possibilitat d’un any de carència.
 • Si es finança inversió: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 15 anys, amb fins a 2 anys de carència.

Comissions: la SGR/SAECA podrà cobrar una comissió d’estudi de fins a 0,5% sobre l’import avalat. Addicionalment, la SGR podrà cobrar una quota social mutualista de fins al 4% sobre l’import avalat. A més, l’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació i, si escau, la d’amortització anticipada.

Garanties: l’entitat de crèdit, la SGR o SAECA realitzaran una anàlisi de cada sol·licitud i, en funció de la solvència del sol·licitant i de la viabilitat, determinaran les garanties a aportar.

Vigència: es podran formalitzar amb càrrec a aquesta línia fins al dia 15 de desembre de 2017.

ICO crèdit comercial 2017

Finançament orientat a autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de l’import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional o cobrir els costos previs de producció i elaboració dels béns objecte de venda a Espanya.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.

Import màxim per client: fins a 12,5 milions d’euros de saldo viu per client i any, en una o diverses operacions.

Modalitat de l’operació: tipus de contracte de finançament que acordin el client i l’entitat de crèdit.

Tipus d’interès: tipus variable, més el marge establert per l’entitat de crèdit.

Comissions: l’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més de, si escau, la d’amortització anticipada.

Garanties: a determinar per l’entitat de crèdit amb la qual es tramiti l’operació.

Vigència: es podran formalitzar operacions amb l’entitat de crèdit fins al 15 de desembre de 2017.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a